Biotehnički fakultet

Biografija - Lazarević Jelena
Biografija - Lazarević Jelena

Biografija Dr Jelene Lazarević

 

Jelena Lazarević rođena je u Aranđelovcu (R. Srbija), 25. 10. 1971.

Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu 1990. god. sa zvanjem laboratorijskog tehničara za toplotnu fiziku.

Šumarski fakultet u Beogradu, smer Pejzažna arhitektura, upisala je 1990. godine. Diplomirala je 1996, sa prosečnom ocenom 8,92. Diplomski rad pod nazivom »Zaštita i unapređenje predela oko manastira Stare i Nove Pavlice« odbranila je, kod dr Jasminke Cvejić i dr Mirka Kovaćević. Za postignute rezultate tokom studiranja nagrađena je statuom »jelen« kao najbolje diplomirani student na smeru Pejzažna arhitektura u 1996. godini, i nagradom Univerziteta, kao student generacije.

Tokom školske 1994/95 i 1995/96. radila je kao saradnik u nastavi na predmetu Fiziologija biljaka.

Od marta 1996. do oktobra 2001. godine angažovana je kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju na projektu »Unapređenje i optimalno korišćenje šumskih potencijala i funkcija šuma i šumskih područja Srbije« na Šumarskom fakultetu, na katedri za zaštitu šuma, i učestvovala u izvođenju nastave na predmetima Bolesti ukrasnih biljaka i Šumska fitopatologija.

Poslediplomske studije upisala je 1996., grupa za Zaštitu  šuma i ukrasnih biljaka, sa izbornim predmetom Šumska fitopatologija (prosečna ocena u toku magistarskih studija - 9,33). Magistarki rad pod naslovom »Bioekologija fitopatogene gljive Herpotrichia juniperi (Duby) Petrak« odbranila je 10. oktobra 2001. godine pred komisijom u sastavu: Dr Dragan Karadžić, red. prof. Šumarskog fakulteta u Beogradu, Dr Tanja Milijašević, docent Šumarskog fakulteta u Beogradu, Dr Milenko Mirić, van. prof. Šumarskog fakulteta u Beogradu, Dr Vladimir Lazarev, naučni savetnik Instituta za Šumarstvo u Beogradu i red. prof. Šumarskog fakulteta u Banja Luci.

U toku školske 1999/2000 i 2000/2001 godine bila je angažovana kao predavač u Višoj poljoprivrednoj školi- Negotin (nastavne baze u Zrenjaninu i Bačkoj Topoli), na predmetu Botanika.

Od marta 2002. do aprila 2003. godine radila je kao stručni saradnik u Saveznom ministarstvu privrede i unutrašnje trgovine, u sektoru za vinogradarstvo, voćarstvo, šumarstvo i preradu.

Od aprila do oktobra 2004. godine radila je kao stručni saradnik u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva R Srbije u sektoru za analitiku, ekonomiku i agrarnu politiku.

Od oktobra 2004. godine radi u Biotehničkom institutu u Podgorici kao viši istraživač za šumarstvo. Institut je u međuvremenu transformisan u Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore. Kao član istraživačkog tima, bila je angažovana na istraživačkim projektima iz oblasti zaštite šuma, mikologije, rasadničke proizvodnje i pejzažne arhitekture. Od školske 2013/14 angažovana u nastavi na predmetu Cvjećarstvo, na specijalističkim studijama, studijki program »Ratarstvo i povrtarstvo«.  Od školske 2017/18 angažovana u nasavi na predmetu Pedologija na smeru Biljna proizvodnja, Ukrasno mediteransko bilje na smeru Mediteransko voćarstvo i Proizvodnja dendrološkog sadnog materijala, na Specijalističkim primenjenim studijama -Rasadničarstvo (2018/19).

Doktorsku disertaciju pod naslovom »Ektomikoriza četinrskih vrsta drveća u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na mikorizu munike- Pinus heldreichii Christ.« odbranila je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za zaštitu šuma  4. Jula 2013. godine pred komisijom u sastavu: Dr Nenad Keča, vanredni profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, Dr Vesna Golubović- Ćurguz, docent Šumarskog fakulteta u Beogradu i Dr Dragana Stojčić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. (Uvjerenje o stečenom naučnom stepenu Doktor nauka iz oblasti šumarstva je priznato Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore UP I br. 05-1-1011/2 od 10. Oktobra 2013. godine.)

