Fakultet političkih nauka

Biografija - Ružić Nataša
Biografija - Ružić Nataša

Prof. dr Nataša Ružić rođena je 9. marta 1979. godine u Baru, Crna Gora. Diplomirala je na državnom Univerzitetu „Дружба народов” na Studijskom programu Novinarstvo u Moskvi 2004. godine. Osnovne studije je završila sa odličnim uspjehom (красный диплом) i nastavila školovanje na postdiplomskim studijama na istom univerzitetu. Magistarski rad na temu „Regulisanje krize na Balkanu nakon raspada Jugoslavije i svjetski centri moći“ odbranila je s najvišom ocjenom u junu 2006. godine. Za magistarski rad nagrađena je diplomom Vijeća Univerziteta za naučno-istraživački rad.

Tokom studija radila je u informativnom programu na radiju Голос России, a vodila je i svoju autorsku emisiju „Naši u dijaspori“ i „Rusija i ja“.  Osim toga, radila je i kao glavni i odgovorni urednik omladinskog lista Зеркало.

Doktorsku disertaciju, pod naslovom: „Internet kao jedan od faktora podsticaja nasilja u društvu“, odbranila je u novembru 2010. godine na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.

U septembru 2011. godine izabrana je u zvanje docenta za predmete: Uvod u novinarstvo, Istorija novinarstva, Mediji u kriznim situacijama, Novinarska etika, a u martu 2017. godine u zvanje vanrednog profesora.

