Fakultet likovnih umjetnosti

Biografija - Đurović Nataša
Biografija - Đurović Nataša
 
mr NATAŠA ĐUROVIĆ, redovni profesor

BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI:  Rođena u Doboju 1963, Bosna i Hercegovina.

 

PODACI O OBRAZOVANJU: Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Titogradu.

1982-1986   studirala je Kulturološki fakultet na Cetinju, Odsjek konzervacije i restauracije slikarskih djela (dobitnik nagrade Univerziteta Crne Gore 1985.g.). Diplomiranjem stekla zvanje diplomiranog konzervatora-restauratora.

1983-1986   više studijskih boravaka: konzervatorski rad u timovima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije, Narodnom muzeju Beograd, Restauratorskom ateljeu ALU Ljubljana, Pracownie Konserwacii Zabytkow, Sczecin, Poljska

1989   stipendista Francuske Vlade na specijalizaciji u Parizu, usavršavanje u restauratorskom ateljeu ARCOA

1990   stipendista Francuske Vlade na specijalizaciji u Parizu, usavršavanje na Univerzitetu Sorbona, Odsjek Nauke i tehnike konzervacije i restauracije kulturnih dobara

1990-1992   studirala magistarske studije na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani. Magistarsku tezu pod nazivom “Razorno dejstvo mikroorganizama na preparirani platneni nosilac slike” (“Mikrobiološki razkroj podloženega tkanega temeljnika (osnove) slike”), mentor prof.dr Franc Curk, odbranila 1992.god. i stekla zvanje magistra likovne tehnologije.

 

PODACI O RADNIM MJESTIMA:  Od 1986 radi na Univerzitetu Crne Gore,  na Kulturološkom fakultetu, a potom na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, od osnivanja 1988.g.  Birana je u sva univerzitetska akademska zvanja.

Od 2008.god. nalazi se u zvanju redovnog profesora za oblasti Konzervacija i Likovna tehnologija (predmeti Osnovi likovne tehnologije, Slikarska tehnologija, Grafička tehnologija, Vajarska tehnologija i Zidne slikarske tehnike).

1996-2002  bila je gostujući profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju, na predmetu Likovna tehnologija.

2001  gostujući profesor-umjetnik na Summer University, Universite Marc Block Strasbourg, Francuska

1996-2004   prodekan za nastavu Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju

2004-2008  dekan Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju

2008-2014    prorektor Univerziteta Crne Gore

 

STRUČNA ZVANJA I LICENCE: Posjeduje stručna zvanja konzervatora-savjetnika i istraživača. Posjeduje konzervatorsku licencu za izradu studija zaštite, za izradu konzervatorskih projekata i za sprovođenje konzervatorskih mjera na pokretnim kulturnim dobrima. Posjeduje konzervatorsku licencu za izradu konzervatorskih projekata i za sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima. Posjeduje istraživačku licencu za vršenje konzervatorskih istraživanja.

 

 

REFERENCE IZ OBLASTI  KONZERVACIJE-RESTAURACIJE :   Od 1983.g. Nataša Đurović je aktivno uključena u rad na polju zaštite kulturne baštine, samostalnim stručnim radom, radom u okviru stručnih ekipa, kao predsjednik ili član stručnih nacionalnih ili institucionalnih savjeta i komisija, kao član recenzentskih komisija i sl.

         

           Rad u stručnim ekipama:

 • Konzervacija i restauracija ikonostasa Saborne crkve u Kraljevu (član ekipe Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije)
 • Konzervacija i restauracija ikonostasa Saborne crkve u Kraljevu (član ekipe Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije)
 • Konzervacija i restauracija ikonostasa manastira Ravanice (član ekipe Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije)
 • Konzervacija i restauraciji ikonostasa Saborne crkve u Užicu (član ekipe Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije)
 • Zaštita zidnih slika Manastira Stična (sa ekipom Akademije likovnih umjetnosti iz Ljubljane)
 • Zaštita kulturnog dobra Reljef Crne Gore na Cetinju (sa timom Narodnog muzeja Crne Gore)

 

Samostalno izvođenje konzervatorskih istraživanja i konzervatorsko-restauratorskog tretmana:

 • Restaurirala i konzervirala  slike nekih od najznačajnijih crnogorskih umjetnika 20.vijeka: Petra Lubarde, Jovana Zonjića, Miloša Vuškovića, Fila Filipovića
 • Konzervirala i restaurirala više desetina ikona iz 18. i 19.vijeka
 • Konzervirala i restaurirala djela Vlaha Bukovca, Anastasa Bocarića, Milana Milovanovića, Marka Vujovića, Františeka Zieglera, Petra Omčikusa, Maria Maskarelija,  i dr. domaćih i inostranih umjetnika.