Stekla je zvanje Naučni saradnik u oblasti biotehničkih nauka-šumarstvo (Odluka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije broj 060-01-00006/525 od 04.06.2018., na osnovu zahteva koji je podneo Šumarski fakultet u Beogradu).

Autor je preko 70 naučnih radova i saopštenja.

 

Učestvovala je na većem broju međunarodnih konferencija, radionica i treninga, kao i na međunarodnim trening školama. 

U periodu od 2011-2018 obavljala je stručno usavršavanje tokom 7 studijskih  boravaka na Švedskom Univerzitetu poljoprivrednih nauka - Odeljenje za šumsku mikologiju i fitopatologiju u Upsali, Švedska, u okviru programa evropske saradnje u nauci i tehnologiji (COST) i drugih istraživačkih projekata (AgriSciMont i KATUN).

Predstavlja Crnu Goru u projektima evropske saradnje u nauci i tehnologiji u oblasti zaštite šuma i biodiverziteta (4 aktivna projekta u periodu 2011-2017). Takođe učestvuje u realizaciji nekoliko međunarodnih i regionalnih projekata i rukovodi projektima bilateralne saradnje u ovim oblastima. Član je redakcije časopisa Mycologia Montenegrina od 2012. godine. Recenzira radove za naučne časopise Poljoprivreda i šumarstvo (Agriculture and Forestry) (10 radova), Baltic Forestry (3) i Mycorrhiza (1).

 

            Jelena Lazarević je udata i majka je Strahinje (13) i Rastka (11) Laković.

 

Spisak objavljenih naučnih i stručnih radova i saopštenja Dr Jelene Lazarević

 1. Lazarević, J. (1996): Protection and enhancement of areas surrounding monasteries of Stara and Nova Pavlica. Landscape planning and arrangement, 213-223, Belgrade.
 2. Lazarević , Kovačević M., Jelisavčić L., Lazarević J., (1996).: Control of terms by network diagram in ornamental plant production. Second Scientific Conference, International plant propagators society, ”Propagation of Decorative Plants”, Sofija.
 3. Cvejić, Lazarević S., Avramović M., Lazarević J. (1997): Valorization of vegetation in the park of the Bukovička spa and its protection covering both protection and development of urban and suburban areas of Aranđelovac town, Proceedings of he 3rd International conference on the development of forestry and wood science/tehnology, volume II, 313-321, Beograd.
 4. Milijašević, Marković Č., Stojanović A, Lazarević J. (1998): The most important pests and diseases in ornamental and forest nurseries in Serbia. IPPS in Bulgaria- Third Scientific Conference Propagation of ornamental Plants, Sofia
 5. Cvejić J., Lazarević S., Avramović M.,Lazarević(1998): Inventarization and valorization of vegetation in park of Bukovička Banja. Natural and kultural-historical values of Aranđelovac, Aranđelovac
 6. Mladenović, Talić B., Cvejić J., Lazarević S. , Avramović M., Lazarević J. (1999): Rekonstrukction, revalorization and protection of park in Bukovička Banja in Aranđelovac. Urbanistic salon- Niš 99.
 7. Marković Č., Karadžić, Graora D.,Lazarević J, 1999. : Diseases and pests on plants in enterior of Sava Center, XIII Yugoslav simpozium on plant protection, Zlatibor.
 8. Lazarević J. (1999): Diseases of cycas (Cycas revoluta) XIII Yugoslav simpozium on plant protection, Zlatibor.
 9. Lazarević J. (2001): Herpotrichia coulteri (Peck) Bose on Durmitor, Mycologia Montenegrina III (1): 197-203.
 10. Lazarević J. (2001): Endagerment of highmountain forest eccosystems of Montenegro from patogen fungi Herpotrichia juniperi, International science meeting: Natural resources of ground, continental waters and sea of Montenegro and their protection, Žabljak.
 11. Lazarević J., Karadžić D.(2001): Often decay fungi on green areas of Belgrade, International simpozijum »Diversity and protection of macromicetae in southeastern Europe«, Igalo.
 12. Lazarević, Karadžić D, (2001):Decay fungi as an indicator of health of treee lines in Belgrade, XV Yugoslav simpozium on plant protection, Zlatibor.
 13. Lazarevic, (2002): Decay fungi on Prunus pissardii in parks of Belgrade's city centre, XVI Yugoslav simpozium on plant protection, Zlatibor.
 14. Lazarević, (2003): Brown felt blight in Montenegro, Third International Balcan Botanical Congress, Sarajevo.
 15. Lazarević J., (2003): Inonotus (Basidiomycetes, Hymenomycetales, Hymenomycetaceae) species in Belgrade, VI consalting on plant protection, Zlatibor.
 16. Lazarević J. (2003): Contribution to the study of phisiological characteristics of the pathogenic fungus Herpotrichia juniperi, Agriculture and Forestry, 49 (3-4) 95-109, Podgorica
 17. Lazarević J. (2004): Contribution to the study of phisiological characteristics of the pathogenic fungus Herpotrichia coulteri, I Symposium of ecologist of repubic of Montenegro, Tivat; Mycologia montenegrina VII (in press)
 18. Lazarević J. (2004): Pinus heldreichii as the host of brown felt blight (Herpotrichia juniperi) in Montenegro, I Symposium of ecologist of repubic of Montenegro, Tivat; Mycologia montenegrina VII
 19. Lazarević J. (2004):Inonotus hispidus as a cause of decay on some decidious tree species on urban green areas, , Agriculture and Forestry 50 49 (1-2) 105-116, Podgorica

