Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Biografija - Stanovčić Tatjana
Biografija - Stanovčić Tatjana

Rođena sam 22. 07. 1971. godine u Kotoru gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju sa odličnim uspjehom. Školske 1990/91. upisala sam Ekonomski fakultet u Podgorici. Na istom fakultetu sam diplomirala 02.12.1994. godine sa temom "Materijalno knjigovodstvo". Postdiplomske studije upisala sam skolske 1994/95. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici (smjer Finansijski menadzment). Magistarski rad pod nazivom "Finansiranje preduzetničkih aktivnosti u pomorstvu" odbranila sam 12.06. 1998. godine na istom fakultetu i stekla akademski naziv magistra ekonomskih nauka. Doktorsku tezu pod nazivom "Fuzija preduzeća - finansijski i računovodstveni aspekt" odbranila sam 25.10.2005. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Stalni radni odnos zasnovala sam 01.09.1995. godine na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru u svojstvu saradnika stipendiste na predmetu Računovodstvo. Odlukom Naučno - nastavnog vijeća Univerziteta Crne Gore br. 01-632 od 30.06.1999. godine izabrana sam u zvanje asistenta na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru za predmete: Racunovodstvo i Upravljanje finansijama u pomorstvu.

Osnivanjem Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru preuzeta sam sa Fakulteta za pomorstvo i zasnovala stalni radni odnos na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo dana 01.10.1999. godine. Od zasnivanja radnog odnosa na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo angažovana sam na izvođenju vježbi na predmetu Racunovodstvo, a od početka školske 2002/03. godine za vježbe i na predmetima Analiza poslovanja hotelsko - turističkih preduzeća i Finansijski menadzment.

Od početka studijske 2002/03 godine do kraja 2003/04 studijske godine angažovana sam od strane Ekonomskog fakulteta u Podgorici za izvođenje vježbi na predmetu Racunovodstvo.

Ponovni izbor (reizbor) u zvanje asistenta, za predmete: Računovodstvo, Analiza poslovanja hotelsko - turističkih preduzeca i Finansijski menadzment na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru izvršen je 9.07.2003. godine odlukom Naučno - nastavnog vijeća Univerziteta Crne Gore br. 01-586 od 10.07.2003. godine.

U akademsko zvanje docenta Univerziteta Crne Gore izabrana sam 06.07.2006.godine odlukom Senata Univerziteta za predmete Računovodstvo i Analiza poslovanja hotelsko – turističkih preduzeća na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Od tada izvodim nastavu i na postdiplomskim specijalističkim studijama Turizam iz predmeta Računovodstveni menadžment, kao i na postdiplomskim magistarskim studijama studijskih programa Turizam i Hotelijerstvo. Na doktorskim studijama Turizam izvodim nastavu od 2009/2010 studijske godine. Od studijske 2009/10 do 2013/14 izvodila sam nastavu na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Računovodstvo, predmet Napredno finansijsko izvještavanje.

U akademsko zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore izabrana sam 07.07.2011. godine za izvođenje nastave na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo iz predmeta Računovodstvo, Analiza poslovanja hotelsko – turističkih preduzeća i Računovodstveni menadžment.

Član Senata Univerziteta Crne Gore bila sam u periodu od 2010-2014. godine.

Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore obavljala sam funkciju dekana na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u periodu od 02.03.2007.godine do 01.01.2013. godine.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.