Filološki fakultet

Biografija - Piletić Deja
Biografija - Piletić Deja

Doc. dr Deja Piletić rođena je na Cetinju, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studije italijanskog jezika i književnosti završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završila je i magistarske studije odbranivši magistarsku tezu pod naslovom Gramatičke i stilističke osobine jezika naslova u italijanskoj štampi. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, smjer – Nauka o jeziku, s disertacijom na temu: Prevođenje na univerzitetskim studijama italijanskog jezika i književnosti: od školskog prevoda ka sticanju prevodilačke kompetencije kod mentorke prof. dr Mile Samardžić.

Od 2003. god. radi kao saradnica u nastavi na Studijskom programu za italijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću (Univerzitet Crne Gore). Od juna 2015. god. radi kao docentkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na predmetima: Italijanski jezik I i II; Italijanski jezik V i VI i Savremeni italijanski jezik V i VI, na osnovnnim studijama.

Naučna interesovanja obuhvataju oblasti prevođenja i prevodilačke didaktike, kontrastivne lingvistike i stručnih jezika.

Objavila je više radova sa međunarodnih lingvističkih skupova i u međunarodnim časopisima.

Kontakt: dejap@ucg.ac.me