 

 1. Lazarevic S., Lazarevic J. (2004) The diseases of bulb flower species as a limitative factor of their production ( Bolesti lukovičastih vrsta cveća kao limitirajući faktor njihove proizvodnje; VIII symposium Biotehnology and Agroindustry, Velika Plana 1-03 novembar, 2004 (VIII naučno stručni simpozijum Biotehnologija i Agroindustrija), 337-343.
 2. Lazarević J. (2005): Contribution to the study of te morphological characteristics of the pathogenic fungus  Herpotrichia juniperi, Mycologia montenegrina VIII, 137-147
 3. Perić, Lazarević J. (2006). Due interessanti specie del genere Perenniporia  in Serbia e Montegro: P. ochroleuca e P. fraxineamicologia e Vegetazione Mediterranea 21 (1): 41-52.
 4. Lazarević J., (2006). Decay fungi on plane (Platanus x acerifolia) in urban enviroment, VIII science meeting on plant protection, Zlatibor, 27. 11.-1. 12. 2006., Book of abstracts129-130.
 5. Lazarević J., Perić O., Perić (2006). Phellinus torulosus as decay fungus on evergreen broadleaves in Montenegro. Mycol. Monten. IX: 25-33.
 6. Lazarević J. (2006). Decay fungi of Topčiders Park in Belgrade. Monten. IX: 55-623.
 7. Lazarević J, Dubak (2007). Forest as an environment of natural lakes - Comparative analysis of forest vegetation in the environments of 5 natural lakes in Montenegro, “I Symposium for protection of natural lake in Republic of Macedonia” Ohrid, maj 2007.
 8. Lazarević J (2007). Distribution and host plants of brown felt blight in montenegrin mountains, International symposium „Natural and cultural values of Dinaridi ecosystems), 25-27 maj 2007, Berane, Andrijevica, Plav, Book of apstracts, 82.
 9. Lazarević J., Perić O., Perić (2007). Distribution and diversity of ectomycorrhizal fungi in Montenegro, XV Congress of European Mycologists, Saint Petersburg, Russia, Abstracts, 131.
 10. Lazarević J. (2008). Possibilities of hardwoods and coniferous seedlings mycorrhization in the field conditions in Podgorica, Medjunarodna naučna konferencjija »Forestry in achieving Millenium Goals«, Institute of lowlend Forestry and enviroment, Novi Sad. Proceedings 331-337
 11. Lazarević J., Perić O., Perić (2008). Decay fungi of Mediteranean part of Montenegro, Interrnational scientific Conference »Forestry in achieving Millenium Goals«,Institute of lowlend Forestry and enviroment, Novi Sad. Proceedings 349-355
 12. Lazarević J., Perić O., Perić (2009). Basidiomicetes in Pine Forests In Montenegro, V International conference “The study of fungi in Cenosis”, Perm, Russia, p. 135-138.
 13. Lazarevic J. (2009) Fungi from Montenegro potentially valuable in mycorrhization of coniferous, V Balkan Botanical Congress, Belgrade, Book of abstracts, 90-91
 14. Lazarević J. (2009).Phoma glomerata on Cycas revoluta on Montenegro coast, Monten. XII: 85-90.
 15. Lazarević J. (2010). Seedlings mycorrhization under the treat of climate changes, International Scientific Conference, Forest Ecosystems and Climate Changes, Belgrade Proceedings, Volume 2, 221-226.
 16. Lazarević J. , Lazarević S. (2010). Possibilities for production and application of native Cyclamen neapolitanum in landscape architecture and horticulture, Biologica Nyssana 1(1-2), 105-109.,  10th SFSES 17-20 june 2010
 17. Lazarević J. (2010). On the physiology of Chalciporus amarellus (Quél)Bataille, IX International mycological Congres, 1-8 august 2010, Edinbourgh.
 18. Lazarević J. 2010. Mycorrhization of containerized Pinus nigra seedlings with autochthonous 453 Pisolithus arhizus, Proceedings First Serbian Forestry Congress “Future with Forests", 454 Faculty of Forestry University of Belgrade, Belgrade (Serbia) November 11–13. pp. 348-354.
