Fakultet političkih nauka

Mr Marko Savić - Biografija
Mr Marko Savić - Biografija

Marko Savić je rođen 23.04.1990. godine u Nikšiću gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju „Stojan Cerović“ kao nosilac diplome Luča I.

Osnovne studije završio je na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crne Gore sa prosječnom ocjenom 9,50. Diplomirao je na temi „Ruska spoljna politika prema Bliskom istoku od 2008. do 2013. godine“ na smjeru Međunarodni odnosi i diplomatija sa prosječnom ocjenom 9,63.

Od septembra 2014. angažovan  je na Fakultetu političkih nauka kao saradnik u nastavi na predmetima iz oblasti međunarodnih odnosa, međunarodnih ekonomskih odnosa, istorije balkanskih odnosa, izbornih i partijskih sistema.

Magistrirao je na temi „Ruska geopolitika i Balkan“ na Fakultetu političkih nauka 2017. godine, na smjeru Međunarodni odnosi, sa prosječnom ocjenom 10. Doktorske studije upisuje iste godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Tokom studiranja bio je urednik prvog studentskog portala u Crnoj Gori „Tragom“ i jedan od osnivača Vijeća studenata Fakulteta političkih nauka. Takođe, ostvario je veliki broj uspjeha od kojih se izdvajaju učešće na Evropskom forumu Alpbah, Austrija, staž/praksa u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, dok je kroz različite projekte i razmjene boravio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i na Roehampton Univerzitetu u Londonu. Dobitnik je nekoliko stipendija od kojih se izdvajaju Atlas stipendija, sveobuhvatna stipendija Evropskog foruma Alpbah, stipendija Ministarstva prosvjete Crne Gore, opštine Nikšić. Stipendista je Mevlana programa za školsku 2016/2017, posredstvom kojeg je predavao na Fakultetu za političke nauke i administraciju na Katip Čelebi Univerzitetu u Izmiru.

U proteklih nekoliko godina ostvario je niz ekspertskih angažovanja od kojih se izdvajaju:

- angažovanje u Centru za monitoring i istraživanje u okviru Odjeljenja za istraživanje javnih politika na poziciji direktora odjeljenja;

- angažovanje u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore na poziciji eksperta za koordinaciju politika i strateško planiranje;

- ekspert za izbore i medije u misiji CeMI za monitoring parlamentarnih izbora Crna Gora 2016;

- asistent višeg eksperta za medije u posmatračkoj misiji OEBS/ODIHR za vrijeme predsjedničkih izbora u Crnoj Gori 2018;

- ekspert za političku participaciju, Centar za demokratiju i ljudska prava;

- ekspertsko angažovanje na Cetinjskom parlamentarnom forumu 2017.

Autor je više objavljenih naučnih radova iz oblasti međunarodnih odnosa, kao i više predloga praktičnih javnih politika (stručne studije, publikacije), učesnik više naučnih konferencija, škola i seminara.

Tečno govori engleski i ruski jezik, a posjeduje i osnovno znanje italijanskog jezika.

Naučni i stručni radovi, konferencije, obuke:

 • TRAIN (Training and Research for Academic Newcomers), Univerzitet Crne Gore, Podgorica, novembar 2013;
 • Sixth International Conference "International Dialogue: East-West", Sveti Nikole, Macedonia, 17-18. april 2015. Vukicevic, Savic, The Balkans in the Geopolitical Strategies of Great Powers: the Case of Post-independence Montenegro, dostupan na: http://mcsp.mk/publications/6_konferencija.html;
 • TRAIN - Training and Research for Academic Newcomers (Project Writing Module, Methodology of Scientific Research Module), Univerzitet Crne Gore, septembar 2015;
 • Savić, Marko, Finansiranje političkih partija u Crnoj Gori, Centar za monitoring i istraživanje, Mart 2016, p. 42-46;
 • Vukicevic, Savic, Lessons (not) learned: Russia’s relations with Serbia and Montenegro after the split of the State Union, Konferencija "Instrumentalizing the Recent Past in Foreign Policy ", Bucharest, Romania, oktobar 2016;
 • Savic, Popovic, Presidentialization of the Newly-formed Political Parties in Montenegro, Second Balkan Comparative Electoral Study - International Scientific Conference “The Presidentialization of Political Parties in the Western Balkans”, 17-18th of February 2017, Budva, Montenegro;
 • Savić, Popović, Prezidencijalizacija političkih partija i unutarstranačka demokratija u Crnoj Gori, Centar za monitoring i istraživanje, 2017, dostupno na: http://cemi.org.me/product/prezidencijalizacija-politickih-partija-unutarstranacka-demokratija-u-crnoj-gori/ (publikacija);
 • Long-term observers training, OSCE, Belgrade, Serbia, novembar 2016;
 • Konferencija “The Balkans in the Geopolitical Strategies of Great Powers” - Katip Celebi Univerzitet, Izmir, Turska, mart 2017;
 • National Democratic Institute (NDI) CEE Election Monitoring Academy, May 15-17, 2017, Belgrade, Serbia;
 • Ekspertski angažman (novi mediji, demokratija u digitalno doba, novi mediji u doba post-istine), Cetinjski Parlamentarni Forum, Decembar 2017, Cetinje, Crna Gora;
 • Savić, Muk, Knežević, Šćekić, Zdravstveni sistem i prava pacijenata u Crnoj GoriOsvajanje povjerenja građana, studija praktične javne politike, Centar za monitoring i istraživanje, jun 2017;
 • Savic, Marko, Euroepan Union in the era of diseased borders. Has the European Union failed to support the „transit“ countries?, Engelberg Academy, Švajcarska, oktobar 2018;
 • Kordić, Srzentić, Mrdak, Brnović, Vukčević, Bulatović, Vukić, Savić, Perazić, Metodologija razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, 2018.