Fakultet dramskih umjetnosti

Biografija - Jelušić Siniša
Biografija - Jelušić Siniša

Prof. dr Siniša JELUŠIĆ

CV/Curriculum vitae

Dr. Siniša Jelušić studirao je na Filološkom (: komparativna književnost) i Filozofskom fakultetu (: filozofija) Univerziteta u Beogradu. Na Filološkom fakultetu je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Studijski boravio na nekoliko univerziteta u inostranstvu i učestvovao na mnogim međunarodnim naučnim skupovima u zemlji i u svijetu. Pored rasprava objavljenih u raznim domaćim i stranim publikacijama, objavio je knjige:

 • Ut pictura poesis, Priština: Novi svet, 1996;
 • Tekst i intertekst, Priština: Novi Svet-Narodna biblioteka, 1999;
 • Poetički oblici, Novi Sad : "Zmaj", 2002;
 • Prometejev pad- Intertekstualnost : drama, teatar, film, Cetinje : Fakultet dramskih umjetnosti, 2007.

 U okviru intertekstualnih istraživanja dr Jelušić je autor dva eksperimentalna filma: Movie pictures Đure Jakšića (Fokus, Beograd, 1996.) i Meditationes Parisiorum (Fiks fokus, Beograd-RTS Beograd, 1998.), koji su prikazani na festivalima jugoslavenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu. Moderator stručnih, naučnih, pozorišnih i filmskih medjunarodnih tribina (Moskva, Beograd, Osijek, Subotica, Priština, Podgorica, Kotor, Budva, Cetinje).

 Redovni profesor Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje (UCG). Prodekan (2002-2006) i dekan (2006-2012) Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje (UCG). Rukovodilac studijskog programa Dramaturgija FDU, Cetinje (2012- ).  Predmeti koje predaje na FDU Cetinje: Komparativna teorija; Istorija i teorija drame i pozorištaAutorske poetike; Dramatologija; Metodologija naučnog rada/master studije FDU.

 Od 1999/2000 - 2016. Profesor po pozivu Filozofskog fakulteta u Nikšiću predavao je predmete:

Srednjovjekovna književnostTeorija književnosti I, II; Uvod u teoriju književnosti; Tumačenje književnog teksta; Krleža i Desnica (specijalni kurs); Književnost i film (mentor/odgov. profesor).Od 1999-2007. Profesor po pozivu Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo/BiH. Predmet: Istorija i teorija svjetske drame i pozorišta I, II.

 Master i doktorski kursevi:

 • Filozofski fakultet, Banjaluka, Bosna i Hercegovina/Republika Srpska (1999/2000): Metodologija književno-naučnih istraživanja,
 • Filozofski fakultet, S. Sarajevo (Bosna i Hercegovina/Republika Srpska): Hermeneutika drame, predmet: Metodologija književno-naučnih istraživanja (2002/2003),
 • Filozofski fakultet Osijek (Hrvatska): Teatar i sjecanje (2010/2011).
 • Međunarodni projekti :

 Mediterraneo: Il mare delle culture Progetto - realizzato dall’Associazione Teatrale Abruzzese Molisana (ATAM). 2008/09.

/U okviru projekta učesnik konferencije u Pescari 29-30. 2009.  

Theatre for children: Artistic phenomenon: Subotica Open University, Theatre museum of Vojvodina (Serbia). Rukov. projekta akademik Henrik Jurkovski (Varšava).

Narodno pozorište Vrbaske banovine u Banja Luci - Narodno pozorište Zetske banovine (1930 -1945). Uporedna analiza repertoara.

Projekat  Filozofskog fakulteta I. Sarajevo/Narodnog pozorišta Banjaluka (2009-2011).

 Saradnik Instituta svjetske književnosti (IMLI), RAN, (РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО) na projektu: Литературные взаимосвязи России XVIII-XIX вв.: по материалам российских и зарубежных архивохранилищ.  

http://www.imli.ru/ 

 • Nacionalni prijekat:

Paradigme diskursa crnogorske culture: Geneza i transformacije (Tradicija i savremenost),  (CANU, 2015-2017).

