ORGANIZACIJA

06.06.2017


ORGANIZACIJA

Centar za unapređenje kvaliteta ima dva stalna odbora – stručna tijela: Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta i Odbor za monitoring master studija.

Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta, između ostalog, priprema prijedloge strateških planova i programa u oblasti kvaliteta, kao i prijedloge za poboljšanje standarda, procedura i metoda provjere kvaliteta, pomaže u pripremi dokumentacije za samoevaluaciju i akreditaciju, obavlja  sve aktivnosti u vezi sa kvalitetom.

Članovi Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta su:

Predsjednik:

Prof. dr Sanja Peković, direktor Centra za unapređenje kvaliteta, po funkciji

Članovi:

·  Prof. dr Nataša Duborija - Kovačević - oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

·  Prof. dr Svetlana Perović, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

·  Prof. dr Božidar Popović, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

·  Prof. dr Jelena Šaković Jovanović, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

·  Prof. dr Marko Dokić, oblast društvenih nauka nauka

·  Doc. dr Jovan Đurašković,  oblast društvenih i humanističkih nauka

·  Doc. dr Jovana Marojević, oblast društvenih i humanističkih nauka

·  Doc. dr Senka Šekularac Ivošević, oblast društvenih i humanističkih nauka

·  Prof. dr Jelena Martinović Bogojević, oblast umjetnosti

·  Vladimir Fatić, student

Odbor za monitoring master studija daje mišljenje Vijeću organizacionih jedinica na prijavu teme master rada sa stanovišta metodoloških principa naučnoistraživačkog rada.

Predsjednik:

Prof. dr Sanja Peković, direktor Centra za unapređenje kvaliteta, po funkciji

Članovi:

·  Prof. dr Nataša Duborija - Kovačević - oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

·  Prof. dr Svetlana Perović, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

·  Prof. dr Jelena Šaković Jovanović, oblast prirodno – matematičkih nauka, tehničkih, medicinskih i biotehničkih nauka

·  Prof. dr Marko Dokić, oblast društvenih nauka nauka

·  Doc. dr Jovana Marojević, oblast društvenih i humanističkih nauka

·  Prof. dr Jelena Martinović Bogojević, oblast umjetnosti

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.