Objavljeni radovi

 • Nataša Ružić, Vladan Lalović, "Izvještavanje Glasa Crnogorca o osnivanju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca".  Radovi Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, vol. 58, str. 285-307, HAZU, Zagreb- Zadar, 2016, ISSN:1330-0474.
 • Nataša Ružić, "Challenges in implementation of the subject of Media Literacy in the educational system in Montenegro".  Nova prisutnost vol. 14, br. 1, str.  69-89, Kršćanski akademski krug, Zagreb,2016, ISSN:1334-2312
 • Nataša Ružić, Vladan Lalović, "Uloga Hearsta i Pulitzera u manipuliranju javnošću pri izvještavanju o Španjolsko-američkom ratu". Časopis za suvremenu povijest, vol. 48, br. 2, str. 531-550, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2016, ISSN:0590-9597
 • Nataša Ružić, "Kršenja prava djece na privatnost u crnogorskim štampanim medijima" objavljeno u Kultura ljudskih prava (ur. D. Vukčević), str. 153- 163, CANU, Podgorica, 2014, ISBN: 978-86-7215-336-1
 • Nataša Ružić, "Uređivačka politika – ključni faktor pri izvještavanju o europskim integracijama u crnogorskim tiskanim medijima", Mediji i javnost, str. 363-375,  Sveučilište Sjever i Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, 2014, ISBN:978-953-7809-25-6.
 • Nataša Ružić, Danijela Vuković Ćalasan, "Uloga medijskih konglomerata u promovisanju postojeće forme globalizacije", Medijski dijalozi, godina VII, br. 20, str. 115-128,  Istraživački medijski centar, Podgorica, novembar 2014, ISSN: 1800-7074.
 • Nataša Ružić, „Mediji nacionalnih manjina u borbi za opstanak na tržištu“, objavljeno u Informisanje na jezicima manjina na zapadnom Balkanu: sloboda, pristup, marginalizacija (ur. D. Marko), str. 161-185, Media plan Institut, Sarajevo, jul 2013, ISBN:978-9958-514-04-3.
 • Nataša Ružić, "Традиционная коммуникация в политике Черногории доминирует и в ХХI веке", сб. статей Интернет, власть и политика, стр. 69-74,  Кемеровский государственный университет, Кемерово, 2013, ISBN: 978-5-8353-1620-5.
 • Nataša Ružić, "Medijska pismenost kao način zaštite od manipulacije", Digitalne medijske tehnologije i društveno- obrazovne promene 3 (ur. D. Valić-Nedeljković i D. Pralica), str. 209-215, Filozofski fakultet, Novi Sad,2013, ISBN: 978-86-6065-203-6.
 • Nataša Ružić, "Profit i politički interesi- prioriteti medijskih magnata", Medijska kultura, br. 4, str. 94-101,  NVO Civilni forum, Nikšić, 2013, ISSN:1800-8577.
 • Nataša Ružić, "Istina- žrtva PR-a u kriznim situacijama", Kultura, br. 136, str. 312-324, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, septembar 2012, ISSN:0023-5164.
 • Nataša Ružić, „Transparentnost parlamenta Crne Gore“, objavljeno u Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (ur. S. Orlović), str. 207-219, Fakultet političkih nauka- Beograd, Sarajevski otvoreni centar, Fakultet političkih nauka – Podgorica, Beograd, Sarajevo, Podgorica, 2012, ISBN: 978-86-84031-35-0.
 • Nataša Ružić, "Sovjetski model tiska: Pogubno po građane", Liburna, god. 1, br. 1, str. 26-36, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Zadar, jun 2012, ISSN:1848-5332.
 • Nataša Ružić, "Rijaliti-moralna panika ili razlog za zabrinutost društva?", Medijski dijalozi, godina V, br. 12, str. 115-127, Istraživački medijski centar, Podgorica, maj 2012, ISSN:1800-7074.
 • Nataša Ružić, "The Internet and Video Games: Causes of Increased Aggressiveness Among Young People", Medijske studije, br. 2, str. 16-28,  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti i Hrvatsko komunikacijsko društvo, Zagreb, decembar 2011, ISSN:1847-9758.
 • Nataša Ružić, "Školsko nasilje kao vrsta medijskog spektakla", Medijski dijalozi, godina IV, br. 10, str. 371-382, Istraživački medijski centar, Podgorica, novembar 2011, ISSN:1800-7074.
 • Nataša Ružić, "Senzacionalizam – trend i problem crnogorskih medija", Kultura, br. 132, str. 142-156, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, septembar 2011, ISSN:0023-5164.
 • Nataša Ružić, "Zaštita djece na Internetu", Nova prisutnost, vol. 9, br. 1, str. 155-170, Kršćanski akademski krug, Zagreb, 2011, ISSN:1334-2312.
 • Nataša Ružić, "Mediji i herostrati novog doba", Medijski dijalozi, god. IV, br.9, str. 379- 392, ELIT, Podgorica, maj 2011, ISSN:1800-7074.
 • Nataša Ružić, "Samoregulacija medija u uslovima komercijalizacije tržišta", Medijska kultura br. 2, str. 159-169, NVO Civilni forum, Nikšić, 2011, ISSN:1800-8577.
 • Nataša Ružić, "Dekriminalizacija klevete u Crnoj Gori“ objavljeno u Verodostojnost medija dometi medijske tranzicije (ur. R. Veljanovski), str. 27-37, Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa, Beograd, 2011, ISBN: 978-86-7558-869-6.
 • Nataša Ružić, "Mediji kao izvor ideja za oponašanje", Medianali, godište 3, broj 6, str. 103-120,  Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, studeni 2009, ISSN:1846-436X.
 • Nataša Ružić, "Internet-izvor ideja za skul šuting širom svijeta", MIOKO, br. 4, str.103-108, Fond za razvoj istraživačkog novinarstva i nove medije-FORIN, Novi Sad, septembar 2009, ISSN:1820-6778.
 • Nataša Ružić, "Internet-korisna baza podataka ili uzročnik antisocijalnog ponašanja?", Medianali, godište 3, broj 5, str. 229-240, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, veljača 2009, ISSN:1846-436X.
 • Nataša Ružić, „Zakonska ograničenja ili sloboda izražavanja na Internetu?“, Medianali, godište 2, broj 4, str. 101-111, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, studeni 2008, ISSN:1846-436X.
 • Nataša Ružić, "Politička ubojstva novinara u Rusiji", Medianali, godište 1, broj 1, str. 83- 94, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, ožujak 2007, ISSN:1846-436X.
 • Nataša Ružić, „Tipične novinarske pogreške u crnogorskim tiskanim medijima“ objavljeno u Vjerodostojnost novina (ur. S. Malović), str.181-191, ICEJ, Zagreb, 2007, ISBN:978-953-7015-38-1.

