Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Obradović Oleg
Biografija - Obradović Oleg

Rodjen sam 18. januara 1964. godine u Gospiću, Hrvatska.

Osnovnu i srednju školu sam završio u Podgorici. Studije fizike na Institutu za matematiku i fiziku sam započeo 1983.godine i završio 1987. godine sa prosječnom ocjenom 9.64. Iste godine sam se zaposlio na Institutu za matematiku i fiziku, današnji Prirodno-matematički fakultet, kao asistent-pripravnik. Poslijediplomske studije sam upisao 1988. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od januara 1989. godine do 1996. godine sam boravio na specijalizaciji na Moskovskom državnom univerzitetu "M.V. Lomonosov" pod naučnim rukovodstvom profesora F.P. Vasiljeva. U januaru 1991. godine odbranio sam magistarski rad pod nazivom: "Regularizacija iterativne splajn-aproksimacije problema optimalnog upravljanja". Te 1991. godine sam izabran u zvanje asistenta na Odsjeku za matematiku.     

Kao asistent sam držao vježbe iz predmeta Matematička anliza, Matematičko programiranje i Optimalno upravljanje na Odsjeku za Matematiku, kao i iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 na Elektrotehničkom fakulteta Univerziteta Crne Gore.

U maju 1993. godine na Matematičkom fakultetu u Beogradu sam odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Aproksimacija regularizovanih metoda minimizacije sa primjenama".

U zvanje docenta sam izabran 1994. godine.                         

U maju 2004. godine sam izabran u zvanje vanrednog profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Od izbora u zvanje docenta, odnosno vanrednog profesora sam držao predavanja iz predmeta Matematičko programiranje, Parcijalne diferencijalne jednačine na Osjeku za matematiku, Numeričke metode na Odsjeku za fiziku i Mašinskom fakultetu. Dražao sam predavanja na poslijediplomskim studijama iz predmeta Numeričke metode na Mašinskom fakultetu, zatim Matematiku na Odsjeku za biologiju. Posljednjih 6 godina držao sam predavanja iz Parcijalnih diferencijalnih jednačina na Odsjeku za matematiku, kao i predavanja iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 na prvoj godini Elektrotehničkog fakulteta.