Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Vujović Slavica
Biografija - Vujović Slavica

Rođena sam 18.10.1073. godine u Podgorici gdje sam završila Osnovnu školu “Radojica Perović” kao učenik generacije školske 1987-88. Gimnaziju “Slobodan Škerović” sam završila 1992. i dobitnik sam diploma “Luča”.

Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju upisala sam 1992. i diplomirala 1997. godine sa srednjom ocjenom 9,50. Poslediplomske studije na Katedri za Molekularnu biologiju i biohemiju na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala sam 1998. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Analiza biohemijskih parametara kod pacijenata na hemodijalizi” sam odbranila 2002. godine. Eksperimentalni dio doktorske disertacije sam radila na univerzitetskoj Poliklinici “Umberto I”, Univerziteta “La Sapienza” u Rimu, u Laboratoriji za dijagnostiku polnih hormona i Laboratoriji za citogenetiku u okviru Klinike za ginekologiju, obstetriku i perinatologiju pod vođstvom prof. dr Alessandra Pale. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Prediktivni značaj plazma proteina A i humanog horionskog gonadotropina za tok i ishod trudnoće” na Medicinskom fakulteta Univerziteta u Beogradu. sam odbranila 2014. godine pod mentorstvom prof. dr Milana Terzića (katedra za ginekologiju i akušerstvo) i komentorstvom prof. dr Aleksandre Isaković (katedra za medicinsku biohemiju) Učesnik sam međunarodnih projekata INTERREG TIORKAS u okviru kojih sam završila kurseve “Biochemistry and Molecular Biology in Human Medicine”, “Molecular Genetic Techniques For The Analysis Of Pathogenic Mutations Of Disease-Genes”, i “Molecular Basis Of Cancer” u saradnji sa “Universita Degli Study Del Molise” Campobasso. U okviru poslediplomskog usavršavanja završila sam i kurseve “Osnovi genetičkog inženjerstava: izolovanje, obrada i elektroforetska analiza DNA” i “Elektroforetska analiza proteina” na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu. Takođe sam u okviru projekta Applied Biosystems završila kurs “Applied Biosystems Real-Time PCR System 7300”.. Čitam, pišem i govorim engleski i italijanski jezik.

Od 1997. sam zaposlena kao asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. u Podgorici gdje učestvujem u izvođenju nastave na predmetima Biohemija I i Biohemija II (Studijski program biologija). Opšta biohemija (Farmaceutski fakultet) i Humana genetika i tehnike u perinatalnoj dijagnostici  kao i na Odabranim poglavljima iz medicinske biohemije (Specijalističke studije Ekperimentalna biologija i biotehnologija). Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore za školsku 2013-2014 kao i za 2014-2015 dodijeljena su mi, pored vježbi, i predavanja iz predmeta Biohemija I, Biohemija II, Humana genetika i tehnike u perinatalnoj dijagnostici i Odabrana poglavlja iz medicinske biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.