 

O konzervatorskom radu objavila je više naučnih i stručnih radova u časopisima i na konferencijama.

 

Objavljeni naučni i stručni radovi :

Nataša Đurović, Konzervacija I restauracija ikonostasa crkve sv.Trojice u Kraljevu, Kulturno nasljeđe, str.191-193,  YU ISSN 0352-6550, Cetinje, 1985.g.,

Mr Nataša Đurović, Slika Vlaha Bukovca “Crnogorac s puškom”, konzervatorska istraživanja I konzervatorsko-restauratorski tretman, Bibliografski vjesnik,str.159-175, YU ISSN 0409-3739, Cetinje, 1997.g.

Nataša Đurović, Mikrobiološko razaranje prepariranog platnenog nosioca (osnove) slike, Starine Kosova I Metohije, str.167-182, YU ISSN 0354-9755, Priština, 1997.g.

N.Djurovic, Microbiological deterioration of the prepared fabric bearer of a painting, An international Conference on microbiology and Conservation, Florence, Italy, 1999., 157-162

Mr Nataša Đurović, Biodegradacija štafelajske slike na platnu, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, Nova serija, I knjiga, str.225-246, ISSN 1800-5713, Cetinje, 2004.g

 Mr Nataša Đurović, Konzervacija i restauracija slike» Portret Crnogorca» Františeka Zieglera iz 1896.g., Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, nova serija IV knjiga, str.199-204, ISSN 1800-5713, Cetinje, 2008.g.

Nataša Đurović, Likovna umjetnost – temelj kulturnog identiteta Crne Gore, perspektive I kočnice razvoja u kontekstu visokog obrazovanja, CANU, Naučni skupovi knjiga 93, str.27-31, ISBN 978 -86-7215-217-3, Podgorica 2009.g.

 

     REFERENCE IZ OBLASTI UMJETNOSTI I LIKOVNE TEHNOLOGIJE   

    Od 1989.g. aktivna je kao likovni umjetnik, realizujući svoje umjetničke ideje u različitim medijima: crtežu, slici, fotografiji, ambijentalnoj i zidnoj instalaciji, performansu. Izlagala je svoja umjetnička djela na prestižnim grupnim izložbama u Francuskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji, Švedskoj, Austriji, Italiji, Hrvatskoj, Kanadi, SAD I Makedoniji. Samostalno je izlagala u Crnoj Gori, Srbiji, Italiji i San Marinu.

      Pored toga bavi se i likovno-tehnološkim istraživanjima u klasičnim ikonopisnim tehnikama.

     O njenom umjetničkom radu pisali su istoričari umjetnosti i likovni kritičari: Ljiljana Zeković, Svetlana Racanović, Jovan Despotović, Valerio Deho, Aleksandar Čilikov, Lucija Đurašković,  Petrica Duletić, Sava Stepanov, Zdravko Vučinić, Nataša Nikčević, Borka Božović,  Anastazija Miranović, Slobodan Slovinić,  i dr.

 

Samostalne izložbe:

 

1998 Podgorica, galerija “Centar”-Centar savremene umjetnosti Crne Gore, izložba slika i crteža iz ciklusa “Traganje za svjetlošću”

 

1998 Herceg Novi, galerija “Sue Ryder”, izložba slika i crteža iz ciklusa “Traganje za svjetlošću”

 

1999 Podgorica, galerija “Sveti Đorđe”, izložba ikona

 

2000 Budva, Muzeji i galerije Budve, Spomen dom “Stefan Mitrov Ljubiša”, izložba ikona

 

2001 Budva, XV Festival Grad teatar, trg ispred Moderne galerije, work in progress - ambijentalna instalacija “Fenomen svjetlosti”, selektor Petar Ćuković

 

2005 Beograd, Galerija Zadužbine “Ilije M. Kolarca'', izložba slika i instalacija “Težnja uzvišenom”, selekcija Savjeta Galerije

 

2006 Beograd, Galerija »Haos«, izložba “Palimpsest”  crteža, kolaža i zidnih asamblaža, selektor Borka Božović

 

2006 Podgorica,  Galerija “Centar” - Centar savremene umjetnosti Crne Gore, izložba crteža i kolaža, selektor Ljiljana Zeković

 

2007 Italija, Santa Severina, Castello, Muzej moderne umjetnosti, izložba crteža iz ciklusa “Horizont događaja”

 

2007 Novi Sad, Centar za vizuelnu kulturu »Zlatno oko« i galerija »Bell art« u okviru Balkan-art festivala, izložba crteža iz ciklusa “Horizont događaja”, selektor Ljiljana Zeković 

