Medicinski fakultet

Biografija - Vujisić Slavica+
Rođena 30. XI 1956. godine u Pljevljima, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu upisala je školske 1975., a završila 1980. godine sa prosječnom ocjenom 8,53. Specijalizaciju iz Neurologije započela 1985/86. školske godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a specijalistički ispit položila 1988. godine sa odličnom ocjenom. Školske 1989 godine upisala užu specijalizaciju: „Klinička neurofiziologija sa epileptologijom“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Usmeni ispit položila sa odličnom ocjenom 1990. godine, a subspecijalistički rad “Rana i kasna posttraumatska epilepsija-prognostički kriterijumi” odbranila 1995. godine. Magistarske studije upisala sam školske 1997 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Usmeni magistarski ispit položila 2000. godine sa odličnom ocjenom. Magistarsku tezu pod nazivom: “Incidenca i dijagnostički problemi epilepsije u starijem životnom dobu” odbranila 2001. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Klinički, neurofiziološki i epidemiološki aspekti epilepsije i migrene kod odraslih” odbranila 07. 07. 2005. godine u Novom Sadu. Izabrana za docenta na predmetu Neurologija na Medicinskom fakultetu u Podgorici, juna 2006. Od 2008. EUREPA (Evropska Epileptološka Akademija) trainer. Za mentora za dio specijalističkog staža iz Neurologije izabrana na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Predsjednik Udruženja neurologa Crne Gore u dva mandata i potpredsjednik Saveza Liga za borbu protiv epilepsije Srbije i Crne Gore. Boravila u Centru za epilepsije Medicisnkog Univerziteta u Innsbruku i Klivlend klinici, kao i na Medicinskom fakultetu u Udinama. Organizator brojnih stručni skupova, predavač po pozivu na mnogim skupovima u regionu. Član UMSE (Udruženja medicinskih specijalista Evrope), član Evropske Neurološke Akademije (EAN). U period od 2011. do 2015. član menadžmenta Kliničkog centra Crne Gore na mjestu Diektora Centra za nauku KCCG. Rukovodilac naučno-istraživačkog nacionalnog projekta “Prospektivna studija uticaja genetskih i faktora spoljašnje sredine na pojavu Multiple skleroze u Crnoj Gori”. Publikovala 6 radova na sci i sci exp listi i brojne radove u medjunarodnim časopisima sa redovnim publikovanjem, brojna kongresna saopštenja, predavanja u okviru kontinuirane medicinske edukacije (KME). Oblast užeg interesovanja epilepsije, multipla skleroza, elektroencefalografija. UYvanje Docenta izabrana je 2006., Vanredni profesor od 2011. godine. U zvanje redovnog profesora izabrana 2017. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.