Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Terzić Svjetlana
Biografija - Terzić Svjetlana

Rođena sam 17. septembra 1970. godine u Podgorici. Osnovnu školu i Gimnaziju (usmjerenje: pomoćni istraživač u matematici) završila sam u Podgorici 1989. godine. Nosilac sam diplome "Luča". Diplomirala sam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici 1993. godine, sa prosječnom ocjenom 9,96. Dobitnik sam Decembarske nagrade za 1991. godinu, kao i Plakete Univerziteta Crne Gore za 1993. godinu.

U decembru 1993. godine upisala sam postdiplomske studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gdje sam ispite položila sa prosječnom ocjenom 10 i odbranila magistarski rad Karakteristične klase kvaternionskih vektorskih raslojavanja  u julu 1996. godine.

Period od 02. 1996. do 07. 1998. godine provela sam na usavršavanju u Rusiji, na Moskovskom državnom univerzitetu "M. V. Lomonosov", na Mehaniko-matematičkom fakultetu, Katedra za diferencijalnu geometriju i primjene, pod rukovodstvom prof. dr Y. P. Solovyeva. Ispite na aspirantskim studijama položila sam sa prosječnom ocjenom 5 i u junu 1998. godine odbranila sam kandidatsku disertaciju Realne kohomologije i karakteristične klase Pontrjagina uopštenih simetričnih prostora.  MGU je izdao diplomu na engleskom jeziku kojom mi se dodjeljuje zvanje Ph.D. in Physisc and Mathematics. U novembru 1998. godine Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu nostrifikovao je ovu diplomu kao diplomu doktora matematičkih nauka.

Dobitnik sam nagrade iz fonda “Petra Vukčevića” Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za dostignuća iz oblasti nauke za period 2001-2003. godine.

U periodu od 07. 2000. do 08. 2002. godine, kao stipendista Njemačke vlade (DFG), boravila sam kao postdoktorant na Matematičkom institutu Ludwig-Maximilians Univerziteta u Minhenu. Radila sam u grupi za geometriju i topologiju profesora Dietera Kotschick-a.

U periodu od 2005. godine imala sam više studisjkih boravaka: MGU “M.V.Lomonosov” ,Moskva, Rusija;  Osaka City University, Osaka Japan; University of Aberdeen, University  of Manchester, Velika  Britanija; Matematički insitut SANU, Beograd. U okviru Oxford Colleges Hospitality Scheme sam u januaru 2007. godine boravila u jednomjesecnoj posjeti na Mathematical Institute of Oxford University i na poziv Prof. Ulrike Tillman održala seriju predavanja   na temu “Minimal Sullivan’s models”.

Dobitnik sam granta  Evropskog udruženja matematičara za učešće na  IV Evropskom kongresu matematičara,  Štokholm, Švedska, Jun, 2004 i V Evropskom kongresu matematičara,  Amsterdam, Holandija, Jul, 2008.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE                                                                         

Od oktobra 1993. godine  zaposlena sam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici. Za saradnika sam izabrana 1. 12. 1993. godine, zvanje asistenta stičem 12. 4. 1997. godine, dok sam u zvanje docenta za predmete Diferencijalna geometrija i Matematika na nematicnim fakultetima izabrana 9. 12. 1999. godine. U zvanje vanrednog profesora za predmete Diferencijalna geometrija  studijskog programa za matematiku i Analiza 1 studijskog programa za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu sam promovisana 25. 01. 2005. godine.

Držala sam predavanja iz sledećih  kurseva na Prirodno-matematičkom fakultetu:

  • Na osnovnim studijama matematike: Algebarska topologija; Diferencijalna geometrija; Liove algebre; Uvod u geometriju; Uvod u diferencijalnu geometriju;
  • Na osnovnim studijama fizike: Analiza 1 i Analiza 2 ;
  • Na specijalističkim studijama iz matematike: Odabrana poglavlja iz geometrije;
  • Na magistarskim studijama iz matematike: Algebra ;
  • Matematika I, II na Visokoj školi za računarstvo i informatiku.

Na Građevinskom fakultetu držala sam predavanja u okviru kursa Vjerovatnoća i statistika. Na specijalističkim studijama Odsjeka za geodeziju držala sam kurs Odabrana poglavlja iz matematike.

U periodu 2005-2007. godine obavljala sam dužnost prodekana za nauku i međunarodnu saradnju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.