Filološki fakultet

Biografija - Koprivica Zoran
Biografija - Koprivica Zoran

Vanredni profesor na Univerzitetu Crne Gore dr Zoran Koprivica osnovne studije završio je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu pohađao je postdiplomske studije, magistrirao na temu „Dramaturški problemi filmske adaptacije Šekspirovog Hamleta“ i stekao zvanje magistra iz oblasti dramskih umjetnosti. Na istom fakultetu doktorirao na temu „Rediteljska poetika Živka Nikolića“ i stekao zvanje doktora nauka iz oblasti dramskih umjetnosti. Autor tri kratkometražna i jednog dokumentarnog filma, učesnik naučnih skupova, seminara i simpozijuma sa temama iz oblasti filmologije, teatrologije i mediologije, član festivalskih žirija, recenzent i stručni saradnik, pisac predgovora, uvodničar na premijernom prikazivanju filmova, mentor i član komisija na magistarskim i doktorskim studijama, pisac kompendijuma za potrebe studenata fakulteta na kojima radi. Do sada objavio više desetina radova iz oblasti istorije, estetike i teorije filma, pozorišta i medija u stručnoj i naučnoj periodici u zemlji i inostranstvu. Za predavača više škole Univerziteta Crne Gore izabran 2003. godine na predmetima Scenski izraz i lutkarstvo i Filmska i RTV kultura na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Od 2009. godine u radnom odnosu na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju u zvanju docenta. 2014.godine na Univerzitetu Crne Gore izabran u zvanje vanrednog profesora. Nastavu pored Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju, kao matičnom (Istorija filma, Teorija filma, Estetila audio-vizuelnih medija), izvodi na Filozofskom (Audiovizuelna kultura) i Filološkom fakultetu (Književnost i film) u Nikšiću i povremeno na Istorijskom institutu u Podgorici. Pored naučno-istraživačkog i pedagoškog bavi se i književnim radom. U maju 2017. u izdanju Zavoda za izdavanje udžbenika iz štampe izlazi prva od njegove dvije monografije o Živku Nikoliću, a krajem godine i monografija o Šekspiru na filmu. Takođe priprema i monografiju o animiranom filmu sa kojom će da konkuriše na Konkurs za izdavačku djelatnost Univerzitea Crne Gore za 2017.godinu.

