Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 11.03.2017

Biografija - Đukanović NinaX

Ime i prezime:          Nina Đukanović

Datum rođenja:        27.05.1977.god. u Nikšiću

Kontakt detalji:        djninank@gmail.com

Obrazovanje:          2012. god. položila specijalistički ispit iz interne medicine

 

  1. god. odbranila doktorsku tezu na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu pod nazivom - Povezanost prekida primene klopidogrela i neželjenih kardiovaskularnih događaja kod pacijenata nakon perkutane koronarne intervencie /mentor Akademik Miodrag Ostojić, komentor Prof. dr Zoran Todorović/

 

  1. 2007. god. odbranila magistarsku tezu na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu pod nazivom - Ispitivanje rezistencije na antiagregacijsku terapiju kod pacijenata posle implantacije koronarnih stentova /mentor Akademik Miodrag Ostojić, komentor Prof. dr Zoran Todorović/

                                 

1995 - 2001. god. Medicinski Fakultet u Beogradu - prosečna ocena 9,34

1991 - 1995. god. Gimnazija u Nikšiću, dobitnik diplome Luča

 

Radno iskustvo:      

Od 2011. god. - profesor strukovnih studija na Visokoj medicinskoj školi Milutin Milanković

Od 2010 - 2011. god. asistent na Fakultetu za menadžment u sportu

Od 2006 - 2010. asistent na Medicinskoj Akademiji US Medical School

                                

Od 2001 - 2002. god. odradila obavezan lekarski staž u okviru programa za talentovane studente na Medicinskom Fakultetu u Beogradu. Državni ispit položila 26. 11. 2002. god.

 

Reference:               

Izbor u zvanje Vanrednog profesora Univerziteta Union Nikola Tesla 2018.godine

Izbor u zvanje naučnog saradnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016.godine.

Izbor u zvanje docenta na Univerzitetu Singidunum 2013.godine

Objavila 17 radova u časopisima sa SCI liste

Autor jedne monografije, koautor jednog udžbenika, dva poglavlja u udžbeniku, četiri poglavlja u monografijama

Autor više od 70 radova na domaćim i međunarodnim kongresima

Bila saradnik na tri projekta finansirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ev. br: 41022, 145 053 i 1803) i dva projekta finansirana od strane SANU

Posebna znanja:     Poznavanje engleskog jezika, osnove italijanskog jezika, poznavanje rada na računaru