Medicinski fakultet

Biografija - Bojić Ljiljana
Biografija - Bojić Ljiljana

 Ljiljana Lj.  Bojić  je rođena 3.11.1976. godine u Podgorici.

Osnovno i srednje obrazovanje  završila je  kao učenik generacije i dobitnik diploma „Luča”

Medicinski fakultet u Beogradu  završila je 2004. godine, sa prosječnom ocjenom 9,23. Iste godine  upisala je poslijediplomske magistarske studije iz oblasti endokrinologije na Institutu za endokrinologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, kao stipendista Ministarstva nauke Crne Gore. Usmeni magistarski ispit polozila je sa ocjenom 10.

Magistarsku tezu pod nazivom “Analiza parametara lipidnog statusa u predijabetesu i dijabetes melitusu tip II i njegov znacaj za razvoj ishemijske bolesti srca” odbranila je 16.4.2010 god.  sa odličnom ocjenom, čime je stekla akademsko zvanje magistra medicinskih nauka. Po završetku opšteg ljekarskog staža i kraćeg rada u opštoj praksi, 2006 godine započela je specijalizaciju iz nuklearne medicine za potrebe Kliničkog Centra Crne Gore u Podgorici, a specijalistički ispit je položila u julu 2010 godine u Beogradu, sa odličnim uspjehom. Od jula 2010 godine  zaposlena je  kao specijalista nuklearne medicine na Odjeljenju nuklearne medicine, Klinike za onkologiju  i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Dijagnostički i prognostički značaj tomografske perfuzione scintigrafije miokarda u procjeni funkcije i perfuzije lijeve komore kod bolesnika sa ishemijskom bolešću srca”, odbranila je 8.4.2015. godine, na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Polaznik je više seminara Evropske škole nuklearne medicine, više internacionalnih simpozijuma, kongresa  i regionalnih trening kurseva iz oblasti hibridnog imidžinga i konvencionalne nuklearne medicine.

Nacionalni je koordinator (Project Counterpart)  realizovanih  projekata pod pokroviteljstvom Internacionalne Agencije za Atomsku Energiju (IAEA)  „Strengthening SPECT/CT and PET/CT applications for diagnostics of chronic diseases” RER/6026, i „Strengthening SPECT/CT and PET/CT applications for diagnostics of chronic diseases, including cancer” RER/6035, 2016-2017. God, kao i aktivnog projekta u saradnji sa Ministarstvom nauke Crne Gore i IAEA: “Strengthening of nuclear medicine capabilities”, RER/6/037.

Autor je i koautor u više od 20 stručnih radova i publikacija, koje prezentujе  na domaćim i inostranim kongresima.

Dobitnik je nagrade za rad prezentovan na Balkanskom kongresu nuklearne medicine 2015, u Ohridu.

Održala je više predavanja u okviru Kontinuirane medicinske edukacije (KCCG) u  periodu od 2006 -2018 god.

Mentor je za dio staža iz nuklearne medicine Rjesenjem Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2016. god.