 IZBOR OBJAVLJENIH RADOVA

 1. Zoran Koprivica: Izazov adaptacije ili eksperiment. Sveske (književnost, umetnost, kultura), broj 77, 'Mali  Nemo', Pančevo, septembar 2005, str.119-124.
 2. Zoran Koprivica: Ekrafonska sinteza dramskog i dijegetičkog. Sveske (književnost, umetnost, kultura), broj 78, 'Mali Nemo', Pančevo, oktobar 2005, str.153 -160.
 3. Zoran Koprivica: Majstorove dijaboličke himere. La danse diable u filmu 'Majstor i Margarita, Prizor (časopis za   kulturnu istoriju Jadra), broj 4, Centar za kulturu   'Vuk Karadžić', Loznica, 2005, str.110-124.
 4. Zoran Koprivica: Hamlet kao suvenir (I / II). Sveske (književnost, umetnost, kultura), broj 80, 'Mali   Nemo', Pančevo, april 2006, str.187-193 / , jul 2006, str.185-192.
 5. Zoran Koprivica: Muzičko i erotsko kao dramaturški okviri u filmu 'Klavir' (I / II). Sveske (književnost, umetnost, kultura), broj 82, 'Mali Nemo', Pančevo, oktobar 2006, str.154-159/ mart 2007, str.180-186.
 6. Zoran Koprivica: Moral medija. Sveske (književnost, umetnost, kultura), broj 85, 'Mali Nemo', Pančevo, septembar 2007, str.117-126.
 7. Zoran Koprivica: Sistem podjele i potpodjele holivudske produkcije u  epohi nijemog filma. Međaj (časopis  za književnost, umetnost i kulturu), broj 60/61, Narodna biblioteka Užice, str.97-104.
 8. Zoran Koprivica: Aželov estetički kompendijum. Međaj (časopis za književnost, umetnost i kulturu), broj 67/68, Narodna biblioteka Užice, 2008,, str.55-67.
 9. Zoran Koprivica: Hamlet – mogućnosti filmske transpozicije. Riječ (časopis za nauku o jeziku i književnosti), broj X / 1-2, Institut za jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću, 2004, str.131-161.
 10. Zoran Koprivica: Strukturalno-dijegetičke i estetske konstituente Nikolićeve retiteljske poetike. CANU, Odjeljenje umjetnosti, 17 oktobar 2008,Tema: Filmska umjetnost u Crnoj Gori - prošlost, sadašnjost, budućnost: problemi i perspektive. Zbornik.
 11. Zoran Koprivica: Eros as a Constant in Nikolic's Poetics. International Journal of Engineering Research and General Science (IJERGS), Vol.1.Issue 2, 2013. Pp.29-36.
 12. Zoran Koprivica: Šekspir i filmska dramaturgija I: »Henri V« / »Ričard III« (komparativna analiza). Sveske (književnost, umetnost, kultura), broj 96, jun 2010, str.117-121. »Mali Nemo«, Pančevo.
 13. Zoran Koprivica: Šekspir i filmska dramaturgija II: »Makbet« (komparativna analiza). Sveske (književnost, umetnost, kultura), broj 97, septembar 2010, str.145-149. »Mali Nemo«, Pančevo.
 14. Zoran Koprivica: Od Altamire do Malog Nema – uvod u istoriju animacije. Sveske (književnost, umetnost, kultura), broj 101, septembar 2011, str.122-126. »Mali Nemo«, Pančevo.
 15. Zoran Koprivica: Šekspir i filmska dramaturgija III: »Otelo« / »Ponoćna zvona« (komparativna analiza). Sveske (književnost, umetnost, kultura), broj 99, mart 2011, str.103-108. »Mali Nemo«, Pančevo.
 16. Zoran Koprivica: Šekspir i filmska dramaturgija IV: »Kralj Lir« (komparativna analiza). Sveske (književnost, umetnost, kultura), broj 102, decembar 2011, str.108-114. »Mali Nemo«, Pančevo.
 17. Zoran Koprivica: Šekspir i filmska dramaturgija V: »Romeo i Julija« (komparativna analiza) / »Hamlet« (komparativna analiza). Sveske (književnost, umetnost, kultura), broj 104, jun 2012, str.112-119. »Mali Nemo«, Pančevo.
 18. Zoran Koprivica: Star-sistem u uslovima klasične holivudske produkcije). Sveske (književnost, umetnost, kultura), broj 105, septembar 2012, str.151-155. »Mali Nemo«, Pančevo.
 19. Zoran Koprivica: Pokret kao ontološka konstanta animiranog filma. Sveske (književnost, umetnost, kultura), broj 106, decembar 2012, str.125-128. »Mali Nemo«, Pančevo.
 20. Zoran Koprivica: Filmska adaptacija Šćepanovićeve novele »Smrt gospodina Goluže« - strukturalno-dijegetički i semantički kod. Riječ, broj 3, str.173-182. Nikšić, 2010.
 21. Zoran Koprivica: Tema vlasti u Nikolićevom filmu »U ime naroda«. Sociološka luča, godina IV, broj 2, str.153-158. Nikšič, 2010.
 22. Zoran Koprivica: Socio-psihološki aspekt filmske poetike Živka Nikolića. Sociološka luča, godina V, broj 2, str.75-81. Nikšić, 2011.
 23. Zoran Koprivica: Urbane mitologeme i modeli društvenog i ideološkog distingviranja u Nikolićevim filmovima »Ine«, »Graditelj« i »Biljeg«. Sociološka luča, VI/2, str.77-81. Nikšić, 2012.
 24. Zoran Koprivica: »Hamlet« - komparativna analiza filmskih adaptacija Olivijea, Kozinceva i Brane. Folia, broj 1/2, str.287-293. Nikšić, 2010.
 25. Zoran Koprivica: Traganje za istinom: filozofsko-etički i deontološki aspekt poetike Živka Nikolića. Folia, broj 5, str.241-249. Nikšić, 2012.
 26. Zoran Koprivica: Holivud između mita i stvarnosti. Folia, broj 6, str.211-216. Nikšić, 2012.
 27. Zoran Koprivica: Filmske figure u dokumentarnom filmu »Ždrijelo« Živka Nikolića. Folia, broj 7, str.237-252. Nikšić, 2013.
 28. Zoran Koprivica: Tri korne penal – groteskni borci otpadnici u filmu »Delije« Miće Popovića. Prizor, broj 8, str.21-39. Loznica.
 29. Zoran Koprivica: Atipične narativno-tematske strukture u dokumentarnim filmovima »Uz druga je drug« i »Rat ratu« Aleksandra Petrovića. Prizor, broj 10, str.57-75. Loznica, 2009.
 30. Zoran Koprivica: Ženski film u Holivudu. Međaj, godina XXX, broj 76 / 77, str.111-115. Užice, 2010.
 31. Zoran Koprivica: Prolegomena za ekranizaciju klasika, ili kako adaptirati Šekspira. Međaj, godina XXXII, broj 83 / 84, str.135-141. Užice, 2012.
 32. Zoran Koprivica: Animirani film između likovnosti i kinestetičnosti. Međaj, godina XXXII, broj 85 / 86,  str.87-91. Užice, 2012.
 33. Zoran Koprivica: Education Through Art. FOLIA, Filozofski fakultet Nikšić, januar, 2015.
 34. Zoran Koprivica: »Beštije«. Sociološka luča, 2016.
 35. Zoran Koprivica: »Jovana Lukina«. Sociološka luča, 2017.
 36. Zoran Koprivica: Osnovni analitički problemi u postupku estetskog sagledavanja poetike Živka Nikolića. Pozorište, Nikšić, broj 22, decembar 2015.
 37. Zoran Koprivica: Dokumentarna poetika Vladimira Perovića (idejno-tematske sličnosti i kontingentni uticaji poetike Živka Nikolića). Pozorište, Nikšić, broj 22, decembar 2015.
 38. Zoran Koprivica: Filmske adaptacije proznih književnih dela, I / II. »Mali Nemo«, Pančevo, septembar, 2016 / decembar 2016.
 39. Zoran Koprivica: Intertekstualnost dokumentarnog i igranog – dokumentarni filmovi kao idejno-tematski nukleus Nikolićevih igranih filmova. FOLIA. Institut za jezik i književnost, Filološki fakultet Nikšić, septembar, 2016.
 40. Zoran Koprivica: Dramaturgija animiranog filma. »Mali Nemo«, Pančevo, mart, 2017.

   zoran.koprivica@gmail.com Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.