Pomorski fakultet Kotor

Biografija - Gagić Radmila
Biografija - Gagić Radmila

Rođena je 17. aprila 1990. godine u Kotoru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Pomorski Fakultet u Kotoru, smjer Pomorske nauke, završila je 2011. godine sa prosječnom ocjenom 9.77.

2010. godine učestvuje u evropskom programu mobilnosti studenata „Trans-regional cooperation in maritime, transport and sustainable development“ u okviru koga odlazi na jedomjesečne studije na Nacionalni pomorski univerzitet u Odesi (Ukrajina).

Kao student osnovnih studija, primila je brojne nagrade, uključujući nagradu Univerziteta Crne Gore (kao najbolji student Fakulteta za pomorstvo u generaciji 2010/11.), nagradu Fakulteta za pomorstvo (kao student generacije 2008/2011.) i nagradu Opštine Kotor.  Takođe je bila laureat Atlas Fondacije 2011. godine, kao jedna od 20 najboljih crnogorskih studenata. 

Potom upisuje Specijastičke studije i 2012. godine brani specijalistički rad pod nazivom “Kvantitativno-kvalitativna analiza korozionih oštećenja balkerijera”, te specijalizira sa prosječnom ocjenom 9.87.  

2012. godine upisuje Magistarske studije, koje završava 2017. godine odbranom magistarske teze pod nazivom "Primjena analitičkih modela za procjenu emisije zagađivača sa kruzer brodova u Bokokotorskom zalivu" sa prosjećnom ocjenom 10.00. 

Iste godine upisuje postdiplomske doktorske studije na akademskom studijskom programu Pomorske nauke, na Pomorskom fakultetu Kotor. 

Od marta 2014. godine počinje sa radom na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru u svojstvu saradnika u nastavi na tehničkoj grupi predmeta na akademskom studijskom programu Pomorske nauke.

Učestvovala je u pisanju nekoliko naučnih radova, u svojstvu autora i koautora, objavljenih u međunarodnim časopisima, monografijama, nacionalnim i međunarodnim konferencijama.  

Pored toga, aktivno je učestvovala u realizaciji dva Tempus projekta, Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania – MArED (gdje je imenovana za projekt administratora) i Development of Sustainable Interrelations between Education, Research and Innovation at WBC Universities in Nanotechnologies and Advanced Materials where Innovation Means Business – WIMB. Takođe, aktivno je učestvovala u implementaciji međunarodnih projekata u okviru IPA "Human Resources Development 2012-2013", HERIC, IPA CBC IT-AL-MNE, ERASMUS+, kao i bilateralnih istraživačkih projekata. Trenutno učestvuje u realizaciji "Excellence-in-ReSTI" pilot obuke za pisanje i upravljanje projektima u okviru H2020 programa i Interreg Dunavskog Transnacionalnog programa.       

Udata i majka troje djece.