Fakultet političkih nauka

Milan Marković - Biografija
Milan Marković - Biografija

 

-Rođen 11. 02. 1963. godine u Titogradu (Podgorica).

-Diplomirao na Pravnom fakultetu u Titogradu (Podgorica), 1986. godine.

-Dobitnik Studentske nagrade ,,19. decembar” i Povelje Univerziteta, a 1986. godine proglašen za najboljeg studenta u Crnoj Gori.

-Magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

-Predmet naučnog interesovanja ustavno i upravno pravo, javna uprava.

-Bio je prodekan na Pravnom i Fakultetu političkih nauka, član Zakonodavno pravnog odbora Skupštine RCG, član Sudskog savjeta RCG, predsjednik Savjeta za reformu državne uprave RCG i član Pravnog savjeta Ministarstva pravde RCG.

-Član više naučnih odbora, udruženja i redakcija.

-Boravio u inostranstvu na više specijalizacija, seminara i simpozijuma od kojih se izdvajaju: London (Civil Service College); Prag (Reforma javne uprave); Budimpešta (Reforma visokog obrazovanja); Krakov (NISPA-cee); Bari (CUM); Strazbur (Evropski sud za ljudska prava); Venecija (Komitet za demokratiju putem prava ,,Venecijanska komisija”); I i II svjetski kongres ustavnih sudova u Kejptaunu i Rio de Žaneiru; Internacionalni kongresi Evropskog i komparativnog ustavnog prava u Regensburgu.

-Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore u dva mandata (2007 ‒ 2013).

-Redovni profesor Univerziteta Crne Gore od 2008. godine (na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka).

-Dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore (maj 2018. godine).

-Autor i koautor nekoliko knjiga (udžbenika), preko pedeset članaka, studija i eseja.

 

B I B L I O G R A F I J A

 Objavljene knjige

 1. S. Lilić, P. Kunić, P. Dimitrijević, M. Marković, UPRAVNO PRAVO, Beograd, 1999.
 2. S. Lilić, M. Marković, P. Dimitrijević, NAUKA O UPRAVLJANJU, Beograd, 2001.
 3. S. Lilić, P. Kunić, P. Dimitrijević, M. Marković, UPRAVNO PRAVO II, Beograd, 2002.
 4. S. Lilić, P. Dimitrijević, M. Marković, UPRAVNO PRAVO, Beograd, 2004.
 5. S. Lilić, P. Dimitrijević, M. Marković, UPRAVNO PRAVO, izmijenjeno i dopunjeno izdanje Beograd, 2006.
 6. Milan I. Marković, SAVREMENA JAVNA UPRAVA (recenzent akademik Eugen Pusić), Podgorica, 2007.
 7. Milan I. Marković, UPRAVNOPRAVNI ESEJI (recenzent prof. dr Ćiril Ribičič), CID, Podgorica, 2017.

 

Objavljeni radovi

 1. UPRA­VA KAO JAV­NA VLAST I UPRA­VA KAO JAV­NA SLU­ŽBA
  • Prav­ni zbor­nik, br. 1 – 2, Pod­go­ri­ca, 1994.

 

 1. PO­JAM, SA­DR­ŽI­NA I PRAV­CI RE­OR­GA­NI­ZA­CI­JE UPRA­VE U SR­BI­JI I CR­NOJ GO­RI
  • Zbor­nik ra­do­va sa sa­vje­to­va­nja prav­ni­ka Upra­va u uslo­vi­ma tran­zi­ci­je, Bu­dvan­ski prav­nič­ki da­ni, Be­o­grad, 1995.

 

 1. SLOBODA LIČNOSTI I HIJERARHIJSKA ORGANIZACIJA
  • Kopaonička škola prirodnog prava, Pravni život br. 9, Beograd, 1995.

 

 1. ETI­KA U UPRA­VI
  • Ko­pa­o­nič­ka ško­la pri­rod­nog pra­va, Prav­ni ži­vot br. 9, Be­o­grad, 1996.

 

 1. DOGRADNJA SISTEMA KONTROLE UPRAVE – KORAK BLIŽE VLADAVINI PRAVA
  • Rad napisan 1996, neobjavljen.

 

 1. PROFESIONALNA I DEPOLITIZOVANA JAVNA UPRAVA
  • Iz­vod iz dok­tor­ske di­ser­ta­ci­je Prav­na pi­ta­nja re­or­ga­ni­za­ci­ja upra­ve u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri, Pod­go­ri­ca, 1997.

