Biotehnički fakultet

Biografija - Perović Tatjana
Biografija - Perović Tatjana

Tatjana Perović rođena je 1968. godine u Baru, u Crnoj Gori. Osnovnu školu i srednje usmjereno obrazovanje  (prirodno-matematički smjer) završila je u mjestu rođenja 1986. godine. Iste godine upisala je Poljoprivredni fakultet u Zemunu, Odsijek za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda, koji je završila 1992. godine, odbranivši diplomski rad pod nazivom ¨Bolesti i štetočine citrusa na crnogorskom primorju¨.

Postdiplomske studije završila je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, u Institutu za zaštitu bilja i životne sredine, na grupi Fitofarmacija i odbranila magistrarski rad pod nazivom ¨Hemijsko suzbijanje lisnog minera citrusa Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera, Phyllocnistidae)¨ 2000. godine. Stepen doktora nauka stekla je na istom fakultetu 2010. godine odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom ¨Optimizacija vremena primjene sredstava za zaštitu bilja i redukcija muve masline Bactrocera oleae (Diptera, Tephritidae)¨.

U Biotehničkom institutu Podgorica, u Centru za suptropske kulture u Baru, zapošljena je januara 1993. godine kao pripravnik, a od 1994. godine kao istraživač saradnik. U zvanje višeg istraživača iz oblasti zaštite suptropskih voćaka izabrana je 2001. godine.

Na Biotehničkom fakultetu u Podgorici angažovana je kao predavač na akademskim specijalističkim studijama, studijski program Zaštita bilja, kao i primijenjenim studijama, studijski programi Mediteransko voćarstvo i Rasadničarstvo u Baru.

Na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta ¨Džemal Bijedić¨ u Mostaru izabrana je u zvanje docenta za naučnu oblast Zaštita bilja 2013. godine.

Obavila je više specijalizacija iz oblasti zaštite masline, od čega tri u organizaciji International Olive Oil Council (IOOC):

- maj 2003. godine, Spoleto, Italija: Međunarodne Master studije – Maslinarstvo i uljarstvo, moduli zaštite masline od bolesti i štetočina;

- decembar 2003. godine, Split, Hrvatska: Međunarodni kurs o poboljšanju kvaliteta maslinovog ulja;

- oktobar 2006. godine, Sevilja, Španija: Kurs prepade masline za jelo.

Četvrtu specijalizaciju koja se odnosila na štetočine masline, obavila je na Poljoprivrednom fakultetu Universita della Tuscia, u Viterbu, u Italiji, 2007. godine.

Bavi se naučno-istraživačkim radom iz oblasti zaštite bilja (efikasnost sredstava za zaštitu bilja, biopesticidi, modeli prognoze štetočina, bolesti i štetočine voćaka).

Do sada je kao istraživac sarađivala na devet nacionalnih i međunarodnih  naučno-istraživačkih projekata, kao i jedanaest projekata bilateralne saradnje. Kao član radnog tima učestvovala je i na projektu Tempus CARDS 145040-2008-DE-JPCPCR, project on ¨Improvement and establishment of biotechnology in higher education¨, (2009-2011). Rukovodila je sedam projekta bilateralne saradnje (sa BiH, Hrvatskom, Italijom i Srbijom).

 Kao autor ili koautor publikovala je preko 50 radova u domacim i inostranim časopisima i konferencijama.

Govori, piše i čita engleski i italijanski jezik.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.