 19. Lazarević J. (2011). Inoculation of containerized Pinus nigra seedlings with “native” ectomycorrhizal fungi in Montenegro, XVI European Mycollogical Congress, Book of Abstracts, 241.
 20. Zlatković M., Keča N., Karadžić D.,Lazarević J., Beloica J. (2011). Diplodia pinea on trees in urban environment- XI symposium on plant protection, Zlatibor, 28.11- 3.12. 2011.
 21. Lazarević J., Perić O., Perić B. (2011). Ectomycorrhizal fungi in Montenegro- diversity and distribution, Mycologia Montenegrina XIV (2011): 85-115.
 22. Lazarević J., Keča N., Vilotić D. (2012):Mycorrhization and use of super absorbent polymers in targeted production of planting material, International Conference: Role of research in sustainable development of agriculture and rural areas, Podgorica 24-27 May 2012, Book of abstracts 74.
 23. Lazarević J.,Keča N. Martinović A.(2012). Mycorrhization of containerized Pinus nigra seedlings with Suillus granulatus under open field conditions, Forest Systems 2012 21(3),498-507
 24. Lazarević J. (2012). Genetic resources in forestry sector of Montenegro, International Conference: Role of research in sustainable development of agriculture and rural areas, May 23-26, 2012, Podgorica, Montenegro- Agriculture & Forestry, Vol 57 (51-71).
 25. Lazarević J., Keča N. (2013). In vitro cultivation of mycelium of ectomycorrhiyal fungi: Pisolithus arhizus and Scleroderma Mycologia Montengrina XVI (2013): 95-105.
 26. Lazarević J., 2013., Brown felt blight in mountain and high-mountain forests in Montenegro, IUFRO Working Party 7.02.02. Foliage, shoot and stem diseases of Forest trees- Biosecrity in natural forests and plantations, genomic and biotechnology for biosecruty in forestry, May, 20-25, 2013, Brno and Cerna Hora, Czech Republic,  Book of abstracts, 127.
 27. Grebenc T. , Rusevska K. and Lazarević J. (2015):Belowground biodiversity-  Lecturers on EUFORINNO Dendrology, Ecophysiology and Beow-ground  Biodiversity workshop, 2nd-7th February 2015, Hotel Villa Tataj, Tirana, Albania.
 28. Lazarević J., Davidenko K., Millberg H., 2015: Incindence of Dothstroma septosporum in different pine forests in Montenegro, Mycologia Montenegrina XVII (2014) 2015: 119-131
 29. Perić B, Nicolas Van Vooren N,   Healy R. & Lazarević J, 2015: Une Trichophaearare récoltée en france et au Monténégro:  flavobrunnea comb. nov. (Pezizales), Mycologia Montenegrina XVII (2014) 2015: 65-87.
 30. Lazarević J., Keča N., Viotić D. (2015): Mycorrhization and use of super absorbent polymers in targeted production of hardwoods planting material, Agriculture and Forestry Vol 61. Issue 1, 295-307. DOI: 10.17707/AgricultForest.61.1.37 http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?id=2405
 31. Lazarević J., Keča N. ( 2015): Mycorrhization for improvement conifer seedlings quality in Montenegro, Joint IUFRO Working Party Meetings  02.02. –Foliage, shoot and stem diseases of forest trees and 7. 03.04 -Diseases and insects in forest nurseries" 7-12 june 2015., Uppsala, Sweden, Book of abstracts 76.
 32. Lazarević J., Davidenko K., Milberg, H. (2015): Occurrence of Dothistroma septosporum on high altitude pine forests in Montenegro, Joint IUFRO Working Party Meetings  02.02. –Foliage, shoot and stem diseases of forest trees and 7. 03.04 -Diseases and insects in forest nurseries" 7-12 june 2015., Uppsala, Sweden, Book of abstracts 77.
 33. Grebenc T, Martin M. P., Sulzbacher M., Karadelev M., Benucci G.M. N, Ballian D., Lukić T, Lazarević J., Kraiger H.(2015): Hypogeus fungi diversity and ecology in SE Europe, EUFORIA European Forest research and Inovation Area, The Final UFORINNO Conference, 31-August- 4 September 2015, Rogla, Slovenia, Programme and Book of abstracts 55. http://euforinno.gozdis.si/data/upload/ZBORNIK_NET.pdf
