Medicinski fakultet

Biografija - Andrić Bogdanka+
Biografija - Andrić Bogdanka+

BIOGRAFIJA

Prof.dr.Bogdanka Basekic Andric sa Medicinskog fakulteta – Univerzitet Crne  Gore, specijalista za infektivne bolesti, ekspert za oblast transmisivnih zoonoza.                            

Rođena sam 27.04.1949 godine u Pančevu. Porijeklo i državljanstvo Crne Gore. Osnovno, srednje obrazovanje i Medicinski fakultet završila sam u Skoplju. Diplomirala  19.04.1976. godine sa prosječnom ocjenom 8,70.  Specijalističke studije iz infektivnih bolesti  zavrsila sam 1982. na Klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja, Medicinskog fakulteta – Univerziteta u Skoplju sa odlicnim uspjehom.  Poslijediplomske – magistarske studije, završila 1999, god na Medicinskom fakultetu – Univerziteta u Novom Sadu.

Magistarsku tezu : » Dijagnostičko – prognostički značaj aktivnosti serumskih aminotransferaza u ranoj fazi lajmske bolesti«,  odbranila sam 1999 god. na Medicinskom fakultetu – Univerziteta u Novom Sadu i stekla akademsko zvanje magistra medicinskih nauka.

Doktorsku disertaciju » Kliničke karakteristike i dijagnostika asociranih transmisivnih (krpeljskih) zoonoza« odbranila sam Juna 2002. Godine na Medicinskom fakultetu – Univerziteta u Novom Sadu, i stekla akademsko zvanje doktora medicinskih nauka

16.07.2004 odlukom Komisije Ministarstva zdravlja Crne Gore, stekla zvanje Primarijus.

PODACI O RADNIM MJESTIMA  I IZBORIMA U ZVANJE

 

Nakon završetka osnovnih studija medicine,  kao stipendista Republičkog Fonda za Nauku i Razvoj Republike Makedonije, zasnovala sam stalni radni odnos na Univerzitetskoj Klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja- Medicinskog fakulteta  u Skoplju, gdje sam radila od 01.10.1976. do 01.09-1992. god. kao ljekar pripravnik, klinički ljekar, ljekar na specijalizaciji i specijalista za infektivne bolesti. U periodu od 1982 – 1983 god. bila sam načelnik ambulantno – polikličke specijalističke i subspecijalističke službe, a od 1984 - 1992. god. radila na odjeljenju za osipne groznice.

Od 1992 – 1995. Radila sam u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Crne Gore.  Na poslovima savjetnika ministra zdravlja i obavljala poslove vezane za organizacione, preventivne, međunarodne zdravstvene i humanitarne Programe. Kao ekspert Komisije Saveznog Ministarstva Zdravlja Jugoslavije, u Programima zaštite stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrozavaju cijelu zemlju. Kao član Komisije za sertifikaciju eradikacije dječije paralize u SR Jugoslaviji, dobitnik sam Zahvalnice Evropske Kancelarije WHO, 2002. god. Osim navedenih aktivnosti, neposrednim radom, učestvovala sam na infektivnim odjeljenjima u Podgorici, Baru, Kotoru i preko koordinacije rada infektoloških službi u Crnoj Gori.  Od 5.12.1995.god., nastavila sam  stručni, naučni i pedagoški rad na Klinici za infektivne bolesti KCCG u Podgorici, a od 23.01.2001. god. u ovoj ustanovi, obavljala  dužnost načelnika odjeljenja za transmisivne zoonoze, sve do odlaska u starosnu penziju, Oktobra 2016 godine.

Završila sam više edukativnih trening kurseva iz oblasti transmisivnih zoonoza na Medicinskim fakultetima u : Zagrebu (1985./89.); Ljubljani (1990) ; Beogradu (1992/1993), Novom Sadu (1998 / 2000 / 2001/ 2002), Institutu Claude Bernard u Parizu (1989), na Klinici za infektivne bolesti Medicinskog fakulteta „Sečenov“ u Moskvi (1994), Institutu za nacionalno zdravlje u Rimu (1995), Institutu za tropske bolesti u Marseju (2004), Pasterovom Institutu u Parizu (2006).

