Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Bauk Sanja
Biografija - Bauk Sanja

Prof. dr Sanja Bauk je rođena u Kotoru (Crna Gora) 1972. godine. Kao odličan đak, dobitnica je  nagrada „Luča I“, u osnovnoj i u srednjoj školi. Diplomirala je 1997. godine na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, Univerziteta Crne Gore. Dobitnica je Plakete Univerziteta, kao jedan od najboljih studenata.

Magistarske studije, završila je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Srbija), odbranivši magistarski rad: „Informaciono-komunikacione tehnologije u optimizaciji vođenja broda“, 2001. godine. Doktorske studije, završila je na istom Fakultetu, odbranivši doktorsku disertaciju: „Inteligentni informacioni sistemi u optimizaciji rute u pomorskom i lučkom transportu“, 2005. godine. Post-doktorke studije, u oblasti didaktičke informatike, završila je na Akademiji za nove medije u transferu znanja na Univerzitetu u Gracu (Austrija), 2013. godine.

Dobitnica je više međunarodnih nagrada za akademske boravke u svojstvu gostujućeg istraživača i predavača na Univerzitetu u Koimbri (Portugalija), Univerzitetu u Barseloni (Španija), Univerzitetu u Pitsburgu (Pensilvanija, SAD), Univerzitetu u Odesi (Ukrajina), Univerzitu u Gracu (Austrija), Lund Univerzitetu (Švedska), RWTH Ahen Univerzitetu (Njemačka), City London Univerzitetu (Velika Britanija), Tehnološkom Univerzitetu Durban (Južna Afrika) i dr. Dobitnica je prestižnje njemačke stipendije Alexander von Humboldth, kao prepoznati istraživač iz zemlje u razvoju (2015-2017).

Područje istraživačkog interesovanja prof. dr Sanje Bauk je višeslojno. Jednim dijelom je u domenu metoda kvantitativne optimizacije, a drugim u domenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT). U oblasti kvantitativne optimizacije, prof. dr Sanja Bauk se bavila nekim od optimizacionih problema transporta,  logistike, održavanja, tržišnog pozicioniranja, procjene stepena zadovoljstva korisnika i dr. U oblasti informatike, bavila se svojstvima raznih ICT aplikacija, uglavnom u pomorstvu, kao i didaktičkom informatikom i post-produkcijskim alatima. Trenutno je njeno interesovanje usmjereno ka evoluciji web-a, internetu stvari, virtualno pametnim okruženjima i humanoj dimenziji tehnološkog razvoja.

Prof. dr Sanja Bauk je autorka tri naučne monografije i jednog univerzitetskog udžbenika. Kao autorka i ko-autorka, objavila je značajan broj radova u naučnim časopisima koji se referišu u vodećim bazama (oko 40), kao i u drugim međunarodnim naučnim časopisima (oko 100). Objavila je veliki broj članaka u zbornicima međunarodnih i domaćih naučno-stručnih konferencija. Članica je uredništva i recenzent u nekoliko međunarodnih naučnih časopisa. Takođe, članica je naučnih odbora nekoliko međunarodnih konferencija u pomorstvu. Aktivno je učestvovala u realizaciji brojnih nacionalnih, bilateralnih i međunarodnih projekata.

Od 1998. godine zaposlena je na Pomorskom fakultetu Kotor, Univerziteta Crne Gore. Trenutno kao vanredni profesor i predaje Operaciona istraživanja, Informacione tehnologije u pomorstvu i Pomorske elektronske i informacione sisteme na do- i post-diplomskim studijama.

Pored maternjeg srpsko-hrvatskog, aktivno se služi engleskim i pasivno njemačkim jezikom.