Istorijski institut

Biografija - Šćekić Radenko
Biografija - Šćekić Radenko

Dr Radenko Šćekić je rođen 20. septembra 1978.  u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu na taj način što je sedmi i osmi razred završio u toku jedne godine. Potom je, takođe u Bijelom Polju, sa odličnim uspjehom završio i srednju školu stekavši diplomu elektrotehničara telekomunikacija, nakon čega 1997. godine upisuje Filozofski fakultet u Nikšiću, Odsjek istorija i geografija.

    Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2001. godine je kao prvi u generaciji, stekao fakultetsku diplomu profesora istorije i geografije.

   Potom 2003 godine upisuje uporedo dvoje magistarskih studija na kojima do sredine 2005 godine uspijeva da položi sve predviđene ispite:

   -   Magistarske studije Istorije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu gdje je do sada sa visokim ocjenama (prosjek 9,20) položio sve predviđene ispite.

    -  Kao i Postdiplomske Evropske i Jugoistočnoevropske studije Centra Međunarodnih studija Univerziteta Crne Gore, koje su kao multidisciplinarne studije bile sastavljene iz nekoliko modula (grupe predmeta) iz oblasti: Politike, Prava, Evropskih integracija, Ekonomije, Istorije. Na pomenutim studijama je nakon položenih svih predviđenih ispita (prosjek 9,00) pristupio izradi rada „Razvoj i sredstva Političke propagande“ koji je i odbranio sa ocjenom „A“ u novembru 2006. na Fakultetu Političkih nauka u Podgorici pred komisijom u sastavu: prof. dr Vladimir Goati, prof. dr Milan Popović, prof. dr Veselin Pavićević.

   Decembra 2010. godine odbranio je doktorat sa ocjenom „A“, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu pred komisijom:  prof. dr Zoran Slavujević, prof. dr Čedomir Čupić, prof. dr Ratko Božović  -  na temu „Politička propaganda u Crnoj Gori u poslednjoj deceniji XX vijeka“. Novembra 2011. odlukom Senata UCG izabran u zvanje Naučnog saradnika (docenta).

  U periodu od 18 mjeseci (2006 – 2008.)  kao stipendista Ministarstva za šolstvo, nauku i tehnologiju Republike Slovenije boravi na poziv prof. dr Josipa Rastka Močnika, na Fakultetu za družbene vede u Ljubljani, na preddoktorskim istraživanjima iz oblasti političkog marketinga i medija i političke psihologije. Pozvan je i od strane direktora prof. dr Stjepana Matkovića da u trajanju od mjesec dana istražuje u Hrvatskom institutu za povijest i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (2010.). Studijski i istraživački boravio je u Holandiji i Njemačkoj. Od strane Basileus EU (Gent), odobreno mu je post-doktorsko istraživanje na teritoriji EU, iz oblasti spin-doktoringa, političke propagande i političke psihologije.

    U periodu od četiri godine (2005-2009.) obavljao je dužnost sekretara Redakcije naučnog časopisa Istorijski zapisi, a 2009. godine je izabran na mjesto sekretara za Crnu Goru Association Internationale D etudes du Sud-Est Europeen iz Pariza. Član je Izdavačkog savjeta časopisa „Medijski dijalozi“. U nekoliko navrata bio je član i predsjednik Komisija, Direktorijata za medije Ministarstva kulture Vlade Crne Gore. Član je Strukovnog vijeća društvenih nauka Univerziteta Crne Gore.

Odlukom Senata UCG od 8. maja 2018, izabran je u naučno zvanje Višeg naučnog saradnika (Vanredni profesor).

Oblast interesovanja: politička istorija, politička propaganda, spin doktoring, mediji, politička psihologija, geopolitika;

 

 • Autor je i promoter projekta “Crtice iz istorije Crne Gore na Brajevom pismu”, Resursnog centra u Podgorici;
 • Recenzent i promoter više knjiga;
 • Član Redakcije naučnog časopisa Istorijski zapisi;
 • Član Redakcije naučnog časopisa Ekonomski eseji
 • Član savjetodavnog odbora u naučnom časopisu: Historian's View (HV) – International Journal of Historians View – Turska;
 • Član Redakcije časopisa Medijski dijalozi.

