Fakultet političkih nauka

Saša Knežević - Biografija
Saša Knežević - Biografija

Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici, a studije istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.  Magistrirao je 1997. godine na Odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu sa temom: Britansko-crnogorski odnosi 1878-1908. Istraživački se bavio spoljnom politikom Crne Gore, spoljnom politikom Velike Britanije, istorijom diplomatije  i ukupnim međunarodnim odnosima u XIX i  XX vijeku. Autor je knjige Crna Gora i Velika Britanija (Podgorica 2001), koautor udžbenika istorije za treći razred srednjih škola u Crnoj Gori (Podgorica 2003. i renovirano izdanje 2008), i knjige Velika Britanija i aneksiona kriza (Podgorica 2005), a objavio je  veći broj naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Učestvovao je na značajnom broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Njegove knjige Crna Gora i Velika Britanija i Velika Britanija i aneksiona kriza prikazane su u britanskim časopisima i štampi. U nekoliko navrata obavljao je istraživački rad i stručno usavršavanje u inostranstvu, posebno u Velikoj Britaniji i SAD. Od 1997. do početka 2002. godine bio je Predsjednik Udruženja istoričara Crne Gore.

Radno angažovanje u prosvjeti otpočeo je kao diplomirani profesor u osnovnom a potom u srednjem obrazovanju, da bi od 1995. godine bio angažovan kao saradnik na Odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, gdje je, nakon magistrature 1997. godine, izabran u zvanje asistenta na predmetima opšte storije novog vijeka. Bavio se novinarstvom i publicistikom i  objavio je veći broj članaka i priloga u štampi.

Doktorirao je 19.05.2005. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa disertacijom Velika Britanija i aneksiona kriza. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću predavao je Opštu istoriju savremenog doba. Vršio je dužnost rukovodioca  Studijskog programa istorija na Filozofskom fakultetu. Od septembra 2007. godine angažovan je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici  kao predavač na predmetu Istorija Evrope, a od marta 2009.godine u radnom je odnosu na istom fakultetu. Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore od 07.07.2011. godine izabran je u zvanje vanredni profesor za predmete Savremena istorija međunarodnih odnosa, Osnovi diplomatije i Istorija balkanskih odnosa na Fakultetu političkih nauka. Na istom fakultetu obavljao je dužnost prodekana, rukovodioca doktorskih studija, predstavnika u Senatu UCG, i dekana u  mandatnom periodu 2014 - 2018 godine.

 

I Z V O D  I Z  B I B L I O G R A F I J E

 

POSEBNA IZDANJA

- Crna Gora i Velika Britanija, Istorijski institut Crne Gore, Podgorica 2001.

- Istorija za treći razred gimnazije, udžbenik; koautori Đ.Borozan i S.Šabotić, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica 2008.

- Velika Britanija i aneksiona kriza, Istorijski Institut Crne Gore, Podgorica 2005.

 

UREDNIK

- Crnogorci u Peroju 1657-2007, Centar za iseljenike Crne Gore, Podgorica 2007.

 

ČLANCI

 

- What the Principality of Montenegro Demanded from the Great Powers, The South Slav Yournal, Volume 31 No.1-2, Spring, London 2012, p.31-41.

- Montenegro: 20 Anos Despues Del Colapso De Yugoslavia, Balkania, Belgrado 2011, 65-73.

- Montenegrin-Albanian Relations at the Begininig of the Twentieth Century, The South Slav Yournal, Volume 30 No.3-4, Autumn, London 2011, p.58-66.

- Montenegro under the role of Bishops, The South Slav Yournal, Volume 27 No.3-4, Autumn-Winter, London 2006, p.41-48.

- Unforgottable Queen, The South Slav Yournal, Volume 28 No.3-4, Aututmn-Winter, London 2007, p.84-93.

- Velike sile prema zahtjevima Crne Gore u aneksionoj krizi, Istorijski zapisi br.2, 2010.

- Crna Gora i član 29 Berlinskog ugovora, Istorijski zapisi br.1-4, 2006, str.147-163.

- Jugoslovenski nacionalizmi krajem XX vijeka i istorijski motivi, Zbornik radova Njegoševi dani 2, Filozofski fakultet Nikšić, 2010, str.411-421.

- Posjeta knjaza Nikole Londonu 1898, Istorijski zapisi br.1/1996, str.131-143.

- Privredne i kulturne veze Velike Britanije i Crne Gore 1878-1908, Istorijski zapisi br.3/1996, str. 75-91.

- Britanska politika prema pitanju razgraničenja Crne Gore i Turske 1878-1880, Istorijski zapisi br.1/1997, str. 67-93.

- Velika Britanija i Crne Gora na početku XX vijeka, Istorijski zapisi br.4/1997, str.29-51.

- Kratak putopis britanskog poslanika Kenedija, Istorijski zapisi br.1-2/1998, str.245-251.

