Elektrotehnički fakultet

Biografija - Daković Miloš
Biografija - Daković Miloš

Miloš Daković je rođen 1970. godine u Nikšiću, Crna Gora. Diplomirao je 1996. godine, magistrirao 2001. godine i doktorirao 2005, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Redovni je profesor na Univerzitetu Crne Gore od 2017. godine. Učestvovao je u 14 naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane Volkswagen fondacije, crnogorskog Ministarstva nauke, kanadske vlade (DRDC) i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Recenzent je u više međunarodnih časopisa, među kojima su: IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE Signal Processing Letters, IEEE Transactions on Image Processing, IET Signal Processing, Signal processing i Geoscience and Remote Sensing Letters. Dosadašnji naučno-istraživački rad Miloša Dakovića rezultovao je objavljivanjem više od 80 radova, od čega je više od polovine radova publikovano u vodećim međunarodnim časopisima. Potpuna lista referenci se nalazi na sajtu: http://www.tfsa.ac.me/milos.html.

Oblasti naučno-istraživačkog interesovanja Miloša Dakovića su: obrada signala, vremensko-frekvencijska analiza, radarski i sonarski signali, rijetki (sparse) signali i signali na grafovima.

Miloš Daković je član IEEE udruženja i Odbora za informaciono komunikacione tehnologije Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Koautor je na evropskom patentu EP3154022A1, A method of compressive sensing-based image filtering and reconstruction, and a device for carrying out said method.  Dobitnik je nagrade Ministarstva nauke Crne gore za 2015. godinu u kategoriji pronalazač-inovator.

Prof. Daković izvodi nastavu na više predmeta na Univerzitetu Crne Gore. Mentor je na 7 odbranjenih magistarskih teza, a dvije magistarske teze su u proceduri prijave i odbrane.  U toku je izrada tri doktorske disertacije pod njegovim mentorstvom.