  

 • Član odbora Crnogorske Akademije Nauka i Umjetnosti za proučavanje izvora za istoriju Crne Gore.

 

 

Objavljene knjige:

 

 • MEDIJI I GEOPOLITIKA“, 2019.
 • MEDIJI I NOVINARSTVO U PRAKSI“,

Značajniji objavljeni naučni radovi:   

 1. Evropski bezbjedonosni indentitet – pokušaji osamostaljenja evropske politike odbrane i bezbjednosti[1],
 2. Politička propaganda, pojam i određenje i poseban osvrt na propagandu u doba Komunizma[2],
 3. Politički marketing u vremenu globalizacije – primjeri zemalja Zapadne Evrope i SAD[3],
 4. Ogled o teoriji Sukoba civilizacija u post-hladnoratovskom dobu[4],
 5. Istorija – politika projektovana u prošlost“ (okrugli sto, Berane, jul 2009.)
 6. Ideja crnogorske državne nezavisnosti u unutarpolitičkom životu Crne Gore krajem XX i početkom XXI vijeka(Međunarodni naučni skup, Podgorica, oktobar 2009.),
 7. Politička propaganda – od starovjekovne do propagande u doba prosvijećenog apsolutuzma“,[5]
 8. Srednje Polimlje i Potarje tokom Prvog srpskog ustanka(Međunarodni naučni skup Polimlje i Pešter, Prijepolje, novembar 2009.)
 9. Totalitarna propaganda fašizma i nacional-socijalizma – politika jednog vođe, naroda i države[6]
 10. SAD i prostor Balkana sa posebnim osvrtom na Crnu Goru krajem 20-tog i početkom 21. vijeka(međunarodni naučni skup odnosi Crne Gore i SAD, jun 2010.),
 11. Masovni mediji kao sredstva političke propagande u Crnoj Gori”, “Medijski dijalozi”, 2010,
 12. Crna Gora – karakteristike i društveno-politički uslovi u vrijeme izbijanja Jugoslovenske krize” (Glasnik ODN CANU), 2011
 13. “Tehnologija vladanja knjaza (kralja) Nikole I Petrovića – autoritarnost i patrijahalno društvo” (međunarodni naučni skup Nikola I Petrović Njegoš u društvenom životu Crne Gore i Balkana, Cetinje, oktobar 2010),
 14. Govor mržnje na ex-YU prostoru – primjer Crne Gore tokom prve polovine 90-tih godina XX vijeka“, Medijska kultura, Podgorica, 2011,
 15. Politički život Crne Gore kroz političko-propagandni plakat”, Glasnik muzeja Crne Gore, Cetinje, 2011,
 16. Spot kao sredstvo političko-propagandnog djelovanja i izbornog marketinga u Crnoj Gori“, Medijski dijalozi, 2011,
 17. Crna Gora od raspada SFRJ do referenduma 2006. godine – aspekt oslanjanja na Zapad u spoljnjoj politiciTokovi, Berane, 2011,
 18. „AB“ (Antibirokratska) revolucija i „dešavanje naroda 1988 – 1989“ u Crnoj Gori – političko-propagandni okvir, Matica, Podgorica, 2011,
 19. „Kultura i politika – od upotrebljivosti do cenzure, knjige, štampa, film“, Bibliografski vjesnik, Cetinje, 2011.
 20. Težnja ka „toplim morima“, teorija „Moskva Treći Rim“ i Panslavizam kao determinante Ruske spoljne politike na Balkanu“, Međunarodni skup, Bar, 2011;
 21. Tehnologija vladanja u Crnoj Gori tokom poslednje decenije 20. vijeka“, Matica 2011;
 22. „Politički diskurs u Crnoj Gori u poslednjoj deceniji XX vijeka“, Tokovi, 2011;
 23. „Politika i mediji u svjetlu medijskih koncentracija“, Medijski dijalozi, 2011;
 24. „Dominantna sredstva političke propagande i korišćeni oblici političke promocije u Crnoj Gori“, Matica, 2011;
 25. Internet као vid političke promocije i marketinga“, Medijski dijalozi, Podgorica 2011;
 26. Bogumil Hrabak na stranicama „Istorijskim zapisa“, Međunarodni naučni skup, Kosovska Mitrovica, 2011;
 27. Polimlje i Pešter tokom 18. vijeka – nemiri i etnički dodiri“, Međunarodni naučni skup, Beograd, decembar 2011;
 28. „Psihološko-propagandno djelovanje u ratovima, Istorijski zapisi, Podgorica, 2012;
 29. Politika i mediji u svjetlu novih tehnologija“, Medijski dijalozi, 1/2012,
 30. „Politička previranja u Crnoj Gori 1996-1998. godine“„ Matica, 2012;
 31. „Difuzna i odložena propaganda – vidovi „prikrivenog“ propagandnog djelovanja (primjer Crne Gore), Tokovi 2012;
