Muzička akademija

Biografija - Gačević Senad
Biografija - Gačević Senad

red.prof. Senad Gačević

Profesor Senad Gačević u posljednje dvije decenije predstavlja jednu od najupečatljivijih figura muzičkog i kulturnog života uopšte u Crnoj Gori. Rezultati njegovog rada kao muzičkog pedagoga, kompozitora, organizatora muzičkog života, rukovodioca institucija, nosioca raznih inicijativa u okviru građanskog društva, predstavljaju trajne vrijednosti muzičke i kulture uopšte i pedagogije kod nas. Važan je njegov angažman i doprinos u razvoju civilnog građanskog društva u Crnoj Gori.

 

Senad Gačević je rođen 1962. godine u Titogradu. Osnovnu, nižu i srednju  muzičku školu završio je u Titogradu. Na Muzičkoj akademiji u Titogradu završio je studije Opšte muzičke pedagogije i studije Kompozicije u klasi profesora Željka Brkanovića. Poslijediplomske studije iz oblasti kompozicije završio je na Konzrvatorijumu „Petar Iljič Čajkovski“ u Moskvi u klasi profesora Nikolaja Sideljnjikova.  

Još kao student bio je predstavnik Muzičke akademije na Susretima muzičkih akademija SFRJ više različitih disciplina. Godine 1982. na Jugoslovenskom takmičenju iz oblasti Solfeđa u Ljubljani osvojio je drugu nagradu. Na Susretima 1984. godine u Titogradu u okviru sesije studenata muzikologije, etnomuzikologije i pedagoško – teorijskih odsjeka analitički je predstavio  Klavirski koncert hrvatskog kompozitora Željka Brkanovića.  U okviru Susreta studenata muzičkih akademija – fakulteta Jugoslavije u Zagrebu izvedene su njegove „Varijacije na jednu crnogorsku temu“ za klavir. Na susretima studenata umjetničkih fakulteta SFRJ „Zajedno 86“ u Sarajevu izvedena je njegova Sonata za klavir. Na Susretima muzičkih akademija – fakulteta Jugoslavije u Skoplju izvedena je  kompozicija „Pet narodnih – odzvuci“ za alt i tenor saksofon i magnetofonsku traku. U okviru predstavljanja katedre za Kamernu muziku i katedre za Kompoziciju  Konzervatorijuma „Petar Iljič Čajkovski“ u Moskvi su izvedene  kompozicije „Stilske vježbe“ za duvački kvintet i „ Četiri komada – Posvete“ za trombon i klavir.

Po povratku sa poslijediplomskih studija( 1991.) nekoliko mjeseci je bio zaposlen kao profesor Kontrapunkta i Istorije muzike u Srednjoj muzičkoj školi u Podgorici, gdje ostaje angažovan nekoliko godina kao honorarni predavač i nakon izbora u zvanje asistenta na Muzičkoj akademiji ( 1992.). Kao asistent pokrivao je grupu stručno – teorijskih predmeta – Polifonija, Fuga, Muzički oblici, Tonski slog sa aranžiranjem, Muzički instrumenti. U zvanje docenta ( 1996.) izabran je za predmete Polifonija, Fuga i Tonski slog a u zvanje vanrednog profesora ( 2002.) za predmete Kontrapunkt i Aranžiranje. Sada je redovni profesor za predmete Kontrapunkt, Aranžiranje i Metodika stručno – teorijske nastave.

Pedagoški angažman profesora Gačevića u raznim vidovima je intenzivan tokom cijele njegove karijere. Na porudžbu Kulturnog centra Bar ( 1995. ) napisao je instruktivno – koncertnu kompoziciju „ Balada o maslini“ za klavir koja je u narednih više godina bila obavezna kompozicija za uzrast osnovne muzičke škole na klavirskom takmičenje u okviru festivala „Maslina, mir, prijateljstvo“. Izvodeći istu kompoziciju na Međunarodnom takmičenje mladih pijanista / EPTA Evropska asocijacija klavirskih pedagoga (Tirana, 2002.) naša mlada pijanistica Ilirijana Đoni osvojila je specijalnu nagradu. Takmičenje Evropske asocijacije klavirskih pedagoga je jedno od najvažnijih sa aspekta razvoja i promocije klavirske pedagogije. „Balada o maslini“ je mnogo puta bila izbor klavirskih pedagoga za obavezno djelo nacionalnog kompozitora na međunarodnim takmičenjima. Ova kompozicija nalazi se na reprezentativnim programima učenika klavira osnovnih muzičkih škola u Crnoj Gori.