 

 1. IN­FOR­MA­CI­O­NA TEH­NO­LO­GI­JA U JAV­NOJ UPRA­VI
  • Ča­so­pis Kom­pju­te­ri i pra­vo, vol. 5, br. 1, Be­o­grad ,1997.

 

 1. WHI­STLE BLO­WERS
  • Prav­ni zbor­nik, ča­so­pis za prav­nu te­o­ri­ju i prak­su, br. 1 – 2, Pod­go­ri­ca, 1998.

 

 1. RE­FOR­MA UPRA­VE I UPRAV­NOG ZA­KO­NO­DAV­STVA – IM­PE­RA­TIV VRE­ME­NA
  • Bu­dvan­ski prav­nič­ki da­ni, zbor­nik ra­do­va Ak­tu­el­na pi­ta­nja ju­go­slo­ven­skog za­ko­no­dav­stva, Be­o­grad, 1998.

 

 1. PRAV­NA ZA­ŠTI­TA BA­ZE PO­DA­TA­KA
  • Koautorski rad sa prof. dr Miloradom Ivovićem, zbornik radova sa III naučno-stručnog skupa INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – sadašnjost i budućnost, Žabljak, 1998.

 

 1. PRE­I­SPI­TI­VA­NJE I MO­DER­NI­ZO­VA­NJE UPRA­VE – SA PO­SEB­NIM OSVR­TOM NA IS­KU­STVO VE­LI­KE BRI­TA­NI­JE, AUSTRA­LI­JE I NO­VOG ZE­LAN­DA
  • Bu­dvan­ski prav­nič­ki da­ni, zbor­nik ra­do­va Ak­tu­el­na pi­ta­nja ju­go­slo­ven­skog za­ko­no­dav­stva, Be­o­grad, 1999.

 

 1. PRAVO NA PRIVATNOST I NJEGOVA ZAŠTITA
  • Koautorski rad sa prof. dr Miloradom Ivovićem, časopis Kompjuteri i pravo, vol. 7, br. 1 – 2, Beograd 1999.

 

 1. PO­JAM, ZNA­ČAJ I (RE)AFIR­MA­CI­JA UPRAV­NOG (AD­MI­NI­STRA­TIV­NOG) UGO­VO­RA
  • Rad na­pi­san 1999, neo­bja­vljen.

 

 1. KON­CEP­TU­AL­NI MO­DEL PO­SLOV­NO-ORI­JEN­TI­SA­NE JAV­NE UPRA­VE
  • Zbor­ni­k ra­do­va Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Bu­dva, Be­o­grad, 2000.

 

 1. IN­FOR­MA­TI­KA, IN­FOR­MA­TIČ­KO DRUŠ­TVO I LO­KAL­NA SA­MO­U­PRA­VA
  • Okru­gli sto Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va i prav­na in­for­ma­ti­ka, Udru­že­nje za prav­nu in­for­ma­ti­ku Cr­ne Go­re, jun 2000, Pod­go­ri­ca.

 

 1. PRA­VO: OD IN­STRU­MEN­TA VLA­DA­NJA DO SI­STE­MA ZA SO­CI­JAL­NU RE­GU­LA­CI­JU
  • Ko­a­u­tor­ski rad sa prof. dr Ste­va­nom Li­li­ćem, na­uč­ni skup Pre­i­spi­ti­va­nje poj­ma pra­va, iz­lo­žen po­vo­dom 30 go­di­na osni­va­nja Prav­nog fa­kul­te­ta u Pod­go­ri­ci, Podgorica, de­cem­bar 2002.

 

 1. PRE­I­SPI­TI­VA­NJE I RAZ­VOJ UPRAV­NOG SI­STE­MA CR­NE GO­RE
  • RE­PER CE­DEM Ma­ga­zi­ne for So­cial Af­fa­irs, 2, 2003.

 

 1. STRA­TE­GI­JA UPRAV­NE RE­FOR­ME U CR­NOJ GO­RI
  • Koautorski rad sa doc. dr S. Dujićem, Pravni život br. 9, Beograd, 2003.

