Rektorat, 06.06.2017

ORGANIZACIJAX

Centar za unapređenje kvaliteta ima dva stalna odbora – stručna tijela: Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta i Odbor za monitoring magistarskih studija.

Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta, između ostalog, priprema prijedloge strateških planova i programa u oblasti kvaliteta, kao i prijedloge za poboljšanje standarda, procedura i metoda provjere kvaliteta, pomaže u pripremi dokumentacije za samoevaluaciju i akreditaciju, obavlja  sve aktivnosti u vezi sa kvalitetom.

Članovi Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta su:

Predsjednik:

Prof. dr Sanja Peković, rukovodilac Centra za studije i kontrolu kvaliteta, po funkciji

Članovi:

  • dr Svetlana Perović, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

  • dr Milan Vukčević, oblast oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

  • dr Svetlana K. Perović, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

  • dr Nataša Duborija - Kovačević, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

  • dr Marko Dokić, oblast društvenih nauka

  • dr Boban Melović, oblast društvenih nauka

  • dr Dijana Vučković, oblast društvenih nauka

  • dr Tatjana Jovović, oblast društvenih nauka

  • dr Dubravka Drakić, oblast umjetnosti

  • Nemanja Vojvodić, student

 

Odbor za monitoring magistarskih (master) studija daje mišljenje Vijeću organizacionih jedinica na prijavu teme magistarskog rada sa stanovišta metodoloških principa naučnoistraživačkog rada.

Predsjednik:

Prof. dr Sanja Peković, rukovodilac Centra za studije i kontrolu kvaliteta, po funkciji

Članovi:

Prof. dr Svetlana Perović, oblast prirodno–matematičkih, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

Prof. dr Milan Vukčević, oblast prirodno–matematičkih, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

Prof. dr Nataša Duborija - Kovačević, oblast prirodno–matematičkih, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

Prof. dr Marko Dokić, oblast društvenih nauka

Doc. dr Dijana Vučković, oblast društvenih nauka

Doc. Dubravka Drakić, oblast umjetnosti