Fakultet političkih nauka

Saša Knežević - Biografija
Saša Knežević - Biografija

Prof. dr Saša Knežević (1965), redovni profesor iz oblasti međunarodni odnosi i diplomatija.  Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici a studije istorije i geografije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Magistrirao je 1997. godine na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gdje je i  doktorirao 2005. godine. Istraživački se bavio spoljnom politikom Crne Gore, spoljnom politikom Velike Britanije, istorijom diplomatije, teorijom diplomatije  i ukupnim međunarodnim odnosima u XIX i  XX vijeku. Objavio je  veći broj naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Autor je dijela naučne monografije kod renomiranog međunarodnog izdavača, Palgrave Macmilan iz Londona.  Njegove knjige Crna Gora i Velika Britanija i Velika Britanija i aneksiona kriza prikazane su u britanskim časopisima i štampi. U nekoliko navrata obavljao je istraživački rad i stručno usavršavanje u inostranstvu, posebno u Velikoj Britaniji i u SAD. Od 1997. do 2002. godine bio je predsjednik Društva istoričara Crne Gore.

Radno angažovanje u prosvjeti otpočeo 1991. godine, da bi od 1995. godine bio angažovan kao saradnik na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Od početka 2002. do sredine 2004. godine obavljao je odgovorne dužnosti u dnevnom listu »Pobjeda«. U prvo akademsko zvanje izabran je 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odsjek za istoriju   a   od septembra 2007. godine angažovan je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici  kao predavač na predmetu Istorija Evrope.  Na Fakultetu političkih nauka, (u radnom odnosu od marta 2009), bio je prodekan i rukovodilac doktorskih studija, predstavnik u Senatu UCG, a dužnost dekana obavljao je u periodu 2014-2018. Dobitnik je nagrade Univerziteta Crne Gore za doprinos razvoju naučnoistraživačkog i stručnog rada i međunarodnom pozicioniranju UCG (2021). Član je Odbora za istorijske nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i autor većeg broja odrednica za Leksikon diplomatije Crne Gore (CANU 2022).

I Z V O D  I Z  B I B L I O G R A F I J E

 

POSEBNA IZDANJA

- Crna Gora i Velika Britanija, Istorijski institut Crne Gore, Podgorica 2001.

- Velika Britanija i aneksiona kriza, Istorijski Institut Crne Gore, Podgorica 2005.

 

UREDNIK

- Crnogorci u Peroju 1657-2007, Centar za iseljenike Crne Gore, Podgorica 2007.

 