 34. Lazarević J., Bojović D. Olgica Perić O. (2015): Wild edible mushrooms and medical herbs on Montenegrin mountains and katuns, EUFORIA European Forest research and Inovation Area, The Final UFORINNO Conference, 31-August- 4 September 2015, Rogla, Slovenia, Programme and Book of abstracts, 68. http://euforinno.gozdis.si/data/upload/ZBORNIK_NET.pdf
 35. Lazarević J., (2015): Application of autochtonous fungi for mycorrhization of conifers –trials in Montenegro, EUFORIA European Forest research and Inovation Area, The Final UFORINNO Conference, 31-August- 4 September 2015, Rogla, Slovenia, Programme and Book of abstracts, p69. http://euforinno.gozdis.si/data/upload/ZBORNIK_NET.pdf
 36. Lazarević J.(2015): Dothistroma needle blight in different pine forests in Montenegro, COST Action FP1102: Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma, DIAROD, Management Committee meeting, workshop and final meeting, 6 – 8 October 2015, Kraków, Poland
 37. Lazarević J.(2015): Application of autochthonous fungi and forest soil for seedling mycorrhization - trials in Montenegro, Soil Biological Communities and Aboveground Resilience, COST Action FP1305 BioLink: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests, Proceedings of the 3rd Annual Meeting, Rome, 17-19 November 2015, 54
 38. Lazarević , Stojičić D., Keča N.(2016): Effects of temperature, pH and carbon and nitrogen sources on growth of in vitro cultures of ectomycorrrhizal isolates from Pinus heldreichii forest, Forest Systems, 25(1), e048, 10 pages (2016), eISSN: 2171-9845, http://dx.doi.org/10.5424/fs/2016251-07036
 39. Drenkhan R., Tomešová-Haataja V.,  Fraser S., Bradshaw R.,  Vahalik P., Mullett M., Martín-García J.,  Bulman L., Wingfield M., Kirisits T., Cech T., Schmitz S., Baden R., Tubby K., Brown A., Georgieva M., Woods A., Ahumada R., Jankovsky L., Thomsen I., Adamson K., Marcais B., Vuorinen M., Tsopelas, P., Koltay A., Halasz, A; La Porta N., Anselmi N., Kiesnere R., Markovskaja S., Kačergius A., Papazova-Anakieva, I.,  Risteski M., Sotirovski K., Lazarević J., Solheim H., Boroń P., Bragança H., Chira D., Musolin D., Selikhovkin A., Bulgakov T., Keča N., Karadžić D., Galovic V.,  Pap, P., Markovic M., Polaković-Pajnik L., Vasić V., Ondrušková E., Piskur B., Sadikovic D., Diez J., Solla A., Millberg H., Stenlid J., Angst A.,  Queloz V., Lehtijärvi A., Doğmuş-Lehtijärvi H. T., Oskay F., Davydenko K., Meshkova V., Craig D., Woodward S., Barnes I. (2016):  Global geographic distribution and host range of Dothistroma species: a comprehensive review,  Forest Pathology 46/5: 408-442, DOI: 10.1111/efp.12290
 40. Bulman L., Bradshaw R., Fraser S., Martín-García J.,  Barnes I., Musolin D., La Porta N., Woods A., Diez J., Koltay A., Drenkhan R.. Ahumada R., Polaković-Pajnik L., Queloz V., ; Piskur B., Doğmuş-Lehtijärvi H. T., Chira D., Tomešová-Haataja V., Georgieva M.; Jankovsky L., Anselmi N., Markovskaja S., Papazova I., Sotirovski K., Lazarević J., Adamčíková K., Boroń P., Bragança H., Vettraino AM., Selikhovkin A., Bulgakov T., Tubby K. (2016). "A worldwide perspective on the management and control of Dothistroma needle blight", Forest Pathology 46/5: 472-488 DOI: 10.1111/efp.12305
 41. Grebenc T., Lazarević J.(2016): Distribution and diversity of hypogeous fungi in south-eastern Dinaric alps (Montenegro), Sustainable development of mountain areas - Experiences, challenges and perspectives", Žabljak, September 14-16 2016, Montenegro: Book of abstracts, 49
 42. Lazarević J., Davidenko K., Vasaitis R., Menkis A. (2016): Forest site drives diversity and composition of fungal communities associated with fine roots of Pinus heldreichii, Sustainable development of mountain areas - Experiences, challenges and perspectives", Žabljak, September 14-16 2016, Montenegro: Book of abstracts, 62.
