Pomorski fakultet Kotor, 11.03.2017

Biografija - Cvrk SeadX

Obrazovanje                         

Od 1978.-1982. Tehnički školski centar ‘’Đuro Pucar Stari’’ u Bratuncu, završena srednja mašinska tehnička škola,

Od 1982.–1987. Centar visokih vojnih škola ‘’Maršal Tito’’ u Splitu, završena Mornarička Vojna Akademija, tehnički smjer, odsjek brodomašinski u trajanju od pet godina (deset semestara), stekao zvanje diplomiranog inžinjera brodomašinstva i oficira Jugoslovenske Ratne Mornarice u činu poručnika.

Od 1996.-1998.  Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, energetski smjer, poslijediplomske magistarske studije u trajanju od dvije godine (četiri semestra), 2004. odbranio magistraski rad na temu ‘’ Uticaj eksploatacijskih faktora na rad brodskog dizel motora’’ i stekao zvanje magistra tehničkih nauka,

Od 2011.–2014. Univerzitet Crne Gore, Fakultet za pomorstvo u Kotoru, poslijediplomske doktorske studije u trajanju od tri godine (šest semestara), 2012. odbranio polazna istraživanja na temu ,,Mogućnosti poboljšanja ekoloških performansi brodskog dizel motora regulacijom opterećenja’’, 2013. Senat Univerziteta Crne Gore prihvatio i odobrio izradu doktorske disertacije pod istim nazivom. Doktorski rad kod mentora na ocjeni.

Objavio više stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

Radno iskustvo                     

Od 1987.–2000. Komandir brodskog pogoskog kompleksa na brodovima Jugoslovenske Ratne Mornarice (upravitelj stroja) snage od 10.000 kW do 50.000 kW,

Od 2000.-2006. Načelnik odjeljenja za logistiku u komandi ‘’Flotile raketnih brodova’’ Ratna mornarica Savezne republike Jugoslavije (Državna zajednica Srbija i Crna Gora),

Od 2006.-2014. Načelnik odsjeka za logistiku u komandi Mornarice Vojske Crne Gore,

Od 2014.- 2017. Samostalni savjetnik I za održavanje sredstava mornarice, Direktorat za materijalne resurse, Ministarstvo odbrane Crne Gore, trenutno u oficirskom činu mornaričkog pukovnika,

Od 2006.- 2018. Saradnik u nastavi za brodomašinsku grupu predmeta (Brodski motori, Brodski pomoćni uređaji i Održavanje brodskog pogona) Fakultetu za pomorstvo u Kotoru,

Od 2018. godine zaposlen na Pomorskom fakultetu kotor kao saradnik u nastavi na brodomašinskoj grupi predmeta.