Građevinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Lučić DuškoX

Dr Duško Lučić, redovni profesor

 

Univerzitet Crne Gore

Građevinski fakultet

 

e-mail:            dlucic@ucg.ac.me

 

Datum i mjesto rođenja: 06. mart 1963. godine, Kotor

                            

Osnovno obrazovanje: O.Š. Dašo Pavičić, Herceg-Novi, 1977. godine   

                                                 

Srednje obrazovanje: S.Š.C. Ivan Goran Kovačić, Herceg-Novi, 1981. godine    

                                                 

Fakultet-diploma:

"Projekat armirano betonske konstrukcije Centra za građevinsko tehnička istraživanja",

Građevinski fakultet u Podgorici, 1986. godine         

 

Magistarska teza:

“Analiza ponašanja konstrukcija pri probabilističkom određivanju slučajnih pobudnih sila”, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1990. godine         

 

Doktorska teza:      

"Prilog analizi stabilnosti tankozidnih nosača",

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999. godine         

 

Izborna zvanja:      

Docent, Univerzitet Crne Gore, 2000.

Vanredni profesor, Univerzitet Crne Gore, 2005.

Redovni profesor, Univerzitet Crne Gore, 2010.

 

Pedagoška aktivnost:  

Školske 1989/90 angažovan je honorarno na Građevinskom fakultetu u Podgorici kao asistent pripravnik na predmetu Metalne konstrukcije. Od 1990. do 2000. godine, zaposlen je na Građevinskom fakultetu u Podgorici kao asistent na predmetu Metalne konstrukcije. Od 2000. do 2005. radi na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u zvanju docenta, na predmetima: Metalne konstrukcije i Drvene konstrukcije. U zvanju vanrednog profesora na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore radi u periodu od 2005. do 2010. godine, na predmetima: Metalne konstrukcije, Projektovanje i građenje metalnih konstrukcija, Čelični i spregnuti mostovi, Drvene konstrukcije i Čelične konstrukcije. U zvanje redovnog profesora izabran je 2010. godine na predmetima: Čelične konstrukcije i Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija.

Bio je mentor na izradi pet doktorskih disertacija, 11 magitarskih radova i više desetina diplomskih i specijalističkih radova. Bio je član komisije za odbranu 10 doktorskih disertacija i 15 magistarskih radova.

 

Naučno-istraživački i stručni rad:                  

Učestvovao je ili rukovodio izradom sedam naučno-istraživačkih projekata. Objavio je 110 naučnih i stručnih radova u međunarodnim, domaćim časopisima i monografijama, naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu u kojima je učestvovao sa referatima, radovima, pozivnim predavanjima itd. Objavio je jednu knjigu eksperimentalnih istraživanja na engleskom jeziku. Radovi su mu citirani 108 puta u vodećim svjetskim časopisima (h-index 6, i10-index 5, 53 citata od 2014. godine). Recenzirao je više radova i publikacija u zemlji i inostranstvu.

Bio je odgovorni ili vodeći projektant na više od 300 projekata. Predsjednik ili član tima za stručni nadzor nad izgradnjom više desetina objekata, predsjednik ili član komisije za tehnički kontrolu ili reviziju više desetina projekata, kao i predsjednik ili član komisije za tehnički pregled izvedenih radova na više desetina objekata. Rukovodio je ili bio član tima za ispitivanje konstrukcija probnim opterećenjem na više objekata. Autor je ili član tima na izradi više desetina elaborata, stručnih mišljenja, ekspertiza ili u pružanju konsultantskih usluga. Bio je rukovodilac građenja na izgradnji 12 objekata. Bio je član tima čiji je rad 2000. godine ocjenjen od strane žirija kao najbolje rješenje na međunarodnom konkursu za izbor koncepta konstrukcije i načina građenja novog mosta preko Dunava u Novom sadu, na lokaciji porušenog železničko-drumskog mosta.

  

Profesionalne aktivnosti:

U periodu od 2000 do 2004, vršio je dužnost prodekana za finansije i direktora Instituta za građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Podgorici. Za dekana Građevinskog fakulteta u Podgorici izabran je 2004. godine, i u dva mandatna perioda funkciju dekana obavljao je do avgusta 2010. godine.

Predsjednik je Komisije za polaganje stručnog ispita Inžinjerske Komore CG od 2002. do 2008. godine. Potpredsjednik je Inžinjerske Komore Crne Gore od 2012. godine U toku 2006. godine bio je član Savezne Komisije za standarde Zavoda za standardizaciju - Proračun čeličnih konstrukcija, spregnutih konstrukcija od čelika i betona i aluminijskih konstrukcija. Član je tehničkog komiteta Instituta za standardizaciju Crne Gore za Uvođenje Eurokodova i rukovodilac adhoc grupa za Čelične i Aluminijumske konstrukcije. Bio je rukovodilac ili član više naučnih i stručnih koordinacionih tijela i komisija. Član je redakcionog odbora časopisa Tehnika - Naše građevinarstvo od 2004. godine. Odgovorni urednik zbornika radova ili član naučnog odbora na više međunarodnih naučnih i stručnih skupova. Redovni je član Akademije inžinjerskih nauka Crne Gore. Član je Odeljenja tehničkih nauka Crnogorske akedemije nauka i umjetnosti. Član je strukovnog udruženja IABSE - International Association for Bridge and Structural Engineering. Član je Inžinjerske Komore CG i Crnogorskog društva građevinskih konstruktera.

Dobitnik je nagrade Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera za najbolji naučni rad u građevinskom konstrukterstvu za 1999. godinu.