Fakultet dramskih umjetnosti

Biografija - Ljumović Janko
Biografija - Ljumović Janko

 

mr Janko Ljumović, producent i univerzitetski profesor (Nikšić, 24.12.1971). Diplomirao pozorišnu i radio produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2000. godine. Iste godine Univerzitet umetnosti mu je dodijelio nagradu za najboljeg diplomiranog studenta u školskoj 1999/2000. godini. Na istom fakultetu je 2004. godine magistrirao produkciju u oblasti dramskih umjetnosti. 

Osim na Fakultetu dramskih umjetnosti, nastavnički angažman imao je i na Fakultetu likovnih umjetnosti i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Od 2008. do 2015. godine bio je direktor Crnogorskog narodnog pozorišta i ministar kulture u Vladi Crne Gore (2016-2017). Bio je član Senata Univerziteta Crne Gore (2013-2016) i član Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore (2015-2017), kao i Član Savjeta za visoko obrazovanje (2015-2017).

Član je Savjeta Leksikografskog centra i Instituta za jezik i književnost "Petar II Petrović Njegoš" CANU, član Crnogorskog PEN-a i Upravnog odbora Matice crnogorske.

Osnovno polje rada obuhvata oblast savremene pozorišne produkcije u okviru koje je bio producent većeg broja predstava i festivala (Bijenale crnogorskog teatra, Kotor ArTeatar premijere). Umjetnički je kreirao sedam pozorišnih sezona Crnogorskog narodnog pozorišta. Predstave čiji je bio producent, kao i ostale produkcije sa repertoara gostovale su na vodećim pozorišnim festivalima u zemlji i inostranstvu (Bijenale crnogorskog teatra, FIAT, Grad teatar, BITEF, MESS Sarajevo, Sterijino pozorje, Ohridsko leto, Jugoslovenski pozorišni festival “Bez prevoda”, Dani satire Fadila Haddžića, NETA festival i dr.) i dobijale značajne pozorišne nagrade. Učesnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih konferencija i projekata iz oblasti scenskih umjetnosti, medija, menadžmenta u kulturi i kulturne politike. Autor, urednik i kourednik preko deset stručnih monografija, knjiga eseja i zbornika radova. Bio je član različitih tijela i odbora domaćih i međunarodnih organizacija i mreža (CD Cult, Balkankult, NETA, ETC). Bio je član redakcije časopisa za pozorišnu i izvedbenu umjetnost Gest. Tokom 2015. godine studijski je boravio u SAD u okviru programa International Visitor Leadership Program (Community Building through the Arts, United States Department of State, Bureau od Educational and Cultural Affairs).

Prvi radni angažman nakon diplomiranja 2000. godine imao je u nezavisnoj instituciji kulture Fondaciji Montenegro Mobil art u Podgorici, na radnom mjestu sekretara i programskog urednika (2000-2022).

Osim  akademskih i institucionalnih angažamana i funkcija, bio je član upravljačkih i savjetodavnih tijela sljedećih međunarodnih i domaćih institucija i organizacija: član Upravnog odbora RTCG (2003-2007),  Nacionalnog Nadzornog odbora Švajcarskog programa za kulturu za Srbiju i Crnu Goru (2003-2006), Regonalnog odbora Švajcarskog programa za kulturu za Jugoistočnu Evopu i Ukrajinu - Pro Helvetia/SDC (2006-2007), član Odbora direktora Fondacije za otvoreno društvo – predstavništvo Crna Gora ( 2008 – 2011),  Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO (2008-2010), predstavnik Crne Gore u Nadzornom odboru Komiteta za kulturu Savjeta Evrope u Strazburu (2009-2011), član pozorišnog odbora Nove evropske teatarske akcije (NETA) sa sjedištem u Ljubljani  (2010-2015) i član Upravnog odbora Evropske teatraske konvencije (ETC) sa sjedištem u Briselu i Berlinu  (2011-2013).

Dobitnik je Priznanja Univerziteta Crne Gore za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta za 2020. godinu.

Bibliografija:

Knjige (autorske i stručne monografije, eseji, zbornici i priručnici)

Ljumović, J. 2007. Kultura Page. Podgorica: Nova knjiga.
Ljumović, J. 2010. Produkcija značenja. Podgorica: Nova knjiga.
Ljumović, J.2020. Svijet umjetničkih profesija: Drama i pozorište. Podgorica: Udruženje dramskih umjetnika Crne Gore, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Ljumović, J. 2020. Pozorište kao kapital. Podgorica: Matica crnogorska.