 43. Lazarević J., Grebenc T. (2016). Ecology of hypogeous fungi in Montenegro and their culitvation potential, Sustainable development of mountain areas - Experiences, challenges and perspectives", Žabljak, September 14-16 2016, Montenegro: Book of abstracts 63.
 44. Lazarević J., Stojanović I., Spanu I., Piotti A., Bagnoli F., Vendramin G. G. (2016). Genetic characterization of Pinus heldreichii populations from Montenegro, "Sustainable development of mountain areas - Experiences, challenges and perspectives", Žabljak, September 14-16 2016, Montenegro: Book of abstracts page 64
 45. Lazarević J., Laković I., Kapetanović A., Marković M. (2016): The landscape of seasonal mountain settlements –katuns - in SE Montenegro - from natural to cultural landscape and back, World Congress-Silvo Pastoral Systems 2016: Silvo pastoral systems in a changing world: functions, management and people, Portugal, Evora, 27-30 September 2016. , Book of abstract, 44.
 46. Lazarević J., Perić B., Perić O., Vasaitis R., Menkis A., (2016). Fungal biodiversity associated with endemic Pinus heldreichii forests in SE Montengrin mountains, World Congress-Silvo Pastoral Systems 2016: Silvo pastoral systems in a changing world: functions, management and people, Portugal, Evora, 27-30 September 2016. Book of abstract, 228.
 47. Lazarević J., Keča N. (2016). Basic physiological characteristics of in vitro cultures of ectomycorrhizal isolates from SE Montenegro,The meeting of COST ActionFP1305 BioLink:Linking soil biodiversity and Ecosystem function in European forests "Belowground biodiversity  and global change", Průhonice, Czech Republic24-26 October 2016.
 48. Krajter Ostoić, Konijnendijk van den Bosch C.C. , Vuletić D., Stevanov M., Živojinović I., Mutabdžija-Bećirović S., Lazarević J., Stojanova B., Blagojević D., Stojanovska M., Nevenić R., Pezdevšek Malovrh Š (2017).: Citizen satisfaction with urban forests and green space: Results from selected Southeast European cities, Urban Forestry & Urban Greening 23 (2017) 93–103
 49. Lazarević J. , Davydenko K., Millberg H. (2017): Dothistroma Needle Blight on High Altitude Pine Forests in Montenegro, Baltic Forestry vol 23 (1) Special issue: Advances in ash dieback research, and some other invasive diseases of trees, 294-302.
 50. Lazarević J., Menkis A. (2017): Belowground fungal biodiversity associated with endemic Pinus heldreichii in high altitude Montenegrin forests, 7th international Symposium on physiological processes in roots of woody plants -Woody root 7 jointly with Annual meeting of  European network Cost Action FP1305 Biolink: Linking belowground biodiversity and ecosystem functions in European forests , June 26-29, 2017, Tartu, Estonia, Book of Abstracts, page 81.
 51. Lazarević J. 2017, Research on fungal biodiversity associated with alpine forests in Montenegro, The 6th annual AFoRGeN meeting, June 15-17, Trentino -Italy (AForGEn-Alpine forest genomic network).
 52. Lazarević J., Bojović D., 2017, Hrana i ljekovi iz prirode, priručnik o jestivim gljivama i ljekovitom bilju planinskih područja, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 172 p.
 53. Lazarević J., 2017., Šume i biodiverzitet Kučke planine, Katuni Kučke planine, monografija, ur. Ivan Laković, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 64-878.
 54. Lazarević , Menkis A. (2018): Fungi inhabiting fine roots of Pinus heldreichii in the Montenegrin montane forests, Symbiosis 74, 189-197, DOI 10.1007_s13199-017-0504-5