  ČLAN:

 • Odbora za humanističke nauke CANU;
 • Redakcionog odbora za Kritičko izdanje Sabranih djela Petra II. P. Njegoša CANU;
 • Član Estetičkog drustva Srbije i BAKa (Beogradskog analitickog kruga).
 • Redakcionog odbora za izdavačku djelatnost Univerziteta Crne Gore i član Senata Univerziteta Crne Gore (2006-2013).
 • Član Međunarodnog redakcionog savjeta naučnog časopisa Вестник славянских культур, ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, Москва, Российская Федерация. www. http://vestnik-sk.ru/

Inostrani član Obrazovnog fonda braće Sergeja i Evgenija Trubeckih Moskva// "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ БРАТЬЕВ СЕРГЕЯ И ЕВГЕНИЯ ТРУБЕЦКИХ" Москва.

 • Rukovodilac Međunarodnog foruma za istraživanje pozorišne umetnosti pri Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici /predlog akademika H. Jurkovskog.
 • Predsjednik žirija Međunarodnog sajma knjiga i obrazovanja u Podgorici (2002-2016);
 • Predsjednik žirija Festivala pozorišta Crne Gore (2005-2007);
 • Predsjednik/Član žirija Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici (2010-2016);
 • Predsjednik Savjeta JU Grad teatar Budva, (2017 - )

  Izbor iz bibliografije 2010-2016:

 1. JELUŠIĆ Siniša, The Ontology of the Puppet. A Collection of papers, Volume I, Subotica, 2010, pp. 113-120.
 2. JELUŠIĆ Siniša, „Praznik“ Živka Nikolića: Kadar kao konstituent filmskog diskursa. CANU, knj. 103. Podgorica, 2010. str. 99-106.
 3. JELUŠIĆ Siniša, Vrijeme i drama. Zbornik: Drama i vrijeme, Sarajevo, 2010, str. 191-199.
 4. JELUŠIĆ Siniša, Književnost i zlo: Napomene uz „Vlast tame“

 Lava Tolstoja. CANU, Podgorica, 2010, str. 75-80.

