Fakultet političkih nauka

Biografija - Vukićević Boris
Biografija - Vukićević Boris

 

BIOGRAFIJA

Prof. dr Boris Vukićević je rođen 1983. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Podgorici. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore završio je 2005. godine sa prosječnom ocjenom 9.50. Tokom studiranja više puta je nagrađivan (studentska nagrada Pravnog fakulteta na svakoj godini studija i stipendija Atlasmont banke za 2004. godinu). Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore 2008. na temu Organizacija diplomatije Svete Stolice i njen istorijski razvoj a doktorirao na istom fakultetu 2011. godine na temu Postkoncilska diplomatija Svete Stolice i Hladni rat u Evropi. Od 2005. je honorarno angažovan, a od 1. novembra 2006. u radnom odnosu na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Bio je saradnik u nastavi  na nizu predmeta iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije, a 2012. je izabran u zvanje docent na Fakultetu političkih nauka (predmeti: Međunarodni odnosi, Međunarodne organizacije i Istorija diplomatije). Na istom fakultetu predaje i Teorije međunarodnih odnosa, Diplomatsko i konzularno pravo, Geopolitiku i Uvod u studije bezbjednosti, a od 2011. do 2016. predavao je i Politički sistem Crne Gore. Petog marta 2018. izabran je u zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore za oblast Međunarodni odnosi i diplomatija na Fakultetu političkih nauka.

Pohađao je program The Catholic Church and the International Policy of the Holy See na Pontificia Università Gregoriana u Rimu i Torinu 2007, a dio istraživanja za doktorsku tezu vršio je na Univerzitetu u Beču 2009. Bio je učesnik programa State Departmenta o spoljnoj politici SAD na Bard College-u, u Njujorku i Vašingtonu 2014. godine. U okviru bilateralnog seminara Higher Education Management for Montenegro boravio je septembra 2018. u studijskoj posjeti Zhejiang Normal University u gradu Đinhua, kao i u Jivuu, Hangdžou i Šangaju, NR Kina. Ponovo je boravio u posjeti Kini (univerzitetima u Pekingu, Nankingu, Sućijanu i Sjudžuu) u okviru češko-crnogorske delegacije u organizaciji Češke privredne komore aprila 2019. 

Boris Vukićević je bio istraživač na dva projekta Regionalnog programa podrške društvenim istraživanjima koji implementira Univerzitet u Friburu uz podršku Švajcarske agencije za saradnju i razvoj, 2012. i ponovo 2015-2016. godine. Bio je član četiri posmatračke misije na izborima u Ukrajini 2007, 2010, 2014, i 2019, kao i učesnik niza naučnih konferencija. Između ostalog, učestvovao je, sa izlaganjem, na konferencijama na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu, Univerzitetu u Luksemburgu, Univerzitetu u Oslu, Univerzitetu umjetnosti u Firenci, Novom univerzitetu u Sofiji, Nacionalnoj školi političkih nauka i javne administracije u Bukureštu, Univerzitetu za finansije i menadžment u Varšavi, Univerzitetu u Ankari,  Državnom univerzitetu Ivan Džavahišvili u Tbilisiju, Jerevanskom državnom univerzitetu, Univerzitetu u Prištini, Univerzitetu u Beogradu, Sveučilištu u Zagrebu i drugima.

Obavljao je više funkcija na Univerzitetu Crne Gore, gdje je bio prorektor, predsjednik Suda časti i predsjednik Etičkog odbora, i na Fakultetu političkih nauka, gdje je bio prodekan (u tri navrata), rukovodilac doktorskih i magistarskih studija i koordinator nastave.

Bio je delegat Crne Gore u ETINED-u (Platforma Savjeta Evrope  o etici, transparentnosti i integritetu u obrazovanju) od 2018. do 2020. godine.

Član je Odbora za pravne i političke nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 2019. godine.

Član je Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 2013, a od 2014. do 2016. bio je i njegov sekretar. Član je Uređivačkog savjeta Leksikona diplomatije Crne Gore i Redakcije Leksikona crnogorskih dinastija u  Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.

Autor je jedne monografije i autor ili koautor velikog broja naučnih radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima, uključujući i pet radova publikovanih u časopisima koji se nalaze na SSCI/AHCI listi, kao i koautor više stručnih knjiga.

Bio je mentor većeg broja diplomskih i magistarskih radova.

Govori engleski i italijanski, služi se francuskim jezikom.

