Pravni fakultet

Biografija - Vuksanović Draginja
Biografija - Vuksanović Draginja

U Baru završila Osnovnu školu i Gimnaziju društveno-jezičkog smjera. Pravni fakultet u Podgorici upisala je 1996. i diplomirala je na istom u junu 2000 god. sa prosječnom ocjenom 10 (deset). Iste godine upisala je poslijediplomske studije (smjer građansko-pravni), na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usmeni magistarski položila je 2002 god. sa ocjenom-Odlika. Magistrirala je 2005 god. na temu »Pravna priroda privilegovanih potraživanja«. Doktorsku disertaciju je odbranila 01.07.2011 god. na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na temu ,,Vansudsko namirenje hipotekarnog povjerioca”. Izabrana u zvanje Docenta, u septembru 2013. na predmetima Građansko-pravna klinika na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i predmetu autorsko pravo i pravo intelektualne svojine na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju na Univerzitetu Crne Gore. Reizabrana u zvanje docenta 2018 na Pravnom fakultetu Uninverziteta Crne Gore.

Tokom redovnih studija, kao najbolji student, nagrađena je sa četiri Plakete Pravnog fakulteta, nagradom »19. Decembra« povodom Dana Oslobođenja Grada Podgorice i Plaketom Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta Univerziteta za oblast društvenih nauka. Radni odnos na Pravnom fakultetu u Podgorici zasnovala je 01. marta 2001. godine, kao saradnik u nastavi na predmetima Uvod u Građansko pravo i Stvarno pravo. Radila je kao saradnik  i na Dramskoj akademiji – odsjek Produkcija, na predmetu Autorsko pravo i pravo industrijske svojine.

Objavila je više stručnih radova iz oblasti založnog prava sa posebnim osvrtom na prava obezbjeđenje potraživanja. Bavi se pravnom problematikom zaključenja štetnih ugovora po javni poredak i državne interese. Učestvovala je na savjetovanjima pravnika u Budvi i na Kopaoniku. Govori francuski i engleski, a služi se italijanskim i španskim jezikom. Počasni je član Kopaoničke škole prirodnog prava u kojoj je izlagala veliki broj radova. Objavila je radove u visoko referentnim časopisima Q1, Q2 i dva rada u časopisima Q3 čime je dala značajan doprinos nučnom radu na Pravnom fakultetu i Univerzitetu Crne Gore.

Danas izvodi nastavu na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na predmetima Nasljedno pravo (osnovne studije), Autorsko pravo i pravo industrijske svojine (osnovne studije), Stvarnopravna klinika, Obligacionopravna klinika, Ugovorno pravo (master studije), Evropsko ugovorno pravo (doktorske studije), kao i na predmetu Autorsko pravo I i Autorsko pravo II na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju (smjer produkcija – master studije).

Članica je tima Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore koji učestvuje u realizaciji međunarodnog bilateralnog projekta ,,Mogućnosti i opravdanost uvođenja sistema neskrivljenje odštetne odgovornosti u zdravstveni sistem Slovenije i Crne Gore – komparativna pravna analiza ili ,,No fault’’ sistem odgovornosti u sistemu zdravstva’’.

U periodu od 2019 do 2023 godine imenovana je kao članica Uređivačkog odbora na Univerzitetu Crne Gore. U okviru te funkcije obavljala je funkciju urednice za oblast društveno humanističkih nauka.

Radila je kao predavač (građanskopravna oblast) u Centru za obuku sudija i državnih tužilaca.

Bila je recezent u naučnom časopisu THE ROLE OF THE MONTENEGRIN PROSECUTORS OFFICE IN THE CASE OF DEPORTATION OF REFUGES for MJSS Volume 5.2021. Issue 1-2.

U Skupštini Crne Gore obavljala je funkciju poslanice (25. i 26. saziv). Bila je Predsjednica Zakonodavnog odbora kao i članica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, članica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, članica Odbora za rodnu ravnopravnost kao i članica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Bila je članica Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE), gdje je imenovana za članicu Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava, članicu Potkomiteta za ljudska prava, članicu Potkomiteta za pitanja kriminala i borbu protiv terorizma, zamjenika člana Komiteta za kulturu, nauku, obrazovanje i medije i članicu Potkomiteta za obrazovanje, mlade i sport.

Udata je i majka je kćerke KsenijeNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.