 

2008 San Marino, Palazzo Arzilli, Galleria “San Marino”, izložba crteža iz ciklusa “Horizont događaja”

 

2014 Tivat, Galerija “Ljetnjikovca Buća”, Festival Purgatorije,  samostalna izložba slika i crteža, selekcija Savjeta galerije

2017 Beograd, Galerija ULUS, samostalna izložba slika i crteža, selekcija Savjeta galerije

2017 Podgorica, Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Dvorac Petrovića, samostalna izložba slika i crteža, selekcija Komisije Centra

2018 Bar, 31.Barski Ljetopis, Dvorac kralja Nikole, samostalna izložba slika i crteža, selektor Anastazija Miranović

 

Važnije kolektivne izložbe:

 

1989 Francuska, Pariz, Gallery Bernanos

1998 Beograd, galerija “Bazalt”

1998 Cetinje, Narodni muzej Crne Gore

1998 Herceg Novi, galerija “Josip Bepo Benković”

1999 Podgorica, Umjetnički paviljon

2001 Francuska, St.Paul de Vence, Gradski muzej, “Element VATRA”,  selektori Svetlana Racanović I Zoran Gavrić

2001 Francuska, Strazburg, Univerzitet Marc Block

2001 Perast, crkva Gospe od škrpjela, samostalni projekat u okviru “Lanca otkrivanja” Fondacije MMArt, selektor Svetlana Racanović

2002 Međunarodna izložba savremene umjetnosti - Cetinjski bijenale IV, selektor Svetlana Racanović

2003 Herceg Novi, 36. Zimski likovni salon, Galerija''J.B.Benković’’,selektor Ljiljana Zeković

2003  I Međunarodni bijenale male ikone, Sveti Stefan, Galerija ''Sv. Đorđe’’

2003 I internacionalni Festival nove umjetnosti FONA, Muzej moderne i suvremene umjetnosti i

         Multimedijalni centar, Rijeka, selektori Olga Majcen, Sunčica Ostojić i Branko Cerovac

2004 “Aktuelni trenutak u crnogorskoj likovnoj umjetnosti”,Mestna galerija,Ljubljana, selektor Dragan Radovanović

2004 “Salon odbijenih”,Narodni muzej Crne Gore, Biljarda, Cetinje, selektor Mirjana Dabović

2005 Novi Sad, Međunarodni festival umetničkih zastava, Centar za vizuelnu kulturu “Zlatno oko”, selektor Sava Stepanov

2005 Švedska, Malme, J.T.&ART Galleri,

2005 Švedska, Bjarred, Galleri UNA

2005 Italija, Firenca, V Bienale savremene umjetnosti, Fortezza da Baso, selekcioni žiri Bijenala

2006 Austria, Beč, Diozesanmuseum, “Savremena crnogorska umjetnost”, selektor Petrica Duletić

2007 Požarevac, Narodni muzej, Međunarodna izložba Balkan-kulturni prostor bez granica VII

2008 Novi Sad, Galerija »Podrum«

2008 Herceg Novi , Galerija »Josip Bepo Benković«, 41.Hercegnovski zimski likovni salon, selektor Bogdan Musović

2008 Austrija, Insbruk, Dvorac Hofburg, Savremena crnogorska umjetnost

2008 Canada,Shawinigan,Quebec,Centre culturel, “Au coeur des Balkans”, selektor Clemence Belanger

2009 Madjarska, Jaszdozsa, Kulturni centar

2010 Makedonija, Skoplje, Kulturni centar,

2011 Makedonija, Skoplje, Galerija Muzeja Grada

2012  Cetinje, Ministarstvo kulture CG, Crnogorski likovni salon “13.novembar”,selektor Anastazija Miranović

2013 SAD, Boston, Harbor Art Gallery, selektor Elisabeth Maran

2014 Makedonija, Skoplje, OSTEN Bienale crteža ,selekcija žirija Bienala: Nikolas To, Anita Haldeman, Pavle Pejović

2015  Cetinje, Narodni muzej CG, Crnogorska galerija “Miodrag Dado Đurić“, “20 godina” Izložba umjetničkih djela iz kolekcije galerije Haos

2015 Cetinje, Crnogorska galerija “Miodrag Dado Đurić“, Crnogorski likovni salon „13.novembar“, selektor Lucija Đurašković

2016 SAD, Boston, Harbor Art Gallery, selekcija Savjeta Galerije

2016  Gornji Milanovac, Međunarodni bijenale minijature, Galerija Kulturnog centra, selekcioni žiri Bijenala

2016  Cetinje, Crnogorska galerija “Miodrag Dado Đurić“, Crnogorski likovni salon „13.novembar“, selektor Maja Ćetković

2017 Herceg Novi, jubilarni 50. Hercegnovski zimski salon, Galerija “Josip Bepo Benković”

2017 Nikšić, Muzej i galerija Nikšić, izložba “Između otpora i sjećanja” u okviru projekta “Antifašistička mapa Nikšića”, kustos Ljiljana Karadžić