 

PEDAGOŠKI I NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

 

Pedagoški rad započela sam na Klinici za infektivne bolesti, izborom i reizborom za asistenta Katedre za infektivne bolesti—Medicinskog fakulteta – Univerziteta u Skoplju. Od 2004 god. do danas nastavila sam pedagoški rad na Medicinskom fakultetu  u Podgorici.  Odlukom br. 01-1655 Univerziteta Crne Gore od 16.07.2004. god., izabrana sam u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore, za predmet infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Referat objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore  broj 179, 2004.god. ISSN 1800-5101.

 Reizbor u zvanje vanrednig profesora 2009 i 2014 god.  Za  šefa predmeta infektivne bolesti, na Medicinskom fakultetu  u  Podgorici i Visokoj Medicinskoj Školi u Beranama na predmetu Mikrobiologija, Imunologija, Infektivne bolesti izabrana sam 2004 godine. Na toj dužnosti se nalazim i nakon odlaska u penziju.

Od završetka specijalističkih studija iz infektivnih bolesti, učestvovala sam  i rukovodila sa  brojnim naučnoistraživačkim projektima na Medicinskim fakultetima u Skoplju, Beogradu, Novom Sadu, Podgorici, među kojima su od posebnog značaja naučnoistraživački projekti :

 

1Osobenosti lajmske bolesti u Jugoslaviji» 1990. godine, na VMA u Beogradu. Rezulte rada objavila Srpska Akademija Nauka i Umjetnosti 1993 god.

Results of Clinical Laboratory and Serological tests carried out on a group of patients after a tick bite.

 “GLAS” CCCLXX Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, odelenje medicinskih nauka, knj.43, Beograd 1993, str. 267 – 269.

Moj rad na projektu prikazan je u navedenom časopisu „Glas“ Srpske Akademije Nauka i Umjetnsti pod naslovom:

-

 

2.Naučno-istraživački Projekat “Karakteristike Lajmske bolesti u Makedoniji radjen  je u periodu od 1982 – 1992,  a rezultate rada objavila je Makedonska Akademija Nauke i Umjetnosti 1994 god.

Distribution and practical value of serum transaminases in the study of the clinical aspects of Lyme borreliosis.

Macedonian Academy of Science and Arts, Offprint, Skopje, 1994, p. 146 – 150.

 

3.Naučno-istraživački Projekat Medicinskog fakulteta-Univerziteta Crne Gore i Ministarstva Prosvjete i Nauke u Podgorici, 1996 god.

«Aktuelnost i osnovne karakteristike transmisivnih krpeljskih zoonoza u Crnoj Gori», Prikazani su rezultati klinički i etiološki dijagnostikovanih slucajeva Lajmske borrelioze (dijagnostikuje se od 1990 god., Q groznica 1995 god., rikecijskih pjegavih groznica od 1996. god.).

Prva serološka dijagnostika lajmske bolesti u Crnoj Gori uvedena je 1996 god. (dr.Zoran Vratnica), od kada započinje naš rad oslonjen direktno na naše, samostalne dijagnostičke mogućnosti.

Sa druge strane, saradnja sa laboratorijom  za veterinarsku  dijagnostiku u Podgorici I dr.vet. Dejanom Lauševićem, omogucila je etiolosku verifikaciju prvih slucajeva erlihioze u Crnoj Gori u period od 2008 – 2013 god.

Prvih  slucajeva  babesioze u Crnoj Gori  u period od 2011 – 2015 god u saradnji sa Odjeljenjem za infektivne bolesti u Beraanama, Klinikom za hematologiju, Institutom  za zdravlje Crne Gore - odjeljenje za mikrobiologiju.

U periodu od  2007 – 2014, etioloski je potvrdjeno 15 slucajeva  bartoneloze, ukljucujuci 1 slucaj koinfekcije B. hensellae – HIV (human immunodeficiency virus).

