Fakultet političkih nauka, 11.03.2017

Biografija - Vukićević BorisBiografija - Vukićević Boris

 

BIOGRAFIJA

Prof. dr Boris Vukićević je rođen 1983. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Podgorici. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore završio je 2005. godine sa prosječnom ocjenom 9.50. Tokom studiranja više puta je nagrađivan (studentska nagrada Pravnog fakulteta na svakoj godini studija i stipendija Atlasmont banke za 2004. godinu). Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore 2008. na temu Organizacija diplomatije Svete Stolice i njen istorijski razvoj a doktorirao na istom fakultetu 2011. godine na temu Postkoncilska diplomatija Svete Stolice i Hladni rat u Evropi. Od 2005. je honorarno angažovan, a od 1. novembra 2006. u radnom odnosu na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Bio je saradnik u nastavi  na nizu predmeta iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije, a 2012. je izabran u zvanje docenta na Fakultetu političkih nauka (predmeti: Međunarodni odnosi, Međunarodne organizacije i Istorija diplomatije). Na istom fakultetu predaje i Teorije međunarodnih odnosa i Diplomatsko i konzularno pravo, a od 2011. do 2016. predavao je i Politički sistem Crne Gore. Petog marta 2018. izabran je u zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore za oblast Međunarodni odnosi i diplomatija na Fakultetu političkih nauka.

Pohađao je program The Catholic Church and the International Policy of the Holy See na Pontificia Università Gregoriana u Rimu i Torinu 2007, a dio istraživanja za doktorsku tezu vršio je na Univerzitetu u Beču 2009. Bio je učesnik programa State Departmenta o spoljnoj politici SAD na Bard College-u, u Njujorku i Vašingtonu 2014. godine. U okviru bilateralnog seminara Higher Education Management for Montenegro boravio je septembra 2018. u studijskoj posjeti Zhejiang Normal University u gradu Đinhua, kao i u Hangdžou i Šangaju, NR Kina.

Boris Vukićević je bio istraživač na dva projekta Regionalnog programa podrške društvenim istraživanjima koji implementira Univerzitet u Friburu uz podršku Švajcarske agencije za saradnju i razvoj, 2012. i ponovo 2015-2016. godine. Bio je član tri posmatračke misije na izborima u Ukrajini 2007, 2010. i 2014, kao i učesnik niza naučnih konferencija. Između ostalog, učestvovao je, sa izlaganjem, na konferencijama na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu, Univerzitetu u Luksemburgu, Univerzitetu u Oslu, Univerzitetu umjetnosti u Firenci, Novom univerzitetu u Sofiji, Nacionalnoj školi političkih nauka i javne administracije u Bukureštu, Univerzitetu za finansije i menadžment u Varšavi, Univerzitetu u Ankari, Univerzitetu u Prištini, Univerzitetu u Beogradu, Sveučilištu u Zagrebu i drugima.

Obavljao je više funkcija na FPN – koordinator nastave 2008-2009, prodekan za razvoj 2012-2014, prodekan za nastavu 2014-2015, rukovodilac doktorskih i magistarskih studija 2012-2015, i ponovo prodekan za razvoj 2018. Decembra 2017. godine izabran je za predsjednika Suda časti Univerziteta Crne Gore. Za prorektora Univerziteta Crne Gore imenovan je septembra 2018. 

Bio je mentor većeg broja diplomskih i magistarskih radova.

Član je Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 2013, a od 2014. do 2016. bio je i njegov sekretar. Član je Uređivačkog savjeta Leksikona diplomatije Crne Gore  u  Crnogorskoj  akademiji nauka i umjetnosti.

Autor je jedne monografije i velikog broja naučnih radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima, među kojima se izdvajaju tri samostalna rada publikovana u časopisima koji se nalaze na SSCI/AHCI listi i dva samostalna rada u časopisima indeksiranim u bazi Scopus, kao i koautor više stručnih knjiga.

Govori engleski i italijanski, služi se francuskim jezikom.

 

 

ODABRANA BIBLIOGRAFIJA

Naučni članci

VUKIĆEVIĆ, Boris. The Holy See and Tito's Yugoslavia: Ostpolitik in the Adriatic. Journal of Mediterranean Studies. ISSN: 1016-3476. 2017. Volume 26, Issue 2, str. 169-187.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Foreign Relations of Post-Independence Montenegro: A Change of Direction. Lithuanian Foreign Policy Review. ISSN: 1392-5504. Volume 36, Issue 1 (Dec 2017), str. 107-135.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Jewish Communities in the Political and Legal Systems of Post Yugoslav Countries. Trames, Journal of the
Humanities and Social Sciences. ISSN 1736-7514 (electronic) ISSN 1406-0922 (print). 2017. vol. 21, issue 3, str. 251-271. http://www.kirj.ee/public/trames_pdf/2017/issue_3/Trames-2017-3-251-271.pdf doi:https://doi.org/10.3176/tr.2017.3.04 

VUKIĆEVIĆ, Boris. Pope Francis and the challenges of inter-civilization diplomacy. Revista Brasileira de Política Internacional, ISSN 1983-3121. 2015, vol. 58, no. 2, str. 65-79. http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v58n2/0034-7329-rbpi-58-02-00065.pdf, doi: 1590/0034-7329201500204. 

