Pravni fakultet

Biografija - Rašović Zoran
Biografija - Rašović Zoran

Rođen je 18.02. 959. godine u Podgorici, tada Titogradu. Pravni fakultet završio je u rodnom mjestu sa prosječnom ocjenom 9,73. Poslijediplomske studije (Građanskopravni smjer) upisao je školske 1980/1981. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad pod naslovom „Zajednička svojina bračnih drugova” odbranio je 1984. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Založno pravo na pokretnim stvarima” 1991. godine, takođe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici izabran je za asistenta pripravnika 1981. godine, na predmetu Građansko pravo. Za asistenta je izabran 1987. godine, za docenta 1992. godine, za vanrednog profesora 1997. godine, a za redovnog profesora 2002. godine.
Autor je 26 knjiga i više desetina monografskih studija i članaka objavljenih u uglednim časopisima. Autor je četiri univerzitetska udžbenika: Građansko pravoStvarno pravoPravo obezbjeđenja potraživanja i Zemljišnoknjižno pravo.

Napisao je brojne komentare zakona od kojih je najsveobuhvatniji Komentar Zakona o svojinsko-pravnim odnosima u teoriji i praksi (2400 stranica štampanog teksta), Komentar Zakona o hipoteci i Komentar Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (1260 stranica štampanog teksta). Napisao je veliku studiju o hipoteci (1700 strana). Objavio je i veći broj studija iz građanskog prava.

Bogata neobjavljena arhivska i muzejska građa u zemlji i inostranstvu bila je glavni izvor materijala koji je služio autoru da napiše pet knjiga o Opštem imovinskom zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru i o njegovom sastaviocu Valtazaru Bogišiću. Taj materijal je obrađivan prenesen i komentarisan u sledeće knjige: Bogišićeve pravne izreke; Crnogorska služba Valtazara Bogišića; Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru – knjiga prva; Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru – knjiga druga; (Ne)poznato o ministarskoj službi Valtazara Bogišića i o  radu na drugom izdanju Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru. Pripremio je za štampu četvorotomnu knjigu pod naslovom: Knjaz Nikola i Valtazar Bogišić.

O Opštem imovinskom zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru i o njegovom sastaviocu Valtazaru Bogišiću održao je brojna predavanja, omaže, kulture sjećanja… Među njima ističemo: predavanja održana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tokiju, Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, omaž na Cetinju, u Zetskom domu i dr.

Učesnik je na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijumima. Pisac je velikog broja predloga odgovarajućih zakonskih tekstova, pretežno iz imovinsko-pravne oblasti.

Redovni je profesor na osnovnim, postdiplomskim i doktorskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici. Predaje tri obavezna predmeta (Građansko pravo, Stvarno pravo i Pravo svojine) kao i jedan opcioni predmet (Pravo obezbjeđenja potraživanja).

Prof. dr Zoran Rašović bio je dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Podgorici u dva mandata (2003–2005, 2005–2008. godine), član i predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (2008–2012) i predsjednik Nacionalnog komiteta Međunarodne akademije za uporedno pravo (Academie internationale de droit comparé).

Bio je član Senata Univerziteta Crne Gore, član Pravnog savjeta Savezne Vlade SR Jugoslavije, član Komisije za usaglašavanje zakonodavstva Crne Gore sa pravnim sistemom Evropske Unije. Član je Komisije za izradu Građanskog zakonika Crne Gore.

Dobitnik je najvećeg državnog priznanja – Trinaestojulske nagrade za 2008. godinu, za djela iz oblasti pravnih nauka. Dobitnik je brojnih nagrada priznanja i povelja: Univerziteta Crne Gore za postignute rezultate i doprinose u razvoju naučno-istraživačkog rada; Pravnog fakulteta UCG za izuzetan doprinos razvoju i međunarodnoj afirmaciji Pravnog fakulteta UCG; Pravnog fakulteta u Banjoj Luci za izuzetan dugogodišnji doprinos u radu, razvoju i afirmaciji Pravnog u Banjoj Luci i pravne misli; Kopaoničke škole prirodnog prava za tridesetogodišnji doprinos razvoju i afirmaciji škole i dr.

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 29. novembra 2011, a za redovnog 18. decembra 2018. godine.

Član je Predsjedništva CANU,  Sekretar je Odjeljenja društvenih nauka CANU od 1. avgusta 2016. godine. Predsjednik je Odbora za pravne i društvene nauke CANU.

Broj posjeta : 1946