Izuzetno zapaženo djelo profesora Gačevića „ Sonata za kontrabas i klavir“ je dio literature na magistarskim studijama na Muzičkim akademijama na Cetinju i Ljubljani na studijskom programu Gudački instrumenti – podgrupa Kontrabas.

Kompozicija „ Jabuka“ za mješoviti hor bila je jedno od djela instruktivne literature za međunarodni studentski hor u okviru međunarodnog projekta „Winter school“ ( Dubrovnik, 2005.). Ovaj hor, sastavljen od studenata visokih muzičkih škola iz šest evropskih zemalja, izveo je pomenutu kompoziciju u Dubrovniku i Kotoru.

Kao autor i pedagog velikog ugleda među gitarskim pedagozima u međunarodnim okvirima dobio je poziv da za potrebe međunarodnog edukativnog gitarskog festivala “Festival internazionale di chitarra – Citta di Monterotondo” ( Rim ) napiše instruktivnu  kompoziciju za ansmbl gitarista – početnika. Ovaj festival svake godine poručuje od jednog odabranog kompozitora instruktivno djelo koje uvježbavaju različite grupe polaznika majstorskih radionica i izvode na pokaznim koncertima. Tako je nastala kompozicija “ Apotrata di mano” za klarinet  i ansmbl gitarista – početnika ( 2007.) koja je sa velikim uspjehom izvedena tri puta u okviru ovog festivala. Pored profesora Gačevića, festival je u svojim izdanjima poručivao kompozicije od najuglednijih živih evropskih kompozitora za gitaru.

Bio je recenzent dva udžbenika gitare za osnovne muzičke škole „Zbirka kompozicija i etida“ Srđana Bulatovića i „Gitara za početnike“ Srđan Bulatovića i Darka Nikčevića ( Izdavači DOB i Zavod za školstvo Crne Gore).

U više navrata je učestvovao u radu i rukovodio raznim tijelima vezano za školske nastavne planove i programe na svim nivoima obrazovanja. Tako je Rješenjem Ministra prosvjete i nauke imenovan za predsjednika Komisije za analizu postojećeg i izradu nacrta nastavnog plana i programa za muzičko vaspitanje za osnovnu školu (1997.). Iste godine je rješenjima Ministra prosvjete i nauke imenovan za člana Komisije za izradu predloga nastavnog plana i programa za predškolsko vaspitanje i člana Komisije za izradu predloga nastavnog plana i programa za osnovnu školu. Za potrebe istog Ministarstva rukovodio je  Komisijom za reformu nastavnih planova i programa za škole osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja (Rješenje ministra prosvjete i nauke, 1999.) Bio je i član Član Savjeta za nastavne planove. U okviru sistema stručnog obrazovanja imenovan je za  predsjednika Komisije za područje rada Muzička umjetnost ( 2003.). Odlukom direktora Zavoda za školstvo Crne Gore imenovan je za predsjednika Komisije za izradu nastavnog plana za osnovno umjetničko obrazovanje ( 2006.). Ovaj nastavni plan se danas primjenjuje u crnogorskim osnovnim muzičkim školama.

Od 2004. godine nalazi se na listi recenzenata za udžbenike za oblast muzike. Tako je bio  član Komisije za odobravanje udžbenika za prvi razred devetogodišnje osnovne škole ( 2005.) i član Komisije za ocjenu rukopisa za udžbenički komplet “Muzička kultura” za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole ( 2006.).

Recenzent je obrazovnih programa Flautista, Klarinetista, Saksofonista, Trombonista, Trubač, Hornista za srednje muzičke škole ( 2008.) koji je sada u primjeni.

U periodu 1997 – 2003. godine bio je stalni član Komisije za polaganje stručnih ispita za oblast muzičkog obrazovanja. U 2012,2013. I 2014. godini bio je angažovan od strane Zavoda za školstvo Crne Gore za člana Komisije za polaganje stručnih ispita u muzičkim školama.

Godine 2004. imenovan je za člana Savjeta za opšte obrazovanje i predsjednika Komisije za obrazovanje manjina Savjeta za opšte obrazovanje.

Na području alternativne edukacije nastavnika i učenika muzike imao je niz aktivnosti koje su rezultirale znatnim poboljšanjima u procesima muzičke edukaciije u Crnoj Gori.

Na poziv uprava škola održao je višednevne seminare u Srednjoj muzičkoj školi „Mokranjac“  (Požarevac, 2001.) uz učešće dva nastavnika iz Crne Gore i muzičkim školama u Bijelom Polju i Ulcinju ( 2012.).