 32. Sjeverni dio Crne Gore tokom prvih vjekova Otomanske uprave“, Bibliografski vjesnik, Cetinje, 2012.
 33. Savremeno društvo i politika u svjetlu komunikacionih tehnologija”, Glasnik muzeja, Cetinje 2012;
 34. Politički spektakl“, Medijski dijalozi, 2011;
 35. Rat i propaganda – istorijski osvrt, primjeri i analize“, Vojno delo, Beograd, 2012,
 36. „Kulturni identitet i globalizacija u 21. vijeku – mjesto prostora Crne Gore u procesu preoblikovanja globalne stvarnosti“, Međunarodni naučni skup „O Identitetu“, Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti, 2013;
 37. „Od Osmanizma do Geoekonomije – Turska i Balkan krajem XX i početkom XXI vijeka“, Međunarodni naučni skup, Podgorica 2012;
 38. Politika i mediji – simbioza tehnologije i vladanja“, Bibliografski vjesnik, Cetinje, 2012;
 39. Obavještajno-propagandni rat“, Medijski dijalozi 14, 2012;
 40. Politički senzacionalizam u medijima, Medijska kultura 15, 2012;
 41. „Autokratizam i autoritarnost kao dominantno stanje društva“, Medijski dijalozi 2013;
 42. „Neke analize i presjek savremenog spoljnopolitičkog angažmana Turske i Rusije u regionu“, Vojno delo, Beograd 2013,
 43. Vladar kao emancipator i stvaralac moderne države“, Glasnik muzeja, Cetinje, 2013;
 44. The idea of Montenegrin state independence in the internal political life“, Podgorica, 2011;
 45. Некоторые детерминанты политики России на Балканах, Moskva, 2012;
 46. Geopolitika u novom ključu – od unipolarnosti ka multipolarnošću“, dijalozi 2013,
 47. Mit o slobodnim medijima – tabloidi i publicitet”, Međunarodni naučni skup Medijski dijalozi 16, Bar, 2013;
 48. Balkan kao prostor prožimanja civilizacijskih uticaja u svjetlu neoosmanističkog koncepta”, Osvit, 2013;
 49. Politički PR, mediji i spin doktoring“, Kultura, Beograd, 2013;
 50. Tehnologija manipulacije u medijima“, Medijski dijalozi 17, 2013;
 51. Politika i propaganda - manipulativni efekti medijskog prostora“, Zbornik filozofskog fakulteta, Niš, 2013;
 52. „Narodi bez države: Romi, Kurdi, Baski“, Medijski dijalozi 18, 2014;
 53. Neke kontroverze savremene percepcije Njegoša”, Bibliografski vjesnik 2014;
 54. (Ne)zavisni mediji – surova realnost i ogledalo profesionalizma, Medijski dijalozi 19 2014;
 55. Istoriografija i politika“, okrugli sto Berane,2014
 56. Veliki rat – jedan vjek kasnije, savremene kontroverze i pokušaji revizije istoriografije“, CANU 2014;
 57. "Lobiranje, grupe za pritisak i mediji", Medijski dijalozi 21, 2015;
 58. "Istoričar na razmeđi epoha", Filozofski fakultet, Nikšić, 2015;
 59. "Politička pismenost i mediji", Medijski dijalozi 22, 2015;
 60. "Vlast i religija - od simbioze do sukoba", Filozofski fakultet, Nikšić, 2015;
 61. "Politička kreativnost u medijima", Međunarodni skup, Cres 2015;
 62. "Vijek geopolitičke golgote", Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica, 2015;
 63. The media and the wars in the Western Balkans in the last decade of the XX century”, Journal of Liberty and International Affairs, 2015;
 64. Western Balkans - From The Political Hate Speech To Dialogue And Reconciliation” , Turkish Journal of Politics, 2015;
 65. Political events and riots in the region of Polimlje and Potarje during Ottoman rule”, Balcanica, Beograd 2015;
 66. Political life in Montenegro in the transition period”, AVID, Turkey, 2015;
 67. “Mediji u službi geopolitike”, Media Dalogues, 2015;
 68. Crna Gora na geopolitičkoj mapi Turske – interesi, saradnja, izazovi“, FF/Matica, 2015;
 69. Politički aspekt i kontroverze vjerodostojnosti medija “, CANU, 2015;
 70. Demographic and migratory consequences of the Great War on the territory of Montenegro and Serbia”, Istanbul, 2015;
 71. Montenegro and Western Balkans area during the centuries of Ottoman occupation and current geopolitical influence of Turkey”, Annali, Kopar;