 

 1. NOVO PRAVNO UREĐENJE SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE U CRNOJ GORI
  • Tranzicija u Crnoj Gori, CEDEM, Izvještaj br. 24, decembar 2004.

 

 1. NU­ŽNOST PER­MA­NENT­NOG USA­VR­ŠA­VA­NJA DR­ŽAV­NIH SLU­ŽBE­NI­KA I PO­LO­ŽA­J I ZNA­ČA­J OR­GA­NA ZA UPRA­VLJA­NJE KA­DRO­VI­MA U DR­ŽAV­NOJ UPRA­VI
  • Tran­zi­ci­ja u Cr­noj Go­ri, CE­DEM (Cen­tar za de­mo­kra­ti­ju i ljud­ska pra­va), Iz­vješ­taj br. 23, sep­tem­bar 2004.

 

 1. PER­MA­NENT­NO FUNK­CI­O­NAL­NO USA­VR­ŠA­VA­NJE UPRAV­NIH KA­DRO­VA
  • Koautorski rad sa doc. dr Slobodanom Dujićem, Kopaonička škola prirodnog prava, Pravni život, I tom, br. 9, Beograd, 2004.

 

 1. ZAJEDNIČKI OKVIR ZA PROCJENU (CAF: The Common Assessment Framework) USPJEŠNOSTI DJELOVANJA ORGANIZACIJA U JAVNOM SEKTORU
  • Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1 – 2, Beograd, 2005.

 

 1. CR­NO­GOR­SKI ZAŠ­TIT­NIK LJUD­SKIH PRA­VA I SLO­BO­DA
  • Ak­tu­el­na pi­ta­nja sa­vre­me­nog za­ko­no­dav­stva, zbor­nik ra­do­va sa Sa­vje­to­va­nja prav­ni­ka, Bu­dva, Beo­grad, jun 2005.

 

 1. NOVO PRAVNO UREĐENJE SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE U CRNOJ GORI
  • Tranzicija u Crnoj Gori, CEDEM, Izvještaj br. 24, decembar 2004.

 

 1. ELEK­TRON­SKA VLA­DA
  • Ko­a­u­tor­ski rad sa dr Dra­ga­nom Pr­ljom 2005, neo­bja­vljen.

 

 1. AKTUELNA REALIZACIJA USTAVNIH NAČELA DEMO­KRA­TI­JE I PODJELE VLA­STI U REPUBLICI CRNOJ GORI
  • Koautorski rad sa mr Mladenom Vukčevićem, objavljen na slovenačkom jeziku Slovenske in evropske ustavnosodne razlage in uresničevanje načela socialne države v praksi, u časopisu DIGNITAS, Revija za človekove pravice The Slovenian Journal of Human Rights, Ljubljana, december 2003, br. 19 ‒ 20 str. 202 ‒ 211.

 

 1. PRA­VO NA DJE­LO­TVOR­NI PRAV­NI LI­JEK
  • Zbornik KOMPATIBILNOST CRNOGORSKOG PRAVA sa odredbama Evro­pske konvencije o ljudskim pravima, Studija o usaglašenosti zakonodavstva Crne Gore sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, izdavač Savjet Evrope – Kancelarija u Podgorici, Podgorica, jul 2004, str. 300 ‒ 309.

 

 1. PRA­VO NA OBRA­ZO­VA­NJE
  • Zbornik KOMPITABILNOST CRNOGORSKOG PRAVA sa odredbama Evrop­ske konvencije o ljudskim pravima, Studija o usaglašenosti zakonodavstva Crne Gore sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slo­bo­da­ma, izdavač: Savjet Evrope – Kancelarija u Podgorici, Podgorica, jul 2004, str. 360 ‒ 362.

 

 1. JAV­NE SLU­ŽBE I NE­ZA­VI­SNA RE­GU­LA­TOR­NA TI­JE­LA
  • Koautorski rad sa doc. dr Slobodan Dujić, uobličen tokom 2009, pri­premljen kao dopunski i prošireni rad, rada sa naslovom Javne (regulatorne) agen­cije koji je bio objavljen u jubilarnom broju Arhiva za pravne i društvene na­­u­­ke povodom stote godišnjice izlaženja Arhiv za pravne i društvene na­­uke, Beograd, 2006, br. 3 ‒ 4, str. 1555 ‒ 1580.