 55. Lazarević, J., Topalović, A., Menkis, A. (2018): Fungal biodiversity associated with fire-disturbed Pinus heldreichii forest soils in Montenegro. Soil biodiversity and European woody agroecosystem FP1305 Biolink Cost Action Annual Meeting, Granada, 14-16 March, pp. 83-84. ISBN 978-88-97655-03-9
 56. Lazarević J, Davydenko K. , Menkis A. (2018): Dothistroma needle blight and other needle fungi of native conifers in Montenegro , 2018, The 15th International Phytotehnology Conference, University of Novi Sad, 1-5 October 2015, Book of abstract, page 17., invited speaker
 57. Lazarević J., Spanu I., Piotti A., Menkis A., Horacek M., Topalović A., Stojanović , Bagnoli F., Vendramin G. G. (2018): Pinus peuce and its habitats in Montenegro, Ecology-meeting the scientific challenges of a complex world”- 48 th Annual Meeting of the ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, session 8, Conference guide 96.
 58. Lazarević J., Topalović A, Perić B., Menkis A. (2018): Ectomycorrhizal fungi in pine forest at the upper tree line in Montenegro, Ecology-meeting the scientific challenges of a complex world- 48 th Annual Meeting of the ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, session 16, Conference guide 130.
 59. Lazarević J., Stojanović I., Menkis A. ( 2018). Fungal communities in needles of three native conifers in Montenegro, International conference”Senetial plantings for detecting alien potentially damaging tree pests, Sursee, Switzerland , Book of abstracts, 51.
 60. Franić I., Prospero S. , Adamson K., Eric A. , Auger-Rozenberg M-A., Augustin S., Avtzis D., Barta M., Boroń P., Bragança H., Brestovanská T., Burgess T., Burokienė D., Černý K., Cleary M., Corley J., Coyle D.R., Csóka G., Davydenko K., Elsafy M.A. O., Eötvös C., de Groot M., Diez J.J., Doğmuş Lehtijärvi H.T., Drenkhan R., Fan J., Grabowski M., Grad B., Havrdova L., Hrabetova M., Tadeu Iede E.,  Kacprzyk M., Kenis M., Kirichenko N., Lacković N., Lazarević J., Leskiv M., Li H., Madsen C.L., Matošević D., Matsiakh I, Meffert J., Migliorini D., Mikó A., Nikolov C., O'Hanlon R., Oskay F., Paap T., Parpan T., V. Petrakis P.V., Piškur B., Rav H.P., Ronse A., Roques A., Schnell e Schühli G., Sivickis K., Talgø V.,  Tomoshevic M.,  Uimari A., Ulyshen M., Vettraino A.M., Villari C., Wang Y., Witzell J., Zlatković M., Eschen R. ( 2018): Global patterns in insects and fungi of dormant twigs of native and exotic congeneric tree species, COST conference”Senetial plantings for detecting alien, potentially damaging tree pests, State of the art 2018, Sursee, Switzerland, Book of abstracts, 49.
 61. Franić I., Prospero S., Adamson K , Allan E., Attorre F., Auger-Rozenberg M-A., Augustin S., Avtzis D.,  Baert W., Barta M., Bauters K., Bellahirech A., Boroń P., Bragança H., Brestovanská T., Bente Brurberg M., Burgess T., Burokienė D., Cleary M., Corley J., Coyle D.R., Csóka G., Černý K., Davydenko K., de Groot M., Diez J.J., Doğmuş Lehtijärvi H.T., Drenkhan R., Elsafy M., Eötvös C.B., Fan J., Fürjes-Mikó A., Grad B., Hartmann M., Havrdova L., Hrabětová M., Just Justesen M., Kacprzyk M., Kenis M., Kirichenko N., Kramarets V., Lacković N., Lazarević J. , Leskiv M., Li H., Madsen C.L., Malumphy C., Matošević D., Matsiakh I., Meffert J., Migliorini D., Nikolov C., O'Hanlon R., Oskay F., Paap T., Parpan T., Petrakis P.V., Piškur B., Ravn H.P., Ronse A., Roques A. , Sivickis K., Talgø V., Tomoshevich A.A., Uimari A., Ulyshen M., Vettraino A.M., Villari C., Wang Y., Witzell J., Zlatković M., Eschen R. (2018). Global patterns in insects and fungi of dormant twigs of native and exotic tree species, 3rd Croatian Symposium on invasive species – with international participation”, 26-27.11.2018, Zagreb, Croatia, Book of Abstracts, page 53-55.  ISSN 1849-5702.  

