Građevinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Rogač MilivojeX

Milivoje Rogač je rođen 22. novembra 1982. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu je završio u Kazanju, Ruska Federacija.

Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore se upisao 1999. godine, a diplomirao u oktobru 2005. godine na Konstruktivnom smjeru sa prosječnom ocjenom u toku studija 9.19.

Postdiplomske magistarske studije je upisao 2006. godine, na Građevinskom fakultetu u Podgorici – Konstruktivni smjer. Magistarski rad pod nazivom “Analiza opterećenja i proračun konstrukcije prema Evrokodu 1 i Evrokodu 3 na primjeru jedne industrijske hale”, odbranio je 11. decembra 2007. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Teorijska i eksperimentalna istraživanja problema stabilnosti lokalno opterećenih tankozidnih I-nosača", odbranio je 23. novembra 2015. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Radni odnos je zasnovao 01. novembra 2006. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Od zasnivanja radnog odnosa do izbora u zvanje docenta bio je angažovan kao saradnik u nastavi na grupi predmeta iz oblasti Građevinska mehanika i teorija konstrukcija.

Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, br. 03-1206, od 04.05.2017. godine, izabran je u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za oblast Građevinska mehanika i teorija konstrukcija na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetima.

Od 2016. godine do izbora u akademsko zvanje docenta obavljao je poslove prodekana za nastavu Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Prodekan za nastavu Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore od 2017. do 2019. godine.

Bio je rukovodilac Laboratorije za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u periodu od 2016. do 2019. godine.

Obavljao je funkciju predsjednika komisije za megistarske studije na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u periodu od 2017. do 2019. godine.

Bio je predstavnik Građevinskog fakulteta u Vijeću Senata UCG za prirodne i tehničke nauke od 2017. do 2019. godine.

Aktivno vlada ruskim i engleskim jezikom.

Oženjen je suprugom Draganom sa kojom imam kćer Milu. 

Dokumenti