 

 1. NO­VI ZA­KON O USTAV­NOM SU­DU CR­NE GO­RE
  • Uvodni govor na okruglom stolu na temu: Novi zakon o Ustavnom sudu Crne Gore, održan pod pokroviteljstvom Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Kancelarije Savjeta Evrope, Venecijanske komisije i Ustavnog suda Crne Gore, Podgorica, 17. jun 2008.

 

 1. UC u ustav­no­prav­nom si­ste­mu Cr­ne Go­re
  • Okrugli sto ustavnih sudova Ustavna tužba kao pravno sredstvo za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Dubrovnik, 24. oktobar, 2008.

 

 1. PRA­VO NA PRA­VIČ­NO SU­ĐE­NJE U RA­ZUM­NOM VREMEN­SKOM RO­KU
  • Seminar Pravo na pravično suđenje u razumnom vremenskom roku, Evro­pska konvencija o ljudskim pravima, crnogorsko zakonodavstvo i praksa,, održan pod pokroviteljstvom Misije OSCE-a, AIRE – Centra i CEDEM-a, Budva, 27. april 2009.

 

 1. ZBIR­KA PRO­PI­SA KO­JI SE OD­NO­SE NA USTAV­NI SUD CR­NE GO­RE – PREDGOVOR
  • Predgovor za: Zbirka propisa koji se odnose na Ustavni sud Crne Gore, OESC-e, Podgorica, 2009, str. 8 ‒ 9.

 

 1. ISTO­RI­JA CR­NO­GOR­SKOG SUD­STVA
  • Promocija knjige dr Čedomira Bogićevića Istorija crnogorskog sudstva, održana na Cetinju, 29. oktobra u Zetskom domu, objavljena u zborniku, oktobar Dan crnogorskog sudstva, Sudijski dani 29 ‒ 30. oktobar, Budva, 2009, str. 17 ‒ 20.

 

 1. IN ME­MO­RI­AM AKA­DE­MIK EUGEN PU­SIĆ (1916 ‒ 2010)
  • Cr­no­gor­ska aka­de­mi­ja na­u­ka i umjet­no­sti, Go­di­šnjak 2010, knji­ga XXXVIII, pri­re­dio Ra­ni­slav Bu­la­to­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar CA­NU, Pod­go­ri­ca, 2011, str. 163 ‒ 168.

 

 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ – СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЧЕРНОГОРИИ
  • Materijal sa međunarodne konferencije Ustavna kontrola – doktrina i pra­ksa, održane povodom 20 godina Ustavnog suda Ruske federacije u Sankt Peter­bur­gu 28 ‒ 29. oktobra 2011, objavljen u zborniku: Конституционный контролъ: док­трина и практика, Материалы международной конференции, посвя­ще­нной 20-летию Конституционного Суда Российской Федерации – Санкт-Пе­тер­бург, 28 ‒ 29 октября 2011. г. Под редакцией Председателя Кон­сти­ту­ци­о­нно­го Суда Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора В. Д. Зорькина, Moskva 2012, str. 270 ‒ 281.

 

 1. ČL. 6 I 10 EVROP­SKE KON­VEN­CI­JE ZA ZA­ŠTI­TU LJUDSKIH PRA­VA I OSNOV­NIH SLO­BO­DA
  • Uvodni, pozdravni govor na seminaru koji je organizovao Ustavni sud Crne Gore i Savjet Evrope – Sekretarijat za pravdu i pravnu saradnju, Podgorica, hotel Crna Gora 31. maj – 1. jun 2012. godine.

 

 1. CON­STI­TU­TI­O­NAL JU­DI­CI­ARY AND DI­VI­SION OF POWER  THE RO­LE OF THE CON­STI­TU­TI­O­NAL CO­URT OF MON­TE­NE­GRO
  • 20 th Anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Albania, International Conference Se­pa­ra­tion and Balancing of powers role of con­sti­tu­tio­nal review, Tirana, 7 ‒ 8. jun 2012, str. 165 ‒ 174.