 72. The significance of the monastery of the Montenegrin Mountains and Old Raska in preserving traditions and organizing people for freedom”, Radovi FF, Istočno Sarajevo, 2016;
 73. Geopolitical Strategies And Modernity: Multipolar World Of Nowadays”, Journal of Liberty and International Affairs, 2015.
 74. U fokusu istorije i geopolitike: Poluostrvo Krim (1774 - 2014.)“, Istorijski zapisi, 2015.
 75. "Третман Свјетских ратова у савременој историографији и политици - историјски инжeњеринг", Tokovi, Berane 2015.
 76. Durmitorski kraj tokom 18 vijeka – nemirne godine“, Žabljak 2015.
 77. “Geostrategijski značaj Mojkovačke operacije u fokusu ostalih frontova Velikog rata”, Mojkovac, 2015.
 78. Migratory crisis and Balkan peninsula - centuries of experience”, Journal of Liberty and International Affairs 2016;
 79. Uticaj geoekonomije na države Jugoistočne Evrope “, Economy&Economics, 2015;
 80. Neoliberalism in function of Geoeconomics in the case of SouthEast Europe”, Poland, 2015;
 81. Politički diskurs – od komunikacije do manipulacije”, Lingva Montenegrina, 2015;
 82. Informacija kao roba u savremenoj geopolitici”, Medijski dijalozi, 2016.
 83. Geopolitičke implikacije političkih promjena u arapskom svijetu na prostor Istočnog Mediterana i Balkanskog poluostrva”, Annales, Kopar, 2016;
 84. Politička upotreba mitova i medijska imaginacija u politici”, Cres, 2016;
 85. Use of the media in contemporary geopolitics”, Interdisciplinary Description of Complex Systems, Zagreb, 2016
 86. Propagandni aspekt simbioze politike i obavještajnog djelovanja“, Zbornik, Podgorica 2016;
 87. Postmoderni mediji u eri geopolitičke multipolarnosti“, Medijski Dijalozi, maj 2017;
 88. Moć masovnih medija u oblikovanju društvene stvarnosti“, Science Beyond Boundaries Conference
 89. Kosovska Mitrovica, 2017;
 90. Globalizacija i geopolitičke promjene u novom milenijumu“, Globalization vs. Glocalization Conference, Kosovska Mitrovica, 2017;
 91. Друштвено-економска кретања у Црној Гори током друге половине XX вијека“, Историјски записи;
 92. Mainstream i alternativni mediji kao polje i sredstvo političke borbe”, Filozofija medija, 2018.
 93. Osvrt na razvoj propagande“, Matica, decembar 2017;
 94. Uticaj politike na domen kulture i medija“, Medijski dijalozi mart 2018;
 95. Geopolitika i ljudska prava – upotreba i medijska konstrukcija“, Medijski dijalozi maj 2018;
 96. Crna Gora u epohi geopolitičkih promjena 1988-2018“, Matica 2018.
 97. Crna Gora kao Balkanska i Mediteranska zemlja“ - Prostor Crne Gore u procesu globalizacijskog preoblikovanja“, Godišnjak Pomorskog muzeja Kotor,
 98. Propaganda - razvoj i osvrt na djelo filozofa Jovana Baljevića “De propagatione religionis armata” - Filozofska istraživanja, Zagreb
 99. Regija Durmitora i Pive u Crnogorskoj naučnoj periodici”, Žabljak 2019;
 100. Političke teme na stranicama Istorijskih zapisa“, Istorijski zapisi 2019;
 101. Pisci i politika”, Zbornik radova, MK, 2019.
 102. “Socio-demografske promjene u Crnoj Gori 1991-2011.”, Annales, Kopar, 2019.
 103. Mediji i konflikti u epohi globalizacije“, Vojno delo, Beograd 2019.
 104. “Public Policy in Montenegro in Transition Period”, Transylvanian Review of Administrative Sciences
 105. “Novčani kontekst istorije Crne Gore od međunarodnog priznanja (1878) do obnove državnosti (2006), Annales, Kopar;
 106. "Istorijski revizionizam - upotreba istoriografije u (geo)političke svrhe" (Istorijski zapisi)
 107. "Transformacija savremenih konflikata" (Vojno delo)
 108. “Public Policy in Montenegro in Transition Period”, Transylvanian Review of Administrative Sciences
 109. "Upotreba ljudskih prava u geopolitičke svrhe", Revija za kriminologiju i krivično parvo, 1/2020.

