Medicinski fakultet

Biografija - Smolović Brigita+
Biografija - Smolović Brigita+

x

Rođena sam 14.09.1972. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu završila sam u Kotoru.  Za postignute rezultate u osnovnom i srednjem obrazovanju nagrađena sam diplomom "Luča". Školske 1991/92 godine upisujem Medicinski fakultet u Beogradu i prije započinjanja apsolventskog roka završavam 1997 godine sa prosječnom ocjenom 9.08 (devet tačka nula osam).

Specijalizaciju iz Interne medicine započinjem 2001. godine i završavam sa odličnim uspjehom 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.  Užu specijalizaciju iz oblasti gastroenterohepatologije započela sam 2006. godine, a završila 2008. godine odbraneći rad: Značaj Helicobacter pylori gastritisa u nastanku ulkusne bolesti kod pacijenata na nesteroidnim anti-inflamatornim lijekovima na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistarsku tezu "Uloga Helicobacter pylori infekcije i nesteroidnih antireumatskih lijekova u nastanku mukoznih lezija gornjeg dijela digestivnog trakta" odbranila sam 2007. godine pred Komisijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Doktorsku tezu pod nazivom „Kliničke, endoskopske i patohistološke karakteristike idiopatske ulkusne bolesti“ odbranila sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2013. godine.

Tokom ovih godina aktivno učestvujem na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima gastroenterohepatologa.

Član sam Društva ljekara Crne Gore, Udruženja gastroenterohepatologa Crne Gore, European Society of Gastrointerstinal Endoscopy (ESGE), European Association for the Study of the Liver (EASL), World Gastroenterology Association(WGO), United European Gastroenterology (UEG).

 

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

 

 Radni odnos započela sam u Hitnoj medicinskoj pomoći  i Domu zdravlja Podgorica, gdje sam radila od 1997 do 2002. godine. Od 2002 do 2005. godine radim kao doktor opšte medicine na Internoj klinici KCCG, a od 2005 do 2008. godine kao specijalista interne medicine, takođe na Internoj klinici, Odjeljenje gastroenterohepatologije. Na istom Odjeljenju radim kao uži specijalista-gastroenterohepatolog od 2008. godine.

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća izabrana sam za stručnog saradnika na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Podgorici, 2006. godine, a od 2008. godine pored Interne medicine i za Kliničku propedevtiku.

Docent na predmetu Interna medicina i klinička propedevtika od 26.6.2014.godine.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.