Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Mikić MirkoX

Na Medicinskom fakultetu u Podgorici, studijskom programu Stomatologija, diplomirao je 2012.

Završna je godina specijalističkih studija iz oblasti Parodontologija i oralna medicina.

Završna je godina Doktorskih akademskih studija.

 

Saradnik je u nastavi na predmetu Radiologija (Specijalna stomatološka radiologija) i Urgentna stanja u stomatologiji na Univerzitetu Crne Gore, Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Na Univerzitetu Crne Gore, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje angažovan kao saradnik u nastavi na predmetima Fiziologija tjelesnog vježbanja i sporta, Sportska fiziologija i sportska medicina i higijena.

Honorarno je angažovan u opštoj stomatološkoj ordinaciji PZU ”Family dent” u Podgorici.

 

Učestvovao je u organizaciji brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i naučno-istraživačkih skupova.

Autor je i koautor više od deset stručnih i naučno-istraživačkih radova.

Kao predavač po pozivu, aktivni ili pasivni učesnik posjeduje više od 30 setrifikata sa stručnih i naučno-istraživačkih skupova.