Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Vujičić Borko




Prof. dr Borko Vujičić

 

Biografija

 

Rođen sam 20. 02. 1959. u Kazancima, opština Bosansko Grahovo, u bivšoj Bosni i Hercegovni, gdje sam i završio osnovnu školu. Gimnaziju sam završio u Livnu 1978. Te godine sam se upisao na Odsek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirao sam 1983. na smjeru teorijska fizika sa diplomskim  radom iz oblasti statističke fizike.  U vojsci sam proveo čitavu 1987. godinu.

 

Od januara 1988. do jula 1991. proveo sam na usavršavanju na Fizičkom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta na katedri za fiziku niskih temperatura i superprovodnost. Taj period sam iskoristio za intenzivan naučni rad i učenje. Redovno sam posjećivao, i u njemu aktivno učestvovao, seminar iz superprovodnosti na katedri na kojoj sam bio. Takođe sam redovno posjećivao  i seminar u Institutu za fizičke probleme, kao i opštemoskovski seminar u Fizičkom institutu Akademije nauka SSSR (FIAN). Pored toga, pohađao sam i specijalističke kurseve iz oblasti za koju sam se opredijelio:  superprovodnost, kvantna teorija čvrstog stanja i kinetički procesi u čvrstom stanju. Magistarski rad pod nazivom Anomalne temperaturske zavisnosti termodinamičkih karakteristika superprovodnih superrešetki odbranio sam u februaru 1991. na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

 

Doktorsku disertaciju pod nazivom Magnetne osobine visokotemperaturskih superprovodnika odbranio sam u julu 1996.  na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Govorim ruski i engleski jezik.

 

Od 15. 12. 1983. do danas radim na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. U zvanje asistenta izabran sam 1991. U zvanje docenta za predmete statistička fizika i fizika čvrstog stanja izabran sam 14. 3. 1997, a u vanrednog profesora za iste predmete 8. 6. 2002. godine. Svi navedni izbori izvršeni su na Univerzitetu Crne Gore. Pored navedenih predmeta, trenutno predajem i fizičku mehaniku studentima I godine fizike. Predavao sam kvatnu mehaniku studentima III godine fizike, fiziku studentima Mašinskog fakulteta, Biofiziku studentima Medicinskog fakulteta i fiziku studentima Fakulteta za primijenjenu fizioterapiju u Igalu.