Institut za biologiju mora

Biografija - Đurović Mirko
Dr Mirko Đurović je naučni saradnik u Institutu za biologiju mora u Kotoru, Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo. Zvanje diplomiranog biologa je stekao 2003. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, Odsjek za biologiju. Doktorsku disertaciju pod nazivom »Ekološka istraživanja juvenilnog inćuna Engraulis encrasicolus, (Linnaeus, 1758) (Crustacea, Decapoda) u Kotorskom zalivu« odbranio je 2012. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2004. godine radi u Institutu za biologiju mora, gdje aktivno učestvuje u istraživanju morskih bioloških resursa i daje doprinos razvoju marinske ribarstvene biologije u Crnoj Gori. Polje istraživanja je morsko ribarstvo, populaciona dinamika pelagičnih i demerzalnih vrsta riba, upravljanje stokovima ribarstva. Saradnik je na nacionalnim projektima vezanim za procjenu biomase demerzalnih resursa Crnogorskog primorja kao i određivanje njihovog optimalnog nivoa korišćenja, koje Institut radi u okviru razvojnih programa Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore. Saradnik je na mnogim bilateralnim i međunarodnim projektima, medju kojima se posebno izdvajaju projekti naučnog istraživanja ribarstva u  Jadranskom moru i Mediteranu (FAO AdriaMed i MEDITS). Rukovodio je EU IPA projektom NETCET (Mreža za zaštitu morskih sisara i morskih kornjača na Jadranskom moru), koji je realizovan od 2012-2016.

Dokumenti

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.