Metalurško-tehnološki fakultet

Biografija - Leka Zorica
Biografija - Leka Zorica

Prof. dr Zorica Leka

 

e-mail: zorica@ac.me

Nastavničko zvanje: redovni profesor

Datum posljednjeg izbora: 26.06.2014.

Naučna oblast interesovanja: Neorganska hemija, bioneorganska hemija

Osnovne studije:  Prirodno-matematički fakultet, odsjek Hemija, Sarajevo, 1991.                                            

Magistarska teza: „Sinteza, kristalna struktura i karakterizacija kalijum-3-ditiokarboksi-3-aza-5-amino-pentanoata i odgovarajućih kompleksa Co(II), NI(II) i Cu(II)“, Hemijski fakultet, Beograd, 1997.

Doktorska disertacija: „Sinteza i karakterizacija kompleksa nekih prelaznih metala sa novim ditiokarbamato-ligandima“, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2002.