Institut za biologiju mora

Biografija - Pestorić Branka
Branka Pestorić je diplomirala  na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsjek Biologija Univerziteta Crne Gore 2008. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Dinamika zajednica zooplanktona u Bokokotorskom zalivu” odbranila je na Biološkom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu 2013.godine i stekla zvanje doktora ekoloških nauka.  

Od 2008. godine radi na Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u oblasti biologije i ekologije zooplanktona, dinamike populacije, ekologije mora, lanca ishrane i trofičkih odnosa. Izabrana je u naučno zvanje naučnog saradnika 2016.godine.

Učestvovala je u nacionalnom projektu "Biološki indikatori eutrofikacije u Bokokotorskom zalivu" u periodu od 2006. do 2009., kao i u nacionalnom projektu "Uticaj antropogenih faktora živi svijet u priobalnom akvatorijumu crnogorskog primorja" u periodu 2012-2015.

Takođe je učestvovala u bilateralnim projektima između Crne Gore i Hrvatske vezanim za pitanje eutrofikacije, alohtonih vrsta kao i utjecaja klimatskih promjena na sastav morskih zajednica u priobalnom području južnog Jadrana. Od januara 2015. angažovana je u prvom Centru izvrsnosti u bioinformatici (BIO ICT).

Učestvovala je na nekoliko međunarodnih projekata sprovedenih u Institutu za biologiju mora: Coconet (FP7 projekt), Jaspper, DeFishGear, Balmas, Adriatic + i 4Pillars (IPA projekti)

Autor je ili koautor 48 naučnih radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim naučnim časopisima, monografijama, naučnim prezentacijama na konferencijama i simpozijima, stručnim studijama i izvještajima.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.