 

 

Učešće u međunarodnim projektima:

 

FP7 Regpot 2010-5: Unapređenje naučne osnove za održivi razvoj crnogorske poljoprivrede – AgriSciMont)(Fostering a science based development of a sustainable Montenegrin agriculture -AgriSciMont (2010-2013)–  Zamenik rukovodioca RP 4

 

Član Upravnog odbora COST Akcije FP 1102: Utvrđivanje invazivnog potrencijala  rizika od Dothistroma-e (DIAROD) (Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma-DIAROD) (2011-2015) (koordinator za Cnu Goru)

 

Član Upravnog odbora COST Akcije FP 1103: Sušenje jasena u Evropi: smernice i strategija za održivo upravljanje (Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines and strategies for sustainable management - FRAXBACK) (2012-2016)  (koordinator za Cnu Goru)

 

Član Upravnog odbora COST Akcije FP 1305: Povezivanje biodiverziteta u zemljištu i funkcija ekosistema u Evropskim šumama (Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests -BioLink) (2014-2018)

 

Član Upravnog odbora COST Akcije FP 1305 FP 1401: Globalna mreža rasadnika kao sistem ranog upozorenja protiv introdukovanih štetočina drveća (A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests - Global Warning) (2015-2019)

 

FOPER Project : Građani i upraljanje urbanim šumama u jugoistočnoj Evropi : Studija slučaja u odabranim gradovima (Citizens and urban forest governance in South East Europe: Case studies in selected cities -FORCITY)- (2011-2013) (nacionalni coordinator za Crnu Goru)

 

MNE HERIC -81180 –KATUN Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma (“Valorising the Montenegrin Katuns through sustainable development of agriculture and tourism-KATUN”) (2015-2017), menadžer projekta i istraživač u oblasti šumarstva 

 

Učešće u projektima bilateralne načne saradnje (rukovodilac projekta za Crnu Goru)

Projekat bilaterane naučne saradnje Slovenija- Slovenački šumarski institut: Distribucija hipogeičnih gljiva jugoistočnih Dinarida  i metode kultivacije komercijalnih vrsta (tarufi-Tuber sp.) (2014-2015) (rukovodilac projekta za CG)

Projekat bilaterane naučne saradnje Italija-CNR, Institut za bionauke i bioresurse: Fragmentirane populacije šumskog drveća iz refugijalnih područja: anfiadriatička veza (Tree fragmented populations from refugial areas: the anfiadriatic connection) (2015-2016) (rukovodilac projekta za CG)

Projekat bilaterane naučne saradnje Italija-CNR, Institut za bionauke i bioresurse: Adaptivni odgovor munike na sušu drug visinskih transekta na Apeninima i na Balkanu (Adaptive responses to drought in Pinus heldreichii along altitudinal transects in the Apennines and the Balkans) (2017-2018)-rukovodilac projekta za CG

Projekat bilaterane naučne saradnje Austrija-HBFLA-: Uporedno proučavanje autohtonih petoigličavih borova u Austriji i Crnoj Gori (Comparative studies on native  five needle pines in Austria and Montenegro) (2017-2019) (rukovodilac projekta za CG)

Projekat bilaterane naučne saradnje (Italija –CNR, Institut za bionauke i bioresurse, Firenca ): Adaptivni kapacitet bukve (Fagus sylvatica) duž visnskog transekta na Apeninima i na Balkanu (Adaptive capacity of Fagus sylvatica along altitudinal transects in the Appennine and the Balkans) (2019-2020)- (rukovodilac projekta za CG)

Projekat bilaterane naučne saradnje (Slovenija-Slovenački šumarski institut): Novi pristup u proučavanju biologije tartufa i njihova primena na prirodnim staništima i u nasadima (New approaches in exploring truffle biology and applications in native forests and plantations (2018-2020)- )- (rukovodilac projekta za CG)

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.