 

 

ODABRANA BIBLIOGRAFIJA

Naučni članci

VUKIĆEVIĆ, Boris, ŠTURANOVIĆ, Petar. The Ethnopolitical Motivation behind the Formation of New Municipalities in Montenegro. East European Politics and Societies: and Cultures. ISSN: 0888-3254; Online ISSN: 1533-8371, 2021. https://doi.org/10.1177/08883254211005168 

KNEŽEVIĆ, Saša, VUKIĆEVIĆ, Boris. Montenegrin-British military cooperation agains the French in the Bay of Kotor (1813-1814). War in History. ISSN: 0968-3445; Online ISSN: 1477-0385, 2020. https://doi.org/10.1177/0968344520904065

VUKIĆEVIĆ, Boris. Foreign Policy Doctrine of the Holy See in the Cold War Europe: Ostpolitik of the Holy See.  The Turkish Yearbook of International Relations. ISSN: 0544-1943 (e-ISSN: 2667-5382), 2018. Volume 49, str. 117-138.

http://politics.ankara.edu.tr/dergi/tybook/49/2018-49---319---The-Foreign-Policy-Doctrine-of-the-Holy-See---Boris-Vukicevic.pdf  doi: 10.1501/Intrel_0000000319

VUKIĆEVIĆ, Boris. The Holy See and Tito's Yugoslavia: Ostpolitik in the Adriatic. Journal of Mediterranean Studies. ISSN: 1016-3476. 2017. Volume 26, Issue 2, str. 169-187.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Foreign Relations of Post-Independence Montenegro: A Change of Direction. Lithuanian Foreign Policy Review. ISSN: 1392-5504. Volume 36, Issue 1 (Dec 2017), str. 107-135.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Jewish Communities in the Political and Legal Systems of Post Yugoslav Countries. Trames, Journal of the
Humanities and Social Sciences. ISSN 1736-7514 (electronic) ISSN 1406-0922 (print). 2017. vol. 21, issue 3, str. 251-271. http://www.kirj.ee/public/trames_pdf/2017/issue_3/Trames-2017-3-251-271.pdf doi:https://doi.org/10.3176/tr.2017.3.04 

VUKIĆEVIĆ, Boris. Pope Francis and the challenges of inter-civilization diplomacy. Revista Brasileira de Política Internacional, ISSN 1983-3121. 2015, vol. 58, no. 2, str. 65-79. http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v58n2/0034-7329-rbpi-58-02-00065.pdf, doi: 1590/0034-7329201500204. 

VUKIĆEVIĆ, Boris. Sveta Stolica i vodeće zapadne zemlje - SAD, Velika Britanija i Francuska u hladnoratovskom periodu. Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, ISSN 0350-5472, 2014, knj. 22, str. 229-249.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Diplomatske veze Svete Stolice sa Sovjetskim Savezom u vrijeme pontifikata koncilskih papa. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, ISSN 1849-1154, 2014, vol. 64, no. 3, str. 425-441.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Faktori uticaja Svete Stolice na demokratske promjene u zemljama realsocijalizma osamdesetih godina XX stoljeća. Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, ISSN 0350-5472, 2012, knj. 21, str. 217-242.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Početak hladnog rata u Evropi i prekid diplomatskih odnosa Svete stolice i istočnoevropskih država. Arhivski zapisi, ISSN 0353-7404, 2011, god. 18, br. 2, str. 141-162.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Sveta stolica i civilizacijsko posredovanje Zapada i Istoka. Sociološka luča, ISSN 1800-6167, 2011, god. 5, br. 1, str. 34-53.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Papsko diplomatsko predstavljanje u stranim državama od Lateranskog sporazuma do pontifikata Benedikta XVI. Arhivski zapisi, ISSN 0353-7404, godina XVI, broj 2, Cetinje, 2010, str. 95-111.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Istorijski razvoj papskog diplomatskog predstavljanja u stranim državama do Lateranskog sporazuma 1929. godine. Istorijski zapisi, ISSN 0021-2652, 2008, god. 81, br. 1/4, str. 109-127.

VUKIĆEVIĆ, Boris. Pojam Svete stolice i principi njenog djelovanja u međunarodnim odnosima.  Sociološka luča, ISSN 1800-6167, godina II, broj 1, 2008, str. 32-48.

