Fakultet političkih nauka

Biografija - mr Jeknić Ivan
Biografija - mr Jeknić Ivan

Ivan Jeknić rodjen je u Podgorici 10. maja 1990. godine. Nakon završene osnovne i srednje škole upisuje Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Dobitnik je Studentskih nagrada za ostvareni uspjeh u toku studija. Nakon završenih osnovnih studija upisuje specijalističke studije na Pravnom fakultetu – Ustavno-pravno politički smjer, koje završava sa visokim prosjekom.

Master studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (modul Javno pravo – Upravnopravni podmodul) sa visokim prosjekom. Master rad na temu „Slobodan pristup informacijama i zaštita podataka o ličnosti u javnoj upravi – Crna Gora i uporedno pravo“ odbranio je sa najvišom ocjenom i stekao zvanje master pravnik. Trenutno je na doktorskim studijama na istom fakultetu, na smjeru Upravnopravna uža naučna oblast.

Od septembra 2012. godine počinje da radi na Fakultetu političkih nauka UCG kao demonstrator. Od septembra 2015. godine angažovan je na Fakultetu političkih nauka UCG kao saradnik u nastavi na pravno-filozofskoj grupi predmeta.

Učestvovao je u brojnim konferencijama, seminarima, projektima, radionicama i simulacijama, kao učesnik ili izlagač. Tečno govori engleski jezik, služi se francuskim i ruskim jezikom.

Kontakt: ivan.jeknic@gmail.com