2017  Cetinje, Crnogorska galerija “Miodrag Dado Đurić“, Crnogorski likovni salon „13.novembar“, selektor Ana Ivanović

2018  Herceg Novi, 51. Hercegnovski zimski salon, Galerija “Josip Bepo Benković”, selektor Vojislav Vojo Kilibarda

2018 Podgorica, Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Dvorac Petrovića, izložba “Crtež kao eksperiment”, selektor Nataša Nikčević

2018 Srbija, Niš, Galerija savremene likovne umetnosti Niš, izložba “Savremena crnogorska likovna umjetnost”, selektor Maja Dedić

2018 Bugarska, Sofija, Galerija “Akademija” Nacionalne Akademije umjetnosti iz Sofije, izložba “Profesori i saradnici FLU Cetinje”

2018 Italija, Macerata, GABA Young Gallery/ Cetinje, Gallery 42,  izložba “ Adriatic Sea a Linking Flux”

2018  Cetinje, Crnogorska galerija “Miodrag Dado Đurić“, 40. Jubilarni Crnogorski likovni salon „13.novembar“, selektor Anastazija Miranović

2019 Paris, Parc Floral, “Salon des Realites Nouvelles”

2020 Čačak, Narodni muzej, Međunarodno bienale vizuelnih umjetnosti

2021 Cetinje, Galerija "Miodrag Dado Đurić", projekat "Što je nama naša borba dala", selektor Anastazija Miranović

 

Seminari i radionice:

 

 • Cetinje, Forum IV Cetinjskog bijenala
 • Strazbur, Francuska, Ljetnji univerzitet Univerziteta Mark Bloch (work-shop - jedan od

     tri pozvana inostrana umjetnika)

 • Beograd, Ljetnji univerzitet u Studentskom kulturnom centru

    2002 Cetinje, Seminar IV Cetinjskog bijenala

    2010 Peruđa, Italija, Seminar Zaštita djela savremene umjetnosti

    2010 Berlin,Njemačka, Art Forum

    2012 Boston, Masachusets University , Department of Art, Grafička radionica 

    2015 Balchik, Bugarska, International Youth Festival ( predavač )

    2018 Macerata, Italija, Akademija likovnih umjetnosti ( predavač)

  

 

Likovne kolonije:

 

2005  Likovna kolonija , Studenica, Kraljevo

2009 Likovna kolonija «Dosa», Jaszdozsa, Mađarska

2009  Likovna kolonija «Dosa», Jaszdozsa, Mađarska

2011 Likovna kolonija “Sv.Naum”,Ohrid, Makedonija

2017 Internacionalni Art simpozijum, Ulcinj

 

 

Nagrade:

        2003  Nagrada Hercegnovskog zimskog likovnog salona

       2003 Pohvala Prvog internacionalnog bijenala male ikone

       2012  Nagrada za crtež Crnogorskog likovnog salona “13 novembar”

        2017 Grand prix Crnogorskog likovnog salona “13 novembar”

 

ČLANSTVO U STRUČNIM TIJELIMA I KOMISIJAMA:  Bila je višegodišnji član  Nacionalnog Savjeta za kulturu,  Savjeta za opšte obrazovanje, Senata Prijestonice Cetinje,  Upravnog odbora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore, predsjednik privremenog Savjeta Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, koordinator projekta izgradnje Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju, predsjednik žirija za Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju.  Bila je član Koordinacionog tima za izradu Menadžment plana Istorijskog jezgra Cetinja. Predsjednik je Savjeta Centra savremene umjetnosti Crne Gore.

Bila je član revizione komisije za izradu Prostornog plana Prijestonice Cetinje.

Jedan je od autora Projektnog zadatka za izradu replike Štamparije Crnojevića ( za Ministarstvo održivog razvoja i turizma CG) i Projektnog zadatka za rekonstrukciju Reljefa Crne Gore (za Narodni muzej CG).

Bila je recenzent za izbor u stručna zvanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore, član recenzentskih komisija za izbor u akademska  zvanja i komisija  za odbranu magistarskih radova iz oblasti kulturne baštine na Univerzitetu Crne Gore, kao i stalni recenzent Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva za izradu udžbenika iz oblasti likovne kulture za osnovne i srednje škole.

 

   ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA:

- Član je Savjeta Udruženja konzervatora i restauratora Crne Gore

- Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.