Biotehnički fakultet, 11.03.2017

Biografija - Popović TatjanaX

Rođena sam u Sarajevu 04. 05. 1968. godine, gdje sam završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspjehom. Školske 1987/88. godine upisala sam Poljoprivredni fakultet u Sarajevu, a građanski rat u BiH, 1992. godine, zatekao me je sa nezavršenom IV godinom studija. Kako bi okončala započete studije, 1993. godine prelazim na Poljoprivredni fakultet u Zemunu, gdje sam u martu 1995. god. diplomirala sa prosječnom ocjenom 7,37.

U Biotehničkom institutu, Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo - Podgorica, zaposlila sam se 1997. godine kao istraživač saradnik iz oblasti vinogradarstva.  U zvanje višeg istraživača za vinogradarstvo izabrana sam 13. 05. 2004. godine.

Poslijediplomske studije upisala sam na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, grupa Vinogradarstvo, školske 1998/99. godine. Magistarsku tezu pod naslovom "Uticaj organskih i mineralnih đubriva na biološke i tehnološke osobine sorte vranac" odbranila sam 06. 03. 2003. godine.

Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu – Odsjek Vinogradarstvo, odbranila sam 06. 03. 2008.godine, doktorsku disertaciju pod nazivom "Uticaj đubrenja i navodnjavanja na biološke i tehnološke osobine vinove loze sorte vranac" i time stekla naučni stepen doktora poljoprivrednih nauka – oblast vinogradarstva.

Pored magistarskog rada i doktorske disertacije kao autor i koautor učestvovala sam u izradi šesnaest naučnih i stručnih radova koji su publikovani u domaćim i regionalnim naučnim časopisima ili saopšteni na međunarodnim i domaćim skupovima.

Kao saradnik u nastavi angažovana sam na predmetima Opšte vinogradarstvo, Posebno vinogradarstvo i Korovi u voćarstvu i vinogradarstvu (Osnovne Akademske studije) kao i Đubrenje i ishrana vinove loze,  Obrada i navodnjavanje vinograda i Oplemenjivanje vinove loze (Primjenjene studije poljoprivrede).

Uključena sam u projekte koji se realizuju u Centru za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo kao i na brojnim stručnim poslovima iz oblasti vinogradarstva. Angažovana sam i na izradi zakonske regulative, kao i drugim poslovima za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

 

Podaci o radnim mjestima i izborima u zvanje

 

Od 05. maja 1997. godine zaposlena sam u Biotehničkom institutu, Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo – Podgorica gdje i danas radim.

U zvanje višeg istraživača iz oblasti vinogradarstva izabrana sam odlukom Naučno-nastavnog vijeća Univerziteta Crne Gore, broj 01-948 od 13. 05. 2004. godine.

Od školske 2006/07 angažovana sam kao saradnik u nastavni na predmetima Opšte vinogradarstvo i Posebno vinogradarstvo (Osnovne Akademske studije) i na predmetima Đubrenje i ishrana vinove loze i  Obrada i navodnjavanje vinograda (Primjenjene studije), a od 2007/08 i kao predmetni nastavnik na predmetima Korovi u voćarstvu i vinogradarstvu i Stručna praksa (Osnovne Akademske studije) i Oplemenjivanje vinove loze, Besjemene sorte i podloge vinove loze (Primjenjene studije).