            U okviru međunarodnog projekta “ Winter school “ bio je jedan od predavača ( Dubrovnik, 2006.). Polaznici seminara u okviru ovog projekta bili su studenti kompozicije i muzikologije visokih muzičkih škola iz Švedske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

             Veoma uspješene aktivnosti imao je kao utemeljitelj i rukovodilac više neformalnih edukativnih manifestacija. Zajedno sa najistaknutijim srpskim flautistom i flautskim pedagogom Ljubišom Jovanovićem i švedskom profesoricom Gunilom von Bar utemeljio je Međunarodnu ljetnju školu flaute čiji je organizacioni rukovodilac bio u periodu  1998 – 2003. Bio je koordinator edukativnog programa umjetničkih radionica projekta „Academy of mobile arts“ ( 2000.). Utemeljitelj je i direktor „Međunarodne ljetnje orkestarske škole“ u periodu 2000 – 2004. U okviru ove škole kroz proces dodatne edukacije prošlo je više od 150 studenata iz više od trideset zemalja Evrope, Azije i Afrike.  Jedan je od osnivača i dugogodišnji direktor  Zimske škole gitare u okviru Bar Guitar Festa ( 2003 – 2009). Bio je organizacioni rukovodilac majstorskog kursa klavira održanog na Cetinju. Predavač je bio Boris Kraljević, najugledniji crnogorski pijanista a polaznici učenici i studenti klavira iz više evropskih zemalja.

           Organizovao je  predavanja “Savremena hrvatska klavirska muzika” dr Sanje Drakulić – Univerzitet u Osijeku (2007.) i višednevni seminar „ Problemi izvođenje kompozicija bečke klasike“ za profesore srednje i osnovne muzičke škole ( 2008.) kojim je rukovodio profesor Štefan Kamilarov sa Univerziteta za muziku i scensku umjetnost iz Beča.

            Osmislio je i u dugom nizu godina uređivao više programa koji su imali za cilj prezentaciju najboljih dostignuća pedagogije za muzičke instrumente. Među ovim programima najduže su se održali i dali zančajne rezulate programi „Mlada barska muzička scena“, „Mlada crnogorska muzička scena“, „Matinei u Zetskom domu“.

Da bi pomogao razvoju muzičke pedagogije na sjeveru Crne Gore osnovao je i nekoliko godina organizanzaciono rukovodio Muzičkom radionicom za mlade (majstorski kursevi gitare, harmonike, klavira i flaute) u Bijelom Polju, koja je dala izuzetne rezultate i održava se i danas u ljetnjim mjesecima. Osmislio je  organizaciono podržao Muzičku radionicu u Gusinju.

            Na poziv Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu bio je član komisije za ocjenu i odbranu magistarske teze na na Odseku za opštu muzičku pedagogiju / oblast Muzičke teorije ( 2004.)

            U periodu 2001 – 2005. bio je član Izvršnog odbora „Winter school “ (međunarodni projekat saradnje visokih muzičkih škola u oblasti alternativne edukacije).

   Urednik je dvije knjige koje su obavezna literatura na Muzičkim akademijama u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegoviniknjige „Slušanje zamišljenog - Betoven, Šopen, Brams“( 2000.) dr Dragoljuba Šobajića i „ Drevne muzičke kulture na tlu Crne Gore“ Manje Radulović – Vulić.

Osnivač je i suosnivač nekoliko nevladinih organizacija koje se veoma uspješno bave dodatnom edukacijom najtalentovanijih učenika i studenata muzike. Suosnivač je nevladine organizacija „ Ars praesentia Boke kotorske“ ( 2002.) koja je razvila ljetnje edukativne programe za duvačke instrumente u Tivtu A koji se sa velikim uspjehom održavaju do danas i „ Argus“, udruženje gitarista i gitarskih pedagoga koje organizuje „Bar Guitar Fest“. Osnivač je i dugogodišnji direktor nevladine organizacije „MCE Balcan / Music, communication, education“ koja je realizovala niz projekata međunarodne saradnje u oblasti muzičke edukacije.

Pisao je kompozicije iz velikog broja žanrova od kojih su neke utemeljavale određeni žanr u crnogorskoj muzici.

  Od 1999. godine ima ugovor za izdavanje njegovih djela sa slovenačkim izdavačem „ Sloway music editions“.