ČLANCI

 • Knežević, Saša, Serbia and Montenegro and the Situation in Crete in 1897, Turkish Historical Review, Online Publication Date: 30 Jan 2023, pages 1-19, Online ISSN: 1877-5462. (AHCI)
 • Knežević, Saša, Savić, Marko, Vukićević, Boris, Preserving Peace in a Troubled Region: the Case of Montenegro, Lithuanian Annual Strategic Review, Volume 19, Issue 1 (2021), pp.137-158.  ISSN 16488024, (Scopus).
 • Knežević, Saša, Boka Kotorska i primorje između Crne Gore i velikih sila 1797-1814, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Vol. 63, No. – 2021, str.227-252, ISSN 1330-0474. (SSCI)
 • Knežević, Saša, Vukićević, Boris, Montenegrin-British military cooperation against the French in the Bay of Kotor (1813-1814), War in history, first published online 26 May 2020, ISSN:1477-0385. (SSCI)
 • Knežević, Saša, Crna Gora i Istočno pitanje na kraju XIX vijeka, Istorijski zapisi, XCIII, br.3-4/2020, str.85-95.
 • Knežević, Saša, Međunarodne prilike i pozicija Crne Gore početkom XX i XXI vijeka, Zbornik radova Spoljna politika Crne Gore – istorija i savremenost, CANU, Podgorica 2019, str.107-121, ISBN 978-86-7215-466-5.
 • Knežević, Saša, Crna Gora i regionalne inicijative, Montenegrin Journal for Social Sciences, Volume 2, 2018. Issue 2, str. 185-195, ISSN 2536-5592.
 • Čagorović, Nebojša, Knežević, Saša, Monuments and their narratives First World War Monuments in Montenegro, Traditiones, Vol 47, No. 1, 2018, ISSN 0352-0477, str.87-99. 2018. (Scopus)
 • Knežević, Saša, William Gladstone and the Balkan Christians, in British-Serbian (Yugoslav) Relations from 18th to the 21 st Centuries, Belgrade, Faculty of Political Sciencie and Zepter Book World, 2018, pp.127-136, ISBN 978-86-7494-149-2 (CBW) COBIS.SR-ID 269428236
 • Knežević, Saša, Lipovina, Boris, Integration process of Montenegro – security dimension, in Security Forum. Conference Proceedings from 10th Annual International Conference, February 8th – 9th, 2017, Matey Bel University, Banska Bystrica, Slovakia. Banska Bystrica. Interpolis 2017, pp. 57-63, ISBN:978-80-972673-2-2.
 • Đečević, Mehmed, Vuković-Ćalasan, Danijela, Knežević, Saša (2017): Re-designation of etnic muslims as Bosniaks in Montenegro – local specificities of this process, East European politics and Societies and Cultures, Vol.31, No 1, str. 137-158. ISSN 0888-3254. (SSCI)
 • Krivokapic, Miloš, Knežević, Saša (2017): Prilog proučavanju porijekla stanovništva i antroponimije Orahovca,(Boka Kotorska), Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, br. 55. ISSN 1330-0598 (Print), svezak LV/1, str. 269-297, Dubrovnik 2017. (Scopus)
 • Knežević, Saša, Jovanović, Momir (2016): Economic development of agriculture in Montenegro in the period from 1878-1914. The journal Agriculture and Forestry, br. 1, str. 383-390. ISSN 0554-6679 (Print), ISSN 1800-9492 (Online).
 • Knežević, Saša, Martinović, Srđa (2016): Neke osobenosti vojne terminologije crnogorske vojske, Lingva Montenegrina, br.18, str. 245-262. ISSN1800-7007.
 • Knežević, Saša (2011): The position of great powers towards Montenegro in the anenexaion crisis, 130 years of established diplomatic relations between Montenegro and great powers after it gained independence in 1878, str. 125-139. ISBN 978-86-7015-063-8.
 • Knežević, Saša, Međunarodni aspekti u monografiji akademika Branka Pavićevića o knjazu Danilu, Zbornik radova Branko Đokov Pavićević (1992-2012) – život i djelo, str.115-127. ISBN 978-86-7015-063-8. Podgorica 2013.
 • Knežević, Saša, Zečević, Nikola, Multilateralne inicijative na Balkanu u periodu od 1995 do 2015 godine, Međunarodne studije, Zagreb, god.15, br.2, 2015, 31-45.
 • Knežević, Saša, Montenegro and NATO, Challenges and Perspectives, Security Dialogues, Skopje, god.6, br.2, 2015/vol 6. No.2, 2015, 51-65.
 • Knežević, Saša, Banke i novac u Crnoj Gori, Matica, br.62, god. XVI, ljeto 2015, 297-353.
 • Knežević, Saša, Montenegros position and EU enlargement, Yearbook Sipan, Yagreb 2013, 106-113