 

Objavljena naučna izlaganja na konferencijama

VUKIĆEVIĆ, Boris. Ugovori sa Svetom Stolicom u diplomatiji Crne Gore/Jugoslavije. U: Spoljna politika Crne Gore - istorija i savremenost: radovi sa naučnog skupa. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2019, str. 215-229. (ISBN 978-86-7215-466-5)

VUKIĆEVIĆ, Boris. Sveta Stolica u međunarodnim odnosima. U: Zbornik o religiji. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Podgorica, 2019, str. 54-66. (ISBN 978-9940-633-12-7)

VUKIĆEVIĆ, Boris. Дипломатически, династически и културни възки на Черна гора в края на XIX и началото на ХХ век/ The Diplomatic, Dynastic and Cultural Relations of Fin-de-siècle Montenegro. U: 19th Century Romanticism. The Life and Art of Dimitar Dobrovich (1816-1905), compiled by Angela Daneva, Conference Proceedings, 16 to 17 November, 2016.  New Bulgarian University, Sofia, str. 42-66. ISBN 9789545-359767

VUKIĆEVIĆ, Boris, SAVIĆ, Marko. Balkans in the geopolitical strategies of great powers : the case of post-independence Montenegro. Megjunaroden dijalog: Istok-Zapad. 2015, god. 2, br. 2, str. 97-100. ISSN 1857-9302      http://mcsp.mk/publications/izdanija/ZBORNIK_6_PRAVO_i_web.pdf

VUKIĆEVIĆ, Boris. Vjerske slobode i sekularizam u Crnoj Gori. U: Kultura ljudskih prava : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 6, decembar 2012, (Naučni skupovi, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 123, knj. 45). Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2014, str. 97-116. (ISBN 978-86-7215-336-1)

 

Poglavlja u monografskim publikacijama

VUKIĆEVIĆ, Boris. The Mediterranean Identity of Montenegro. U: CERAMELLA, Nick, GORI, Umberto (editors). The Mythical Mediterranean Sea: Crossroads of Cultures, People and Civilizations. Cambridge Scholars Publishing, 2019, str. 216-228.(ISBN 978-1-5275-3240-3)

VUKIĆEVIĆ, Boris. Izborna kampanja u Crnoj Gori. U: GOATI, Vladimir, et al. Izborni i partijski sistem u Crnoj Gori : perspektiva razvoja unutarpartijske demokratije. Podgorica: Centar za monitoring i straživanje - CeMI, 2015, str. 135-150. (ISBN 978-86-85547-37-9)

VUKIĆEVIĆ, Boris. Electoral campaign in Montenegro. U: GOATI, Vladimir, et al. Electoral and Party System in Montenegro: A Perspective of Internal Party Development Podgorica: CeMI, 2015, str. 137-152 (ISBN 978-86-85547-38-6)

VUKIĆEVIĆ, Boris, VUJOVIĆ, Zlatko. Constitutional and legal-political framework of the parliament in Montenegro, 1989-2012. U:ORLOVIĆ, Slaviša (editor). Comparative Analysis of Democratic Performances of the Parliaments of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Belgrade: University, Faculty of Political Sciences, Centre for Democracy; Sarajevo: Sarajevo Open Centre; Podgorica: Faculty of Political Science, University, 2013, str. 59-80. (ISBN 978-86-84031-61-9)

VUKIĆEVIĆ, Boris. Legislative function of the Parliament of Montenegro. U: ORLOVIĆ, Slaviša (editor). Comparative Analysis of Democratic Performances of the Parliaments of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Belgrade: University, Faculty of Political Sciences, Centre for Democracy; Sarajevo: Sarajevo Open Centre; Podgorica: Faculty of Political Science, University, 2013, str. 121-138. (ISBN 978-86-84031-61-9)

VUKIĆEVIĆ, Boris, VUJOVIĆ, Zlatko. Ustavni i političkopravni okvir parlamenta u Crnoj Gori : 1989-2012. U: ORLOVIĆ, Slaviša (ur.). Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Beograd: Fakultet političkih nauka; Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar; Podgorica: Fakultet političkih nauka, 2012, str. 55-76. (ISBN 978-9958-536-03-8)

VUKIĆEVIĆ, Boris. Zakonodavna funkcija Skupštine Crne Gore. U: ORLOVIĆ, Slaviša (ur.). Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Beograd: Fakultet političkih nauka; Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar; Podgorica: Fakultet političkih nauka, 2012, str. 117-131. (ISBN 978-9958-536-03-8)

Naučna monografija

VUKIĆEVIĆ, Boris. Organizacija diplomatije Svete stolice, (Biblioteka Prva studija). Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije: Čigoja štampa; Podgorica: Fakultet političkih nauka, 2011. 129 str. ISBN 978-86-7558-838-2