Priručnici

Konferencije

 • Izlaganje Montenegrin public service broadcasting in digital age na konferenciji "Digital media technologies ad socio-educational changes", Odsjek za medijske studije, Filozofski fakultet, Novi Sad, 27, 28. maj 2016.
 • Izlaganje Implications of Budget Funding for PSB in Montenegro na konferenciji "The Future of Public Service Media in the Western Balkans: Never-Ending Transition?", Centar za društvena istraživanja Analitika i Univerzitet Friburg, Sarajevo, 19, 20. maj 2016
 • Izlaganje Budućnost javnog servisa na savremenom medijskom tržištu na konferenciji "Vjerodostojnost medija- nedostižan san?" u organizaciji Centra mladih naučnika CANU, Podgorica, 25. septembar 2015.
 • Izlaganje Samoregulacija na crnogorskom medijskom tržištu na konferenciji  "Samoregulacija medija, od teorije do prakse", Bar, 15. decembar 2013.
 • Izlaganje Uređivačka politika – ključni faktor pri izvještavanju o evropskim integracijama u crnogorskim štampanim medijima na konferenciji "Filozofija medija", Dubrovnik, 15-17. novembar 2013.
 • Izlaganje Izvještavanje crnogorskih medija o evropskim integracijama na konferenciji "Europe Here and There: Analysis of the Europeanization Discourse in the Western Balkans Media", Fakultet političkih nauka - Sarajevo, Filozofski fakultet – Novi Sad, Sarajevo, 8, 9. jun 2013.
 • Moderator jednog od panela na naučnom skupu Kriza štampe – kulturološke konsekvence, Bar, 25. maj 2013.
 • Izlaganje Manjinski mediji u borbi za opstanak na crnogorskom tržištu, regionalna konferencija "Mediji i manjine na Zapadnom Balkanu", Media Plan Institut, Sarajevo, 4. april 2013. godine
 • Predstavljanje rezultata istraživanja na međunarodnoj konferenciji "Jačanje uloge i funkcije Skupštine Crne Gore u procesu donošenja odluka", Skupština Crne Gore,  FPN  Podgorica, Podgorica, 21. decembar 2012. godine
 • Izlaganje Kršenje prava djeteta na privatnost u crnogorskim štampanim medijima na međunarodnoj konferenciji "Kultura ljudskih prava", CANU, Podgorica, 6. decembar 2012. godine
 • Predstavljanje rezultata istraživanja za Crnu Goru na međunarodnoj konferenciji "Uporedna analiza demokratskih performansi parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore", FPN Beograd, Sarajevski otvoreni centar, FPN Beograd, 28-29. septembar 2012. godine
 • Izlaganje Manipulacija crnogorskih štampanih medija u uslovima ekonomske krize na međunarodnoj konferenciji "Media, Poverty and Social Exclusion", Odsjek za medijske studije, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2. jun 2012. godine

 Stručna djelatnost

 • Član redakcije časopisa Medijski dijalozi, Istraživački medijski centar, Podgorica
 • Predsjednica komisije za vrijednovanje projekata na konkursu raspisanom od strane Ministarstva kulture o sufinansiranju programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima i naučnim časopisima za kulturu i teoriju medija u 2014. godini
 • Član Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 2014.
 • Vujović, Zlatko, Vukićević, Boris, Ružić, Nataša, Koprivica, Nenad, Muk, Stevo, „Studija: jačanje uloge i funkcije Skupštine Crne Gore u procesu donošenja odluka: Preporuke za unapređenje", Podgorica, 2012, 55 str.

Projekti

 • TEMPUS projekat "Vjerodostojnost novina" (2007)
 • RRPP projekat „Manjine i mediji na Zapadnom Balkanu: Komparativni istraživački projekat baziran na analizi sadržaja medija nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji" (januar 2012 – jun 2013)
 • RRPP projekat „Komparativna analiza demokratskih performansi parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore“, (januar 2012 - januar 2013)
 • Rukovodilac tima za Crnu Goru u RRPP projektu „Evropa, ovdje i tamo: Analiza diskursa o evropeizaciji u medijima Zapadnog Balkana“ (jun 2012 – jun 2013)
 • SCOPES program „The prospect and development of public service media: Comparative study of PSB development in Western Balkans in  light of EU integration“ (jul 2014 – jun 2016)

 

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.