 1. JELUŠIĆ Siniša, Teatar kao suština bivstva. U: Lazić, Jevreinov - Tetar u životu, Beograd, 2011.
 2. JELUŠIĆ, Siniša The Ontology of Play: Aesthetic or Psychology contoversies related to the term „Puppet Theatre for Children“. A Collection of papers, Volume II, Subotica, 2011, pp. 25-33.
 3. JELUŠIĆ Siniša, Transcendencija i egzistencija: Uvod u semantiku Tvrđave. U: Meša Selimović-dijalog s vremenom na razmeđi svjetova. Radovi sa međunarodnog naučnog skupa održanog 25-27. Novembra na Univerzitetu Paris IV – Sorbonne u Parizu. Sarajevo, 2011, str. 142-156.
 4. ЕЛУШИЧ Синиша, Коммуникация в богословии и философии. Вопрос различия. XXI Ежегодной богословской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, T 1. – Москва: ПСТГУ, 2011. С. 44-47.
 5. JELUŠIĆ Siniša, Književnost i zlo: Njegoš i I. Andrić, У: Његош и Андрић, Херцег – Нови, 2012, стр. 86-98.
 6. JELUŠIĆ, Siniša. Tekst i kontekst: nihilizam i hrišćanstvo u "Tifusarima" J. Kaštelana. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2012, str. [39]-46. [COBISS.CG-ID 512727782]
 7. JELUŠIĆ Siniša , Pinocchio – Anlytical Psychology and Theology. A Collection of papers, Volume III, Subotica, 2012.
 8. JELUŠIĆ Siniša , Postmodernism and the text “for children” – Reading controversies? A Collection of papers, Volume IV, Subotica, 2012. pp. 31-39.
 9. JELUŠIĆ Siniša , Nihilism and Meaning: Pedagogic significance of Antoine de Saint – Exipery’s The Little Prince . A Collection of papers, Volume V, Subotica, 2012. pp. 205-215.
 10. JELUŠIĆ Siniša, Electronic/Android Puppet and Theatre play for children: Afirmation or negation of Meaning . A Collection of papers, Volume VI, Subotica, 2012. pp. 23-35.
 11. ЕЛУШИЧ Синиша, Текст и интертекст - Семантические антиномии "Кроткой" Ф. М. Достоевского (Предварительные тезисы). U: Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей, Москва: ПСТГУ, 2012. С. 98-109. ISBN: 978-5-7429-0735-0  
 12. ЕЛУШИЧ Синиша, СТИХИ НЕГОША - ПОСВЯЩЕНИЕ ПУШКИНУ КАК МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ТЕКСТ, U: Rusija i Balkan, Podgorica/Moskva, 2012, str. 489-495.
 13. JELUŠIĆ, Siniša, Incest i preobražaj: Nahod Simeun i sveti Pavle Kesarijski. U: Na izvoru Vukova jezika, Zbornik sa VII naučnog skupa, Žabljak, 30-31. jul 2012, Podgorica, 2013, str. 151-163.
 14. JELUŠIĆ, Siniša, Intertekstualni dijalog: Bulatović, Beket, Dostojevski. U: Književno stvaralaštvo Miodraga Bulatovića, CANU; knj. 121, 2013, str. 29-39.
 15. JELUŠIĆ, Siniša, Satira kao antropološka destrukcija: Lažni car Šćepan Mali Petra II Petrovića Njegoša. U: Satira u južnoslovenskim književnostima, CANU, 2013, str. 5-17.
 16. JELUŠIĆ Siniša, Recepcija Dostojevskog u Crnoj Gori - Uvod u metakritičku interpretaciju. Crnogorsko-ruske književne veze: međusobna prožimanja, doticaji i podsticaji. CANU, Naučni skupovi, knj. 120, Odjeljenje umjetnosti, knj. 38, Podgorica, 2013. str. 99-107.
 17. JELUŠIĆ Siniša, Transformacije bivstva lutkarskog teatra: postulati teorije Henrika Jurkovskog, U: Henrik Jurkovski,  Teorija lutkarstva : ogledi iz istorije, teorije i estetike lutkarskog teatra II. Novi Sad : Theatre Museum of Vojvodina ; Subotica : International Festival of Children's Theatres : Open University, 2013, str. 337 – 348.
 18. JELUŠIĆ Siniša, Црногорско народно позориште/Зетски дом Цетиње и Народно позориште Врбаске бановине, Бања Лука, 1931-1934. У: Narodno pozorište Republike Srpske - od osnivanja do oslobođenja : (1930-1945), Пале/ Република Српска : DIS-company, 2013, str. 49-61.
 19. JELUŠIĆ Siniša, Lutkarstvo na margini: Razlozi nerazumijevanja. Književna revija (MH, Osijek, Hrvatska), god. 53, br. 3., 2013, str. 19-23.
 20. JELUŠIĆ Siniša, Anima i stvaranje: Takva pjesma Ilije Lakušića. У: Матична ћелија поезије: зборник радова о песничком делу Илије Лакушића Нови Сад: Orpheus; Плужине: Центар за културу, 2013, str. 29-37.
 21. JELUŠIĆ Siniša, Njegoševa pjesnička hipoteza o bivstvu zla. U: Petar Drugi Petrović Njegoš – Dvjesta godina od rođenja (1813 – 2013), CANU, Podgorica, 1, 2014.