 

[1] Istorijski zapisi 1-4 /2005,

[2] Istorijski zapisi 1-4 /2006,

[3] Istorijski zapisi 1-4 /2007,

[4] Istorijski zapisi 1-4 /2008,

[5] Istorijski zapisi 1-4 /2009,

[6] Istorijski zapisi 1-4 /2010,

 

Prikazi:

 1. Opus Dei“ – posebna prelatura u okviru Vatikana,(R. Hačinson) – „Istorijski zapisi“,
 2. „Istorija Španije“ (N. Samardžić) – „Istorijski zapisi“,
 3. „Crnogorski dvoboj“ (S. Marinović) – „Istorijski zapisi“,
 4. „Monografija Cetinjska gimnazija“ (M. Pejović) – „Istorijski zapisi“,
 5. „Beranska Bjelasica – Gornja sela“ (B. Šekularac) - „Prosvjetni rad“
 6. „Balkanske rasprave“ (Paul Garde) – „Medijski dijalozi“,
 7. „Biseri Stare Raške“ (A.Skovran, P. Vlahović) – Istorijski zapisi
 8. „Diplomatski predstavnici Crne Gore u Carigradu“ (D. Bakić), - Arhivski zapisi
 9. „Balkan – kratka povijest“, (Mark Mazower,), Arhivski zapisi
 10. „Globalizacija u ogledalu razvoja krize medija“ (Grupa autora) – Glasnik muzeja Crne Gore
 11. Frensis Fukujama, „Amerika na prekretnici“ (Medijski dijalozi)
 12. Grupa autora, „Intima javnosti“, (Medijski dijalozi),
 13. Radmila Nakarada, „Raspad Jugoslavije – problemi, tumačenja, suočavanja i činjenice“, (Bibliografski vjesnik),
 14. Gregori R. Kopli, „Umetnost pobede“, („Medijska kultura“),
 15. Kristina Koulouri, „Klio na Balkanu“, (Arhivski zapisi),
 16. „Dokumenti CIA o Jugoslaviji“; (Medijski dijalozi);
 17. Dr Dragomir M. Kićović Puniša Račić – i/li o zabludama i diobama, (Tokovi);
 18. Momčilo Pudar, „Svet bez gospodara“, (Medijski dijalozi);
 19.  Dr Olivera Injac, „Sociološki aspekti savremenog terorizma u Evropi“, Vojno delo;
 20. Akademik Zoran Lakič, „Tokovi istorije u Crnoj Gori“, Bibliografski vjesnik,
 21. Akademik Miomir Dašić, O istoričarima CANU,
 22. Svetislav Marinović, „Ubice“,
 23.  Svetislav Marinović, „Dvoboj kroz vjekove“, Bibliografski vjesnik,;
 24. Darko Tanasković, Neoosmanizam – povratak Turske na Balkan“, Medijski dijalozi;
 25.  dr Vukić Ilinčić, Bombaška i Vasojevićka afera,