(ur.) Racanović, S. i Ljumović, J. 2004. Platforma za novo djelovanje kulture. Podgorica: Nansen dijalog centar.
(ur.) Madžgalj, V. i Ljumović, J. 2005. Kreativne industrije Podgorice: Start-Up Creative Podgorica. Podgorica: Britanski savjet.
(ur.) Radojević, M., Bulajić, G. i Ljumović, J. 2013. Šezdeset godina Crnogorskog narodnog pozorišta: 1953-2013. Podgorica: Crnogorsko narodno pozorište.
(ed.) Rosić, T., Koteska, J., Ljumović, J. 2015. Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia. Belgrade: Faculty of Media and Communications.
(ur.) Vuković, V., Ljumović, J. i Kovačević, M. 2016. Smjernice za Program razvoja kulture 2017-2022. Herceg Novi: Opština Herceg Novi.
(ur.) Vojvodić, R. i Ljumović, J. 2016. Crnogorske studije kulture i identiteta. Cetinje: Fakultet dramskih umjetnosti.
(ur.) Ljumović, J. 2019. Moć kulture: Multikulturalizam i savremene umjetničke prakse. Podgorica: Fondacija Konrad Adenauer.
(ur.) Ljumović, J. 2020. Moć kulture: Politika i pozorište - sjećanje na stvarnost. Podgorica, Cetinje: Fondacija Konrad Adenauer, Fakultet dramskih umjetnosti.
(ur.) Ljumović, J.  2021. Literatura i istorija. Podgorica: Fondacija Konrad Adenauer.
(ur.) Ljumović, J. 2021. Program razvoja kulture Prijestonice Cetinje 2022-2026. Cetinje: Prijestonica Cetinje.
(ur.) Ljumović, J. 2022. Moć kulture: Kultura sjećanja – politike i prakse. Podgorica. Fondacija Konrad Adenauer.

(ur.) Ljumović, J. 2023. Moć kulture: Književnost i granice. Podgorica. Fondacija Konrad Adenauer.

Izabrani radovi:

 • Ljumović, J. 2022. Mapriranje kulturne geografije kroz dramsku i pozorišnu baštinu. Potencijal festivala Grad teatar Budva u oblasti kreativnih industrija. Limes plus. God. XIX.Br. 3, str. 61-79. Beograd: HERAedu. ISSN 1820-0896
 • Ljumović, J. 2019. Современата театарска продукција во Црна Гора и предизвиците од транзицијата: редефинирање на програмската политика. Ars Academica. Br. 7, God VI. str. 51-61. Skopje: Fakultet za dramski umetnosti. ISSN 1857-9477
 • Ljumović, J. 2018. Komička snaga dramskog teksta kada je piše vladar – studija slučaja Nikole I Petrovića Njegoša i njegove šaljive igre u tri čina Kako se ko rodi. U Satire und Komik in der bosnish-herzegowinischen, kroatischen, montenegrinishen und serbischen Litertur, Grazer Studien zur Slawistik, Band 10. Renate Hansen-Kokoruš, Darko Lukić, Boris Senker (Hrsg.). str. 33-51. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. ISBN 978-3-8300-9861-4
 • Ljumović, J. 2017. Slovensko-černogorska gledališka sodelovanja – postjugolovanska izkušnja.  U Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: Slovensko gledališče kot sooblikovalec međkulturnih izmenjav (uredila Barbara Orel), str. 259-281. Ljubljana: Akademija za gledališće, radio, film in televizijo, Filozofska fakulteta. ISBN 978-961-06-0000-8
 • Ljumović, J. 2022. Postsocijalistička i postjugoslovenska skica drame i pozorišta. Matica. God. XXIII. Br. 89, str. 317-334. Podgorica: Matica crnogorska.  ISSN 1450-9059
 • Ljumović, J. 2020. Evropski kulturni identitet i Crna Gora: fizičke i imaginarne granice. U Crna Gora tri decenije nakon rušenja Berlinskog zida: od AB revolucije do NATO-a. str. 161-170. Podgorica: Matica crnogorska. ISBN 978-9940-39-027-3
 • Ljumović, J. 2019. Slobodan Milatović (1952-2019): superstar crnogorske pozorišne alternative. Matica. God. 20. Br. 80. str. 205-220. Podgorica: Matica crnogorska. ISSN 1450-9059
 • Ljumović, J. 2017. Njegoš naš savremenik: Izvedbe »Gorskog vijenca« u savremenom crnogorskom pozorištu.  U Besjede o Njegošu. str. 369-376. Podgorica: Crogorska akademija nauka i umjetnosti. ISBN 978-86-7215-416-0
 • Ljumović, J. «Obnoviteljski duh CNP i izazovi savremenog pozorišta (1993-2013)» Šezdeset godina Crnogorskog narodnog pozorišta 1953-2013, (ur. Milovan Radojević, Goran Bulajić, Janko Ljumović), str. 143-155, CNP, Podgorica, 2013. ISBN 978-86-7414-042-0
 • Ljumović, J. «Redefinicija pozorišnih politika – otklon od tradicionalnih obrazaca i zona tumačenja» Zbornik radova sa naučnog skupa Menadžment dramskih umetnosti i medija – izazovi XXI veka», str. 207-215, FDU Beograd, 2014. ISBN 978-86-82101-49-9
 • Aleksandra Kapetanović and Janko Ljumović «Cultural heritage framework and the Ljubljana process in Montenegro», Heritage for development in South-East Europe, p. 107-125, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2014. ISBN 978-92-871-7873-2
 • Janko Ljumović, Edin Jašarović Country Report: Montenegro - “Evaluation of Cultural Policies and EU-Funded Programmes as Promoters of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue in the Balkans/Southeast Europe (SEE)” 70 – 82 Prepared by:
  PAC Multimedia, Macedonia In partnership with Die österreichische kulturdokumentation. internationales archiv für kulturanalysen from Austria and AKCIJA from Bosnia and Herzegovina, Editors: Violeta Simjanovska, PhD (Macedonia) Veronika Ratzenböck (Austria) Aida Kalender, MA (BiH) , Skopje, 2014
 •  Ljumović, J.  «Repertoarske i druge politike nacionalnih i gradskih pozorišta / Repertoire and other policies of National and City thetares» 204 -216 Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Kultura i održivi razvoj u doba krize, Univerzitet Umetnosti u Beogradu, 27. i 28. mart 2014, Kultura i održivi razvoj u doba krize, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, 2014. ISBN 978-86-82101-53-6
 • Ljumović, J. «Moć imaginacije i moć novca», Gest – časopis za pozorište, izvedbene umjetnosti i kulturu», UDCG, Podgorica 2012, 03/II, str. 58-60, ISSN 1800-9239
 •  Ljumović, J.  «Javna komunikacija bez standarda», Gest – časopis za pozorište, izvedbene umjetnosti i kulturu», UDCG, Podgorica 2013, 04/II, str. 22-24, ISSN 1800-9239
 • Ljumović, J. «Moj, Tvoj, naš repertoar», Gest – časopis za pozorište, izvedbene umjetnosti i kulturu», UDCG, Podgorica 2014, 05/II, str. 4-7, ISSN 1800-9239