 

 1. PRAV­NO DEJ­STVO I IZ­VR­ŠE­NJE OD­LU­KA USTAV­NOG SU­DA
  • Okrugli sto regionalnih ustavnih sudova Dejstvo i izvršenje odluka usta­vnog suda, Sremski Karlovci, 5 ‒ 7. jul 2012. godine, str. 20.

 

 1. USTAV­NA ŽAL­BA (pro­ce­du­re, slu­ča­je­vi iz prak­se, efek­ti)
  • Obraćanje predsjednika Ustavnog suda Crne Gore Milana Markovića Ve­ne­ci­janskoj komisiji, 94. Plenarna sjednica, Venecija, 8 ‒ 9. mart, 2013.

 

 1. KON­VEN­CI­JA ZA ZA­ŠTI­TU LJUD­SKIH PRA­VA I TEMELJNIH SLO­BO­DA U PRAK­SI EVROP­SKOG SU­DA ZA LJUD­SKA PRA­VA – STRAS­BO­UR­SKI AC­QU­IS
  • Prikaz knjige: Prof. dr Jasna Omejec, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava – strasbourški acquis, Zagreb, 2012, objavljen u dnevnom listu Pobjeda 28. jula (str. 14) i 29. jula (str. 18) 2013.

 

 1. ULO­GA USTAV­NOG SU­DA U IZ­GRAD­NJI VLA­DA­VI­NE PRA­VA
  • Okrugli sto Uloga ustavnog suda u izgradnji vladavine prava, održan u Mi­ločeru 13 ‒ 15. maja 2013. Rad objavljen u zborniku radova Uloga Ustavnog su­da u izgradnji vladavine prava, Miločer, 2015, str. 9 ‒ 15.

 

 1. SA­VRE­ME­NA JAV­NA UPRA­VA
  • Koautorski rad sa prof. dr Slobodanom Dujićem, Fakultet za državne i evrop­ske studije u Kranju, objavljen u Zborniku Pravnog fakulteta u Podgorici, go­dina XXX III, Podgorica,2013, br. 42, str. 143 ‒ 156.

 

 1. USTAV­NO­PRAV­NA ZA­ŠTI­TA LJUD­SKIH PRA­VA I SLOBO­DA U CR­NOJ GO­RI
  • Seminar Ustavnopravna zaštita ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, organizatori: Konrad Adenauer Stiftung, CEDEM, Britanska ambasada u Podgorici, Vrhovni sud Crne Gore – Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore, The AIRE (Advice on individual Rights in Europe), Bečići, 10 ‒11. jun 2013.

 

 1. PO­LO­ŽAJ I PER­SPEK­TI­VA USTAV­NOG SUD­STVA
  • Međunarodna konferencija Položaj i perspektiva ustavnog sudstva, Beo­grad, 16 ‒ 18 oktobar 2013. Rad objavljen u zborniku Položaj i perspektiva ustavnog sudstva, Beograd, 2014, str. 143 ‒152.

 

 1. EVROP­SKO DR­ŽA­VLJAN­STVO: RAZVOJ, UTICAJ I IZAZOVI
  • Koautorski rad sa Aleksandrom Vukašinović, šeficom kabineta pred­sje­dni­ka Ustavnog suda Crne Gore, Hrvatska i komparativna javna uprava, Zagreb, 2016, br. 3, str. 497‒ 525.

 

Recenzije

 1. EUROPEIZACIJA UPRAVNOG SUDOVANJA U HRVATSKOJ, Zagreb, 2014.

 

 1. EUROPEIZACIJA HRVATSKE JAVNE UPRAVE, Zagreb 2014.

 

 1. UPRAVLJANJE KVALITETOM I UČINKOVITOŠĆU U JAVNOJ UPRAVI, Zagreb, 2016.

 

 1. Gorjanka Lalić-Novak, AZIL – PRAVNI I INSTITUCIONALNI ASPEKTI, Zagreb, 2016.

 

 1. HRVATSKA I KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA (časopis), anonimni recenzent.

 

 1. CRNA GORA I NJEMAČKI RAJH; DOKUMENTI IZ POLITIČKOG ARHIVA SLUŽBE INOSTRANIH POSLOVA U BERLINU 1906 – 1914 (tom I) i 1910 – 1914 (tom II), urednici: dr Radoslav Raspopović, dr Konrad Clewing, dr Edvin Pezo, dr Senka Raspopović, Podgorica, 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.