Biotehnički fakultet, 11.03.2017

Biografija - Jovović ZoranX

Rođen sam u Nikšiću 27. 02. 1966. godine, gdje sam završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspjehom.

Poljoprivredni fakultet – Odsjek za ratarstvo upisao sam u Sarajevu 1985/86. godine, gdje sam i diplomirao 1990. godine sa prosječnom ocjenom 8,44.

Na istom fakultetu 1990. godine upisao sam i poslijediplomske studije, na Odsjeku za ratarstvo i u roku položio sve predviđene ispite sa prosječnom ocjenom 9,25.  Zbog ratnih dejstava na prostoru bivše Jugoslavije morao sam prekinuti studije sve do 1997. godine, kada obnavljam upis na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu gdje u oktobru 1998. godine uspješno branim magistarski rad "Proučavanje spektra djelovanja različitih herbicida i njihovih kombinacija na korove agrofitocenoze kukuruza (Zea mays L.)".

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Uticaj načina suzbijanja korova na prinos sjemenskog usjeva različitih sorata krompira" odbranio sam u januaru 2002. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.

Obavio sam značajan broj specijalizacija i studijskih boravaka na prestižnim institucijama širom svijeta: Njemačka (2002 i 2003), Holandija (2004, 2006 i 2007), Belgija (2004), Sjedinjene Američke Države (2006), Švedska (2008 i 2012), Izrael (2009), Rumunija (2009), Mađarska (2010), Slovenija (2011), Italija (2011), Litvanija (2011), Turska (2011) itd. 

Do sada sam kao autor ili koautor objavio oko 90 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima ili saopštio na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Angažovan sam u realizaciji brojnih domaćih i međunarodnih projekata kao i na različitim poslovima za potrebe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kao što su: izrada legislative (zakoni, podzakonska akta), izrada nacionalnih programa i strategija, implementacija budžetskih linija itd. Član sam radnih grupa za pregovore Crne Gore sa EU za poglavlja 11 12.

Takođe, član sam Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, Akreditacionog tijela Crne Gore, Evropskog udruženja za istraživanje krompira (EAPR), Evropskog udruženja za biljne genetičke resurse (ECPGR) i mnogih drugih organizacija i udruženja.

Podaci o radnim mjestima i izborima u zvanje

Od juna 1991. do septembra 1997. godine radio sam u DD "Nikšić - trgovina " - Nikšić (bivši "13. jul" Podgorica, PJ Nikšić), na poslovima Upravnika poljoprivredne proizvodnje, kada prelazim u Biotehnički institut – Podgorica.

U zvanje višeg istraživača u Zavodu za ratarstvo, povrtarstvo i krmno bilje izabran sam u februaru 2000. godine.

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Univerziteta Crne Gore, broj 01-852 od 7. XI. 2002. godine promovisan sam u zvanje naučni saradnik za oblast ratarstvo.

U zvanje viši naučni saradnik za oblast ratarstvo izabran sam 2008. godine Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, broj 01-1274, od 12. 06. 2008. godine.

Od školske 2006/07 izvodim nastavu i vježbe na akademskim studijama, na smjeru Biljna proizvodnja, na sljedećim predmetima: Osnovi gajenja njivskog bilja, Ratarstvo i Stručna praksa (redovni predmeti), kao i Herbologija, Biljni genetički resursi i Proizvodnja i prerada duvana (izborni predmeti). Na poslijediplomskim studijama predajem Proizvodnju bilja na oranicama i Metode naučno-istraživačkog rada.