VUKIĆEVIĆ, Boris. Sveta Stolica i vodeće zapadne zemlje - SAD, Velika Britanija i Francuska u hladnoratovskom periodu. Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, ISSN 0350-5472, 2014, knj. 22, str. 229-249.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Diplomatske veze Svete Stolice sa Sovjetskim Savezom u vrijeme pontifikata koncilskih papa. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, ISSN 1849-1154, 2014, vol. 64, no. 3, str. 425-441.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Faktori uticaja Svete Stolice na demokratske promjene u zemljama realsocijalizma osamdesetih godina XX stoljeća. Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, ISSN 0350-5472, 2012, knj. 21, str. 217-242.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Početak hladnog rata u Evropi i prekid diplomatskih odnosa Svete stolice i istočnoevropskih država. Arhivski zapisi, ISSN 0353-7404, 2011, god. 18, br. 2, str. 141-162.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Sveta stolica i civilizacijsko posredovanje Zapada i Istoka. Sociološka luča, ISSN 1800-6167, 2011, god. 5, br. 1, str. 34-53.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Papsko diplomatsko predstavljanje u stranim državama od Lateranskog sporazuma do pontifikata Benedikta XVI. Arhivski zapisi, ISSN 0353-7404, godina XVI, broj 2, Cetinje, 2010, str. 95-111.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Istorijski razvoj papskog diplomatskog predstavljanja u stranim državama do Lateranskog sporazuma 1929. godine. Istorijski zapisi, ISSN 0021-2652, 2008, god. 81, br. 1/4, str. 109-127.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Pojam Svete stolice i principi njenog djelovanja u međunarodnim odnosima.  Sociološka luča, ISSN 1800-6167, godina II, broj 1, 2008, str. 32-48.

 

Objavljena naučna izlaganja na konferencijama

 

VUKIĆEVIĆ, Boris. Дипломатически, династически и културни възки на Черна гора в края на XIX и началото на ХХ век/ The Diplomatic, Dynastic and Cultural Relations of Fin-de-siècle Montenegro. U: 19th Century Romanticism. The Life and Art of Dimitar Dobrovich (1816-1905), compiled by Angela Daneva, Conference Proceedings, 16 to 17 November, 2016.  New Bulgarian University, Sofia, str. 42-66. ISBN 9789545-359767

VUKIĆEVIĆ, Boris, SAVIĆ, Marko. Balkans in the geopolitical strategies of great powers : the case of post-independence Montenegro. Megjunaroden dijalog: Istok-Zapad. 2015, god. 2, br. 2, str. 97-100. ISSN 1857-9302      http://mcsp.mk/publications/izdanija/ZBORNIK_6_PRAVO_i_web.pdf

VUKIĆEVIĆ, Boris. Vjerske slobode i sekularizam u Crnoj Gori. U: Kultura ljudskih prava : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 6, decembar 2012, (Naučni skupovi, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 123, knj. 45). Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2014, str. 97-116. (ISBN 978-86-7215-336-1)

 

Poglavlja u monografskim publikacijama

 

VUKIĆEVIĆ, Boris. Izborna kampanja u Crnoj Gori. U: GOATI, Vladimir, et al. Izborni i partijski sistem u Crnoj Gori : perspektiva razvoja unutarpartijske demokratije. Podgorica: Centar za monitoring i straživanje - CeMI, 2015, str. 135-150. (ISBN 978-86-85547-37-9)

VUKIĆEVIĆ, Boris. Electoral campaign in Montenegro. U: GOATI, Vladimir, et al. Electoral and Party System in Montenegro: A Perspective of Internal Party Development Podgorica: CeMI, 2015, str. 137-152 (ISBN 978-86-85547-38-6)

VUKIĆEVIĆ, Boris, VUJOVIĆ, Zlatko. Constitutional and legal-political framework of the parliament in Montenegro, 1989-2012. U:ORLOVIĆ, Slaviša (editor). Comparative Analysis of Democratic Performances of the Parliaments of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Belgrade: University, Faculty of Political Sciences, Centre for Democracy; Sarajevo: Sarajevo Open Centre; Podgorica: Faculty of Political Science, University, 2013, str. 59-80. (ISBN 978-86-84031-61-9)

VUKIĆEVIĆ, Boris. Legislative function of the Parliament of Montenegro. U: ORLOVIĆ, Slaviša (editor). Comparative Analysis of Democratic Performances of the Parliaments of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Belgrade: University, Faculty of Political Sciences, Centre for Democracy; Sarajevo: Sarajevo Open Centre; Podgorica: Faculty of Political Science, University, 2013, str. 121-138. (ISBN 978-86-84031-61-9)

VUKIĆEVIĆ, Boris, VUJOVIĆ, Zlatko. Ustavni i političkopravni okvir parlamenta u Crnoj Gori : 1989-2012. U: ORLOVIĆ, Slaviša (ur.). Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Beograd: Fakultet političkih nauka; Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar; Podgorica: Fakultet političkih nauka, 2012, str. 55-76. (ISBN 978-9958-536-03-8)

VUKIĆEVIĆ, Boris. Zakonodavna funkcija Skupštine Crne Gore. U: ORLOVIĆ, Slaviša (ur.). Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Beograd: Fakultet političkih nauka; Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar; Podgorica: Fakultet političkih nauka, 2012, str. 117-131. (ISBN 978-9958-536-03-8)

Naučna monografija

VUKIĆEVIĆ, Boris. Organizacija diplomatije Svete stolice, (Biblioteka Prva studija). Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije: Čigoja štampa; Podgorica: Fakultet političkih nauka, 2011. 129 str. ISBN 978-86-7558-838-2