 • Knežević, Saša, Crna Gora i sporazumi Rusije sa Francuskom i Engleskom početkom XX vijeka, Zbornik radova, Rusija i Balkan tokom posljednjih tri stoljeća, Podgorica-Moskva 2012, 253-259.
 • Knežević, Saša, Crnogorska diplomatija u izazovima međunarodnih odnosa, Matica, br.53, proljeće 2013, 209-227
 • Knežević, Saša, What the Principality of Montenegro Demanded from the Great Powers, The South Slav Yournal, Volume 31 No.1-2, Spring, London 2012, p.31-41.
 • Knežević, Saša, Montenegro: 20 Anos Despues Del Colapso De Yugoslavia, Balkania, Belgrado 2011, 65-73.
 • Knežević, Saša, Montenegrin-Albanian Relations at the Begininig of the Twentieth Century, The South Slav Yournal, Volume 30 No.3-4, Autumn, London 2011, p.58-66.
 • Knežević, Saša, Montenegro under the role of Bishops, The South Slav Yournal, Volume 27 No.3-4, Autumn-Winter, London 2006, p.41-48.
 • Knežević, Saša, Unforgottable Queen, The South Slav Yournal, Volume 28 No.3-4, Aututmn-Winter, London 2007, p.84-93.
 • Knežević, Saša, Velike sile prema zahtjevima Crne Gore u aneksionoj krizi, Istorijski zapisi2, 2010.
 • Knežević, Saša, Crna Gora i član 29 Berlinskog ugovora, Istorijski zapisi1-4, 2006, str.147-163.
 • Knežević, Saša, Jugoslovenski nacionalizmi krajem XX vijeka i istorijski motivi, Zbornik radova Njegoševi dani 2, Filozofski fakultet Nikšić, 2010, str.411-421.
 • Knežević, Saša, Posjeta knjaza Nikole Londonu 1898, Istorijski zapisi1/1996, str.131-143.
 • Knežević, Saša, Privredne i kulturne veze Velike Britanije i Crne Gore 1878-1908, Istorijski zapisi3/1996, str. 75-91.
 • Knežević, Saša, Britanska politika prema pitanju razgraničenja Crne Gore i Turske 1878-1880, Istorijski zapisi1/1997, str. 67-93.
 • Knežević, Saša, Velika Britanija i Crne Gora na početku XX vijeka, Istorijski zapisi4/1997, str.29-51.
 • Knežević, Saša, Kratak putopis britanskog poslanika Kenedija, Istorijski zapisi1-2/1998, str.245-251.
 • Knežević, Saša, Britansko interesovanje za držanje Crne Gore 1885-1887, Vojno-istorijski glasnik3/1998, str.85-92.
 • Knežević, Saša, Knjaz Nikola i Gledston, Zbornik radova Kralj Nikola – ličnost, djelo i vrijeme, knj.1, Podgorica 1998, str.433-445.
 • Knežević, Saša, Britanska politika prema Crnoj Gori u vrijeme Velike istočne krize, Zbornik radova Međunarodno priznanje Crne Gore, Podgorica 1999, str.177-195.
 • Knežević, Saša, Durmitorski kraj u izborima 1935, Durmitorski zbornik 2, Žabljak 1997, str.199-207.
 • Knežević, Saša, Nastava istorije na učiteljskom smjeru Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Zbornik radova Deseti kongres istoričara Jugoslavije, Beograd 1998, str.667-671.
 • Knežević, Saša, Frimen u Baru, Ovdje367,368,369, 1999, str.134-136.
 • Knežević, Saša, Stvaranje Antante i Crna Gora, Zbornik radova Parlamentarizam u Crnoj Gori, Podgorica 1999, str.275-285.
 • Knežević, Saša, Jadransko pitanje i Crna Gora, Ovdje370,371,372, 1999, str.146-148.
 • Knežević, Saša, Ilirski pokret i Crna Gora, Prosvjetni rad7-8, 2000, str.22-23.
 • Knežević, Saša, Edvard Grej i Skadarska kriza, Jugoslovenski istorijski časopis1-2, 2000, str.57-75.
 • Knežević, Saša, Englezi o crnogorskom načinu životu (XIX v.), Godišnjak za društvenu istoriju3, 1999, str.234-246.
 • Knežević, Saša, Kako su Englezi pisali istoriju Crne Gore, Stvaranjejun-septembar, 2000, str.251-266.
 • Knežević, Saša, Izvještaj britanskog poslanika na Cetinju za 1909. godinu, Istorijski zapisi 3-4, 1999, str.189-209.
 • Knežević, Saša, Englezi i Podgorica u XIX vijeku, Zbornik Sto dvadeset godina od oslobođenja Podgorice, Istorijski institut, Podgorica 2000, str.67-77.
 • Knežević, Saša, The Times Coverage of Montenegrin-Turkish war in 1862, The South Slav Journal, Volume 21 No.3-4 (81-82) Autumn-Winter, London 2000, str.60-70.
 • Knežević, Saša, Durmitorski kraj u izborima 1938, Durmitorski zbornik 3, Žabljak 2005, str.162-173.
 • Knežević, Saša, An Episode of British Policy towards the Balkans, The South Slav Yournal, Volume 27 No.1-2 (103-104) Spring-Summer 2006, str.50-56.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.