Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Biografija - Bojanić Danilo
Biografija - Bojanić Danilo

Danilo (Novice)  Bojanić  rođen je 5. novembra 1985. godine u Nikšiću, državljanin Crne Gore. Osnovnu školu i gimnaziju „Stojan Cerović” završio je u Nikšiću. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, odsjek za Fizičku kulturu  06. jula 2008. godine, kao jedan od najboljih studenata grneracije. Magistarsku tezu   odbranio je 2011. godine na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli. Bio je dugogodišnji član FK „Sutjeska” iz Nikšića, gdje je postizao zapažene rezultate i osvajač  srebrne medalje kupa Srbije i Crne Gore. Dugi niz godina bio je uspješan  član karate kluba „Onogošt” iz Nikšića. Doktorsku disertraciju „Relacije i uticaj bazično-motoričkog potencijala na situaciono motoričke sposobnosti odbojkašica“, odbranio je 1. juna 2016. godine, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore. Učestvovao je kao jedan od predavača na seminaru za profesore fizičkog vaspitanja koji je organizovan 2015. godine od strane Zavoda za školstvo Crne Gore. Autor  ili koautor više originalnih naučnih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima (SCIE,ESCI,SCOPUS) i učesnik na međunarodnim i domaćim konferencijama. Član je organizacionog odbora časopisa za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje, „Sport Mont”.  Posjeduje sertifikat drugog stepena (engleski jezik) Internacionalnog centra za učenje stranih jezika „Oksford centar”. Odlukom Senata broj 03-1208, od dana 04.05.2017.godine  izabran u zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore, za oblast Sportske nauke - Odbojka i fizičko vaspitanje na Fakultetu za sport i fitičko vaspitanje i na nematičnim fakultetima, i trenutno obavlja funkciju prodekana za nastavu. U okviru Erasmus + projekta boravio je kao gostujući predavač u Letoniji (Latvian academy of sport education) studijske 2018/19, dok je studijske 2020/21. bio angažovan kao gostujući predavač u Češkoj  (Palacky University Olomouc).  

Podaci o radnim mjestima

Od 2008-2009.godine bio je radno angažovan kao nastavnik ‒ pripravnik fizičkog vaspitanja u OŠ „Olga Golović” u Nikšiću. Septembra 2011. godine dobio je status zaposlenog sa punim radnim vremenom kao saradnik u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, Univerziteta Crne Gore, dok je od 2017. godine izabran u zvanje docenta. U zvanje vanrednog profesora izabran je u julu 2022. godine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.