Prirodno-matematički fakultet, 11.03.2017

Biografija - Perović SvetlanaX

Rođena je 24. juna 1973. godine u Podgorici. Diplomirala je 1996. godine na Prirodno matematičkom fakultetu, Odsjeku za biologiju, Univerziteta Crne Gore s prosječnom ocjenom 9.3. Magistarski rad pod nazivom " Mikrobiološki testovi za detekciju inhibitora genotoksičnog efekta zagađivača životne sredine" uradila je i odbranila na Katedri za Biologiju mikroorganizama Biološkog fakulteta u Beogradu. Tema magistarske teze je iz oblasti antimutageneze/antikancerogeneze. U magistarskom radu naročita pažnja se poklanja supstancama biljnog porijekla sa inhibitornim ili modulatornim efektom na genotoksične agense i njihovoj primjeni u primarnoj prevenciji maligniteta i drugih bolesti uzrokovanih mutacijama. Doktorsku disertaciju pod naslovom ″Primjena integralnog pristupa i analiza diverziteta bakterijskih zajednica u procjeni ekotoksikološkog stanja Skadarskog jezera″ odbranila je na Katedri za Biologiju mikroorganizama, Biološkog fakulteta u Beogradu i time stekla zvanje doktora bioloških nauka. U okviru istraživanja doktorske disertacije radila je na analizama ekološkog i ekotoksikološkog stanja akvatičnih ekosistema korišćenjem baterije mikrobioloških testova i bio-testova na višim organizmima (Komet test, Citotoksični test na ćelijskim linijama RTG-2 i RTL-W1, EROD test i dr). Takođe, radila je na komparativnoj analizi genetske raznolikosti mikroorganizama u vodi i sedimentima akvatičnog ekosistema Skadarskog jezera, primjenom klasičnih metoda i molekularno-genetičkih: izolacija DNK iz prirodnih uzoraka, sedimenata i vode,  PCR tehnika, elektroforeza TTGE (Temporal Temperature Gel Electrophoresis), RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism), izolacija rezistentnih bakterija na živu.

 

Kroz međunarodne naučno-istraživačke projekte usavršavala se na više univerziteta, kroz kraće studijske boravke: na Institutu za Zoologiju, Univerziteta u Hajdelbergu, Njemačka, u Labaratoriji za akvatičnu ekologiju i toksikologiju; na univerzitetskoj klinici u Hajdelbergu, u Laboratoriji za hemiju i mikrobiologiju; na Biotehničkom fakultetu u Ljubljani, Slovenija, u Laboratoriji za molekularnu genetiku mikroorganizama; u Institutu Bioforsk, Norveška.

 

Do sada je objavila više od 50 naučnih publikacija u vidu naučnih radova, saopštenja na nacionalnim i internacionalnim kongresima, simpozijima i konferencijama. Učestvovala je na mnogim internacionalnim i nacionalnim projektima: EULIMNOS, SEE ERA NET (An Integrated Strategy to Assess and Evaluate Water Quality of Lake Shkodra),  NEWEN (Netherlands and Western Balkans Environmental Network), DRIMON, WUS-Austria, bilateralnim projektima sa Slovenijom, Hrvatskom, Austrijom i Srbijom, EUREKA ("Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visoko kvalitetne proizvode sa dodatnom vrijednošću") i dr.

 

Oblast istraživanja dr Svetlane Perović je mikrobiologija, ekološka mikrobiologija i zaštita životne sredine.

Dokumenti