Građevinski fakultet

Biografija - Tomović Sreten
Biografija - Tomović Sreten

BIOGRAFIJA

  Rođen sam 09. 09. 1957. godine u Baru, gdje sam završio osnovnu školu. Srednju građevinsku tehničku školu pohađao sam u Titogradu, a diplomirao  na  hidrotehničko- konstruktorskom odsjeku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

     Poslijediplomske studije završio  sam  na Građevinskom fakultetu u Nišu, na odsjeku zaštita i eksploatacija izvorišta za snabdijevanje vodom. Doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Prilog optimizaciji vodovodnih sistema u uslovima izuzetnih sezonskih neravnomjernosti u potrošnji vode” odbranio sam 2004. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U svojoj dugogodišnjoj praksi radio sam na projektovanje i izgradnju:   glavnih vodovodnih i kanalizacionih cjevovoda, hidrotehničkih građevina, kaptažnih građevina, rezervoara,   bunara, crpnih stanica na vodovodnim i kanalizacionim sistemima, regulaciji vodotoka i malih hidroelektrana. Na mjestu  tehničkog direktora Javnog preduzeća Vodovod u Budvi bio angažovan na održavanju i izgradnji hidrotehničke infrastrukture. U sklopu međunarodnog programa Američke   Agencije IRD radio sam u  stručnom nadzoru nad izvođenjem radova koje je finansirala agencije. 

Usavršavao sam 2006. godine na London South Bank Univerzitetu u Londonu,  iz oblasti planiranja i rukovođenja u hidroehnici, a po oglasu Univerziteta Crne Gore za unapređenje kadrovske osnove Univerziteta.

 

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

       Stalni radni odnos zasnovao sam  1985. godine u ,,Vodovod”- Titograd, kao inženjer za razvoj vodovodnog sistema grada Titograda. Zatim se zapošljavam u Zavodu za izgradnju Bara, odjeljenje Urbanizam i projektovanje, gdje sam radio do 1990. godine na projektovanju  i nadzoru hidrotehničke infrastrukture grada Bara.

 Od  1990. do  2004. godine radio sam u J.P.,,Vodovod”- Budva kao tehnički direktor, rukovodio sam  izgradnjom  hidrotehničkih objekata na teritoriji Opštine Budva, i na tehničkim pripremama za hidrauličko modeliranje vodovodnih i kanalizacionih sistema.

U ,,Urbanizam i projektovanje”-  Bar, radio sam od 2004. godine do 2007. godine kao odgovorni projektant za objekte hidrotehnike, planer za plansku dokumentaciju i rukovodilac  izvođenjem građevinskih radova na objektima hidrotehnike. 

 Od 2007. do2009,  godine bio sam direktor firme d.o.o. ,,Cec” u Podgorici, na projektovanju  hidrotehničke infrastrukture i  malih hidroelektrana.

Takođe, u perodu od 2005. do 2008. bio sam  angažovan na izvođenje nastave  na Građevinskom fakultetu u Podgorici na predmetima: Regulacija vodotoka i Luke i pristaništa.

U zvanje docenta na Građevinskom fakultetu Hidrotehničkog odsjeka Univerziteta Crne Gore izabran sam 2008. godine, na predmetima: Korišćenje vodnih snaga, Regulacija vodotoka i Luke i pristaništa i Hidrotehničke melioracije. Ugovorom o dopunskom radu izvodim nastavu i iz predmeta Obalno inženjerstvo na Studijskom programu Geotehnika.  Na postdiplomske magistarske studije Hidrotehničkog smjera  Građevinskog fakulteta angažovan sam na dva ispita: Hidroenergetski potencijali površinskih vodotoka i Složeni hidroenergetski sistemi i male hidoelektrane.

U akademsko zvanje vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore izabran sam 2014. godine.

      

        

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.