Međunarodne konferencije:

 • Ljumović: “Slovenian-Montenegrin Theatre cooperation: The Post-Yugoslav experience”, Maribor Theatre Festival (Festival Boršnikovo srečanje), International conference “Performing Arts, Migration, Politics: Slovenian Theatre as an Agent of Intercultural Exchange”, oktobar, 2015.
 • Ljumović: “Pozorište u kontekstu – kako iz istorije pozorišta ući u istoriju velikih i malih života” 49. BITEF, Bitef Polifonija - Simpozijum “Pozorište u kontekstu”, Beograd, septembar 2015.
 • Ljumović, participated in the International Visitor Leadership Program on Community Building through the Arts, United States Department of State, Bureau od Educational and Cultural Affairs, USA, May 11 - May 29, 2015
 • Ljumović «Repertoarske i druge politike nacionalnih i gradskih pozorišta / Repertoire and other policies of National and City thetares», Međunarodna naučna konferencija Kultura i održivi razvoj u doba krize, Univerzitet Umetnosti u Beogradu, mart, 2014.
 • Ljumović «Redefinicija pozorišnih politika – otklon od tradicionalnih obrazaca i zona tumačenja», Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Menadžment dramskih umetnosti i medija – izazovi 21. veka, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, decembar 2013.

Gostujuća predavanja:

 • (2014) Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Ljetnji semestar 2013/2014 (od 22.04-25.04.) realizovan seminar (15 časova) po pozivu iz predmeta Pozorišna produkcija na studijskom program Dramaturgija i dramsko pismo (DSU II)
 • (2015) Univerzitet u Sarajevu, Akademija scenskih umjetnosti, Ljetnji semester 2015/2015 (od 7.04. do 09.04.) realizovana predavanja po pozivu na temu “Savremeni aspekti pozorišne produkcije”, za studente MA na Odsjeku režija

Umjetničke reference:

 Međunarodni festivali:

 •  Projekat scenske izvedbe biografije U požaru svetova: Ivo Andrić – jedan evropski život Mihaela Martensa. (Ljumović Janko, kreativni producent) Fondacija Novi Sad – Evropska prestonica kulture, Fondacija Konrad Adenauer, Muzej Grada Beograda – Lega Iva Andrića. Program Seoba duša, Novi Sad, Srbija, 2022.
 • “Everyman Đilas” po tekstu i u režiji Radmile Vojvodić (producent J. Ljumović) produkcija CNP, Veliki Neta festival , Nacionalni teatar I. L. Caragiale, Bukurešt, Rumunija, septembar 2015.
 • “Urnebesna tragedija” D. Kovačevića u režiji Veljka Mićunovića (producent J. Ljumović) produkcija CNP, Sterijino pozorje, Novi Sad, Srbija, jun 2015.
 • “Urnebesna tragedija” D. Kovačevića u režiji Veljka Mićunovića (producent J. Ljumović) produkcija CNP, 39. Dani satire Fadila Hadžića, Zagreb, Hrvatska, jun 2015.
 • “Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja”, I. Brešana u režiji Luke Kortine (producent J. Ljumović), produkcija CNP i Međunarodni festival Kotor Art, Festival hrvatske drame “Marulićevi dani”, Hrvatsko narodno kazalište Split, Hrvatska, april 2015.
 • “Njegoš i ja”, autorski projekat Paola Magellija (producent J. Ljumović), produkcija CNP i Međunarodni festival Kotor Art, 54. Međunarodni festival Ohridsko leto, Makedonija, jul 2014.
 • “Everyman Đilas” po tekstu i u režiji Radmile Vojvodić (producent J. Ljumović) produkcija CNP, I Međunarodni teatarski festival Makedonskog narodnog teatra, Skoplje, Makedonija, maj 2014.
 • “Everyman Đilas” po tekstu i u režiji Radmile Vojvodić (producent J. Ljumović) produkcija CNP, 59. Sterijino pozorje, Novi Sad, Srbija, maj 2014.
 • “Egzistencija” E. Bonda u režiji radmile Vojvodić (producent J. Ljumović), produkcija CNP i Međunarodni festival Kotor art, Međunarodni festival Ex Ponto, Ljubljana, Slovenija, septembar 2013.
 • “Egzistencija” E. Bonda u režiji radmile Vojvodić (producent J. Ljumović), produkcija CNP i Međunarodni festival Kotor art, Međunarodni festival malih teatarskih formi, Vraca, Bugarska, maj 2013.

Članstvo u žirijima, selektorski i producentski rad u okviru pozorišnih festivala

Selektor  XIX Susreta pozorišta BiH 2012, Brčko, BiH
Član Žirija XIII Festivala bosanskohercegovačke drame 2014, BNP Zenica, BiH
Član Žirija za dodjelu  pozorišne nagrade Grada teatra za 2015. godinu. Grad teatar Budva.
Član međunarodnog kustoskog tima Studentske sekcije Nacionalnog nastupa Srbije; umjetnički rad „Proces ili Šta je stvarno VAŽNO za mene“, Praško kvadrijenale scenskog dizajna i scenskog prostora, Prag, Češka Republika, 2015; Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015, Arts and Theatre Institute, Prag, Češka Republika, 2015, ISBN 978-80-7008-350-5, str. 257-263; Process: Serbia at the Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015, MPU i Scen, Beograd/Novi Sad, 2015, ISBN 978-86-7892-707-2)  (Kustoski tim nagrađen Zlatnom medaljom za uspostavljanje dijaloga PQ 2015.)
Producent programa rezidencija-okruglih stolova MIT festivala 2019. u okviru projekta ADNICH – ADriatic Network of Artistic Productions for the development and enhancement of Intangible Cultural Heritage, maj 2019. Kraljevsko pozorste Zetski dom
Selektor Bijenala crnogorskog teatra 2019, Crnogorsko narodno pozorište, Podgorica, 22-31.10.2019.
Član Žirija 23. Jugoslovenskog pozorišnog festivala “Bez prevoda”, NP Užice, Republika Srbija, 2018.
Član Žirija 24. Jugoslovenskog pozorišnog festivala “Bez prevoda”, NP Užice, Republika Srbija, 2019.
Član Žirija za dodjelu Nagrade BIŠ na 47. Međunarodnom teatarskom festivalu MOT, Skopje, Sjeverna Makedonija, 2022.

Član regionalnog selektorskog tima Bijenala scenskog dizajna, Novi Sad, R. Srbija 2022.

Selektor bh produkcije 63. Internacionalnog festivala MESS, Sarajevo, BiH, 2023.

 

 

    jankoljumovic01@gmail.com 

    jankolj@ucg.ac.me

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.