Institut za biologiju mora

Biografija - Joksimović Danijela
Dr Danijela Joksimović, viši naučni saradnik (hemija mora)

Dr Danijela Joksimović rođena je 27.11.1972. godine u Smederevskoj Palanci, Republika Srbija, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Prirodno-matematički fakultet - smer hemija, Univerziteta u Kragujevcu završila je 1998. godine čime je stekla zvanje diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj. Na istom fakultetu završila je i magistarske studije 2004. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Sadržaj teških metala u ekosistemu crnogorskog primorja kao posledica zagađenja životne sredine" odbranila je 2012. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Po završetku studija, od 1998. godine, angažovana je kao saradnik u istraživanju Instituta za biologiju mora u Kotoru, gdje je uključena u nekoliko naučno-istraživačkih projekata.

Od 2015. godine rukovodilac je Laboratorije za hemiju mora i okeanografiju, a 2014. godine imenovana je za rukovodioca kontrole kvaliteta u Institutu za biologiju mora.

Uža oblast istraživanja odnosi se na hemiju mora sa posebnim akcentom na određivanje sardžaja teških metala u morskoj vodi, sedimentu i biološkom materijalu, kao i antropogeni uticaj na kvalitet i stanje morske vode u akvatoriju Bokokotorskog zaliva i otvorenog mora crnogorskog primorja.

Autor je i koautor preko 100 bibliografskih jedinica, gdje spadaju naučni radovi publikovani u međunarodnim i nacionalnim časopisima, Monografije, naučna saopštenja na Konferencijama i Simpozijumima, stručne studije i elaborate.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.