 22. JELUŠIĆ Siniša, Lutka i transcendentno: nauk P. A. Florenskog. U: Međunarodni znanstveni skup EUROPSKE ODREDNICE POJMA LUTKE I STRUČNO LUTKARSKO NAZIVLJE Zbornik radova. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija u Osijeku, 2014, str. 57-68.
 23. ЕЛУШИЧ Синиша, Христианство и смех: Спор вокруг гоголевского понимания комического. «Вестник славянских культур»// Государственная академия славянской культуры (ГАСК), Москва, 2014, str. 53-70.
 24. ЈЕЛУШИЋ, Синиша, Трагање за основним начелом: прилог Јована Деретића тумачењу старе српске књижевности. У: Становиште савремености и историјска прошлост. Књижевни историчар Јован Деретић, Филолошки факултет Универзитета у Београду – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2014, стр. 189 – 203. ISBN 978-86-6153-205-4
 25. JELUŠIĆ Siniša, Lutka kao ritual i arhetip: Uvođenje u problem. NITI, časopis za lutkarsku umetnost, Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad, 1/2014, ISSN 2406-176X, str. 30-32.
 26. JELUŠIĆ Siniša, O arhetipu homo religiosusa : Tri primjera iz književnog teksta Iva Andrića. У: В. С. Караџић и И. Андрић, Херцег – Нови, 2014, стр. 139-149.
 27. 32. JELUŠIĆ Siniša, Rusko pjesničko nadahnuće P.P. Njegoša: Deržavin i Puškin//Dani Njegoševi, 2013/2014, Jubilarni zbornik: 200-godišnjica rođenja Petra II Petrovića Njegoša, Nikšić – Тверь, 2014.
 28. 33. JELUŠIĆ Siniša, Sveta Varvara i Varice: pagansko i hrišćansko u Ljubišinoj Skočidjevojci. U: Paštrovski almanah ISSN: 2337-022X SG=B P 22966.- Knj. 1 (2014), str. 253-260.
 29. JELUŠIĆ Siniša, Dionis i arhetip - napomene o bivstvu maske, NITI, časopis za lutkarsku umetnost, Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad, 2/2015, ISSN 2406-176X, str. 8-10.
 30. JELUŠIĆ Siniša, Đavolova ljubavnica: funkcija arhetipskog simbola,  U: Mihailo Lalić sto godina od rođenja : (1919-2014), Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2015, str. 77-87.
 31. 36. JELUŠIĆ Siniša, Pjesništvo i Bogoslovlje: Andrićeva kupina Rajka Petrova Noga. U: Nek pada snijeg Gospode. Zbornik radova o poeziji Rajka Petrova Noga. Нови Сад: Orpheus; Плужине: Центар за културу, 201 str. 46-55.
 32. 37. JELUŠIĆ Siniša, RIJEČ KAO LOGOS I SMISAO – O FILOZOFSKIM APOFTEGMAMA VIŠNJE KOSOVIĆ. U: Riječ o ćutnji = Word on Silence = Slovo o molčanii = Wort über schweigen = Une parole sur le silence = Paroles du silence / Višnja Kosović ; [prevodioci Miroslava Odalović i dr.] Herceg Novi : Hercegnovsko pozorište, 2015, str. 117-124. ISBN 978-9940-9318-6-5
 33. JELUŠIĆ Siniša, Lubarda i Andrić: Pokret i simbol teze za pristup istraživanju poetičke paralele, Herceg Novi: Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, 2015, str. 69-80.
 34. ЙЕЛУШИЧСиниша, Негош и Державин: интертекстуальная герменевтика//Литературные взаимосвязи России XVIII-XIX вв.: по материалам российских и зарубежных архивохранилищ, Москва: РАН -ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО, 2015, стр. 142-156.
 35. ЙЕЛУШИЧСиниша,  Стихи Негоша — посвящение Пушкину как метафизический текст. B: II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 36. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РОССИИ XVIII–XIX ВЕКОВ ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВОХРАНИЛИЩ. Москва: РАН -ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО, 2016.
 37. 41. JELUŠIĆ Siniša, Povratak arhetipu : uvod u čitanje pjesništva I. Lakušića /U: I. Lakušić, Manastirski sinovi, Podgorica: CID, str. 187-207
 38. JELUŠIĆ Siniša, Lutka kao Opera aperta ili enciclopedia Jurkovski. U: Jurkovskom u čast: Zbornik radova, Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine, Subotica: Međunarodni festival pozorišta za decu, Subotica: Otvoreni univerzitet, 2016, str. 19-29.
 39. ЙЕЛУШИЧСиниша,  4-ый солженицыновски семинар "Сопротивление и соглашательство": Выступление эксперта Доктор филологических наук Синиша ЙЕЛУШИЧ, Черногория, Skype Confrence, Москва, 6.2.017.

       sinisaj@ac.me Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.