Njegova djela izvodili su reprezentativni izvođači iz Crne Gore, Poljske, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Rusije, Jermenije, Ukrajine, Albanije, Bosne i Hercegovine, Italije, Njemačke sa dirigentima kakvi su Igor Simović, Darinka Matić – Marović, Radovan Papović, Grigorij Pantelejčuk, Igor Andrejevski, Aleksandra Knežević, Roman Revakovič, Zoja Đurović

Autor je scenske i filmske muzike. Djela su mu izvođena u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Rusiji, Srbiji, Kosovu, Italiji, Rumuniji, Sloveniji, Ukrajini, Albaniji i Španiji.

U dugom periodu imao je niz stručnih, organizacionih i rukovodećih aktivnosti.

Dobitnik je sljedećih nagrada:

 

-          I nagrada Udruženja kompozitora Crne Gore u kategoriji kamerna muzika za kompoziciju „Stilske vježbe“ za duvački kvintet ( 1986.)

-          Nagrada iz Fonda Petra Vukčevića Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (1993.)

-          Nagrada oslobođenja Podgorice „19. decembar“ ( 2002.)

Sve prethodno navedeno kao i mnogo onoga što nije moguće statistički tretirati – izuzetan odnos sa studentima i kolegama, strpljivost i potpuna predanost napretku muzičke pedagogije i muzičke umjetnosti kao i dugogodišnji angažman na boljem utemeljenju građanskog društva u Crnoj Gori, nesporno preporučuju za dobijanje nagrade koju dodjeljujete. Profesor Gačević je, uvjereni smo, jedna od najznačajnijih ličnosti crnogorske muzike i ne samo u ovoj generaciji muzičkih stvaralaca i pedagoga kod nas. Smatramo da se radi i o jednom od istaknutih intelektualaca čiji je javni angažman u najtežim periodima kroz koje je naše društvo prolazilo dao važan doprinos suživotu i multikulturalnosti.

 

Umjetničke reference

 “Ala Turca” za klavir četvoručno 2014

“Il je vedro..” za baritone i klavir

“Sevdalinka” za klavir četvororučno

14 pjesama - obrade izvornih pjesama za ženski i mješoviti hor

Izvođenja

„Lili Lalauna“ za ženski hor,  Akademski hor „Collegium Musicum“, dirigent Darinka Matić – Marović – XI Međunarodni muzički festival „A Tempo“, 2012.

“Movies” – baletske minijature – Baletski ansambl HNK, CNP Podgorica, 2013.

“ Alla Turca” za klavir četvororučno - Bijelo Polje, Ulcinj, Skadar 2014.

“Il je vedro…” – Festival solo pjesme “Obzorja na Tisi”, Novi Bečej 2015.

“Alla Turca”, “Sevdalinka” – Podgorica , Sarajevo 2015.

“Il je vedro..” – Festival “Ljetnje večeri muzike” Bijelo Polje 2016.

“Tevba” za gudače – Festival Kotorart

Obrade izvornih pjesama za hor – Podgorica 2017.

Izdanja

“Alla Turca” za klavir četvororučno – Centar za regionalnu saradnju Podgorica COBISS.CG – 26215184

“Sevadlinka” za klavir četvoručno – Centar za regionalnu saradnju Podgorica COBISS.CG – ID 30237712

 

Ostala djelatnost

Autor i realizator projekta “Edukativne radionice za djecu crnogorske dijaspore” – Albanija,Makedonija 2013 – 2014.

Umjetnički direktor Whitefield Jazz Festivala, Bijelo Polje 2013 -2017.

Autor i producent projekta “Croatia – Montenegro moving / baletska minijatura u crnogorskoj i hrvatskoj muzici” – koncert u Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici 2013.

Urednik edicije “Boščaluk” – nove kompzicije za klavir četvororučno 2014 – 2016.

Organizator i medijator okruglog stola i radionice „Zaštita autorskih prava u Crnoj Gori – zakonski i praktični aspekti „ 2014

 Gost – kompozitor festivala srpske solo pjesme “Obzorja na Tisi “ 2015.

 

Urednik programa proslave Dana državnosti Crne Gore u Prištini 2016.

Urednik cd – dvd izdanja “Čardak” / najčjepše izvorne pjesme u džez aranžmanima 2016. COBISS.CG – ID 30425104

Autor i rukovodilac projekta “Očuvanje i prezentacija ruralne kulture crnogorskog sjevera” 2016.

Ekstreni evaluator Centra za stručno obrazovanje za kontrolu kvaliteta muzičkih škola 2012 – 2017.

Predsjednik Komisije Zavoda za školstvo za izbor programa stručnog obrazovanja nastavnika muzike 2015.

Autor programa stručnog usavršavanja nastavnika “ Aranžiranje za Orfove instrument i ad hoc ansamble”, trener u okviru ovog programa 2016 – 2017.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.