- Britansko interesovanje za držanje Crne Gore 1885-1887, Vojno-istorijski glasnik br.3/1998, str.85-92.

- Knjaz Nikola i Gledston, Zbornik radova Kralj Nikola – ličnost, djelo i vrijeme, knj.1, Podgorica 1998, str.433-445.

- Britanska politika prema Crnoj Gori u vrijeme Velike istočne krize, Zbornik radova Međunarodno priznanje Crne Gore, Podgorica 1999, str.177-195.

- Durmitorski kraj u izborima 1935, Durmitorski zbornik 2, Žabljak 1997, str.199-207.

- Nastava istorije na učiteljskom smjeru Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Zbornik radova Deseti kongres istoričara Jugoslavije, Beograd 1998, str.667-671.

- Frimen u Baru, Ovdje br.367,368,369, 1999, str.134-136.

- Stvaranje Antante i Crna Gora, Zbornik radova Parlamentarizam u Crnoj Gori, Podgorica 1999, str.275-285.

- Jadransko pitanje i Crna Gora, Ovdje br.370,371,372, 1999, str.146-148.

- Ilirski pokret i Crna Gora, Prosvjetni rad br.7-8, 2000, str.22-23.

- Edvard Grej i Skadarska kriza, Jugoslovenski istorijski časopis br.1-2, 2000, str.57-75.

- Englezi o crnogorskom načinu životu (XIX v.), Godišnjak za društvenu istoriju br.3, 1999, str.234-246.

- Kako su Englezi pisali istoriju Crne Gore, Stvaranje br.jun-septembar, 2000, str.251-266.

- Izvještaj britanskog poslanika na Cetinju za 1909. godinu, Istorijski zapisi br.3-4, 1999, str.189-209.

- Englezi i Podgorica u XIX vijeku, Zbornik Sto dvadeset godina od oslobođenja Podgorice, Istorijski institut, Podgorica 2000, str.67-77.

- The Times Coverage of Montenegrin-Turkish war in 1862, The South Slav Journal, Volume 21 No.3-4 (81-82) Autumn-Winter, London 2000, str.60-70.

- Durmitorski kraj u izborima 1938, Durmitorski zbornik 3, Žabljak 2005, str.162-173.

- An Episode of British Policy towards the Balkans, The South Slav Yournal, Volume 27 No.1-2 (103-104) Spring-Summer 2006, str.50-56.

 

PRIKAZI

- V.Denton, Crna Gora njen narod i njegova istorija, Podgorica 1996, Istorijski zapisi br.1/1997.

- Mr Radoica Luburić, Društvo Crne Gore u Drugom svjetskom ratu 1939-1945, Podgorica 1995, Istorijski zapisi br.3/1995.

- Aleksandar Bašmakov, Preko Crne Gore u zemlju Gega, Podgorica 1996, Istorijski zapisi br.1-2/1998.

- Durmitorski zbornik 2, Zbornik radova sa naučnog skupa Na izvoru Vukova jezika, Žabljak 1997, Istorijski zapisi br.3-4/1998.

- Savo Matov Martinović, Memoari, životopis, pisma, pjesme, priredio Dušan J. Martinović, Podgorica 1996, Istorijski zapisi br.3-4/1998.

- Grahovska bitka u engleskoj literaturi, Nastava istorije br.8/1998.

- Englezi o Crnoj Gori, Nastava istorije br.10/1999.

- Timoleone Vedovi, Bilješke o Crnoj Gori, Podgorica 2000, Pobjeda 14.07.2000.

- Slobodan G. Marković, British perceptions of Serbia and the Balkans 1903-1906, Paris 2001, Istorijski zapisi br.3-4/2000.

- Radoica Luburić, Reconciliation between Yugoslavia and USSR 1953-1955; Thematic collection of documents, South Slav Yournal, Volume 23 No.1-2 (87-88) Spring-Summer, London 2002.

- Pol Kenedi, Uspon i pad velikih sila, prevod dr Predrag Marković, Podgorica-Beograd 1999, Istorijski zapisi br.3-4/1999.

- Drobnjačke davije i presude 1872-1902, priredili Branislav Kovačević i Marijan Miljić, Podgorica 2005, Istorijski zapisi br.1-4/2005.

- Roj Anderson, Henrik Angel, CID Podgorica 2007, Istorijski zapisi br.1-4/2006.

- Medova 1916-2008, priredili Marijan Miljić i Ilir Čapuni, Podgorica 2008, Istorijski zapisi br.1-4/2008.

- Ž.Andrijašević, Crnogorska crkva 1852-1918, Podgorica 2009, Glasnik, Narodna biblioteka »Radosav Ljumović«, podgorica br.15-16, 2008/2009.

- N.Tomović i N. Perošević, Kultura modernog doba, Nikšić 2011, Civis, volume 2, no.2. 2013.