   26 . dr Žarko Leković, Drobnjak 1850-1918, Medijski dijalozi,

 1. mr Jadranka Selhanović, Kult Sovjetskog Saveza i Staljina u Crnoj Gori 1945-1948,
 2.  „Senzacionalizam u medijima“, Medijska kultura III, (Medijski dijalozi 2013);

   29.“Knjaz Danilo Petrović – politički spisi“ Bibliografski vjesnik, Cetinje, 2013;

 1. „Srednjovjekovna župa Budimlja“ (dr Marijan Premović), Medijski dijalozi;
 2.  (Božo Bulatović), „Staze“, Bibliografski vjesnik;
 3.  „Javka smrti“, (Mirko Jakovljević);
 4.  „Slobodan pristup informacijama“(Janko Nikolovski/Ž. Rutović)
 5.  „Istraživanje istorije“ (Zdravko Deletić);
 6.  „Tara i Tarani“ (Vukajlo Mišo Gluščević/Zoran Raonić);
 7. „Uticaj masovnih medija na razvoj ekološke svijesti“ (Mirko Jakovljević),
 8. Sula Radov” (Čedomir Bogićević),
 9.  „Crnogorska vlast i crnogorsko nacionalno pitanje. Dokumenta 1970-1985“ (Jadranka Selhanović).
 10.  Homo mašina“ (Željko Rutović), Medijski dijalozi, 2016;
 11.  „Bezbjednosne studije i kultura bezbjednosti”, dr Olivera Injac, 2016;
 12.  „Proces socijalizacije rodne ravnopravnosti” Aet Salh 2016:
 13.  “Vječnost u plamenu sna” (Nataša Žurić) 2016;
 14. . „Čitanja i sjećanja – eseji o smislu traganja – riječ i čovjek“ (Željko Rutović);
 15.  “Kvalitet i upravljanje operativnim rizikom centralnih banaka“ (Radoica Luburić);
 1. In memoriam memoriamu“ (Saša Radunović), Bibliografski vjesnik;
 2. Istorija i istoričari Crne Gore“ (Zoran Lakić) – Istorijski zapisi;
 3.  Klokotrizacija tranzicije“ (Veselin Drašković) – Medijski dijalozi;
 4. Šum medija“ (Mirko Jakovljević) – Bibliografski vjesnik
 5. „Postmediji“ (Željko Rutović) – Medijski Dijalozi
 6. Hercegovačke istorijske teme“ (Žarko Leković) – Istorijski zapisi
 7.   „Škola, Istorija, Politika“ (Miomir Dašić) – Istorijski zapisi.
 8.   „Pobjednici predrasuda“ (Zoran Bošković) – Istorijski zapisi.
 9.   „Riječ o riječju“ (dr Mirko Jakovljević),
 10.  5 „Bezbjedonosne studije i kultura bezbjednosti“ (Olivera Injac), Vojno delo, Beograd.
 11.  „O istoriji – metodološki ogledi“ (Miomir Dašić), CANU 2019.

 

[1] Istorijski zapisi 1-4 /2005,

[2] Istorijski zapisi 1-4 /2006,

[3] Istorijski zapisi 1-4 /2007,

[4] Istorijski zapisi 1-4 /2008,

[5] Istorijski zapisi 1-4 /2009,

[6] Istorijski zapisi 1-4 /2010,Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.