Lajšmanijazu (kala-azar) u Crnoj Gori, praćena je na osnovu podataka iz istorije medicine Crne Gore, od prvih registracija ove transmisivne zoonoze  1924/25 god. u Baošićima. U toku 1930 / 32 godine, registrovani su novi slučajevi u južnom primorskom regionu prema Bojani, koje prerasta u poznato endemsko zariste  u Crnoj Gori, a flebotomi se detektuju kao primarni vektori. Do 1995. god. precizna evidencija broja oboljelih sa manifestnom bolešću ne postoji, ali se i pored toga raspolaže podacima pojedinih entuzijasta (dr.Stevo Pejovic infektolog iz Bara, Dr. Trifun Mujovic, pedijatar iz Podgorice) , da je za duži period do 1995 god, registrovano ukupno 45 slučajeva sa potvrđenom dijagnozom. U periodu od 1992 do 2013 u Crnoj Gori je dijagnostikovano 83 slučaja visceralne lajšmanijaze ( kala-azara), sa 4 smrtna ishoda. U toku 2015 /16 god. detektovana su prva 2 slucaja koinfekcije leishmaniaze i HIV.

Na medjunarodnom  planu uspjesno su zavrsena  dva naucnoistrazivacka projekta 2009 i  2015 god.

Medjunarodni Projekat vektorima prenosivih oboljenja u Zapadnoj Evropi. Rezultati su objavljeni kao ediciji  u kontekstu Projekta Zapadne Evrope (SEE-ERA-NET), regionalne WHO kancelarije za Evropu

Definition of Reshearche Need of the identification, Prediction and Surveilance of Emerging and Reemerging Zoonoses in the West Balkan Area. In eds.: Jana Machacova, Katarina Rosmann : Scientific Results of the SEE-ERA.NET Pilot Joint Call.

 Number ERA-CT-2004 – 515805). ID 10506. ISBN 978-3-200-01567-8, June 2009, prva edicija 1500 kopija

Publicher : Centre for Social Innovation (ZSI), Wiena, Austria, WHO publication, COBISS,CG-ID 184227340).

Poglavlje:

Svetomir Samardzic, Bogdanka Andric

Capter Definition of Reshearche Need of the identification, Prediction and Surveilance of Emerging and Reemerging Zoonoses in the West Balkan Area. In eds.: Jana Machacova, Katarina Rosmann : Scientific Results of the SEE-ERA.NET Pilot Joint Call.

 Number ERA-CT-2004 – 515805). ID 10506. ISBN 978-3-200-01567-8, June 2009, 1500 copies. Publicher : Centre for Social Innovation (ZSI), Wiena, Austria, WHO publication, COBISS,CG-ID 184227340)

 

U saradnji sa infektivnim odjeljenjem i odjeljenjem za imunologiju Univerzitetske bolnice, Medicinskog fakulteta u Varni, Bugarska, uspjesno sam zavrsila istrazivanja parazitarnih vektorima prenosivih oboljenja u Crnoj Gori, rezultati su  2015 god objavljeni u Monografskoj publikaciji

Human Vector Borne Transmisible Parasitic Diseases in Montenegro in eds: Immunopathology and Immunomodulation by Krasimir Metodiev 2015, (13), 287 – 331, Publiched by INTECH  I regionalne kancelarije za Evropu

Od 07.12.2011. god. član  sam   nacionalne interdisciplinarne Komisije za kontrolu rezistencije na antibiotike (NIKRA), formirane pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore i Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO), Regionalne Kanceelarije za Evropu. U okviru aktivnosti „NIKRE,  uključena sam u projekte međunarodnog značaja, posvećene problemu antimikrobne rezistencije, kao jednom od rastućih globalnih problema  humane i veterinarne medicine u svijetu.

Aktivno sam učestvovala u Proektima  ispitivanaj i savremenog lijecenja hronicnih hepatitis B i C, koji su bili  predmet analiza brojnih svjetskih i evropskih asocijacija, održavanja brojnih edukativnih kurseva i  seminara  citirani u brojnim svjetskim naucnim bazama.

Problemu HIV/AIDS infekcije, kontinuirano je posvecivana puna paznja, pocevsi od Edukativnih kurseva na svim nivoima zdravstvene zastite u Crnoj Gori, do popularnih edukativnih predavanja usmjerenih prema siroj populaciji.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.