Elektrotehnički fakultet

Biografija - Stojanović Radovan
Biografija - Stojanović Radovan

Rodjen je 1965. godine u Ivangradu (danas Berane), gdje je završio osnovnu školu  i gimnaziju. Nosilac je diplome LUČA i nagrada na takmičenjima iz oblasti prirodnih nauka i tehničkog stvaralaštva. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerzitetu Crne Gore, 1990. i 1994. godine. Doktorirao je na Univerzitetu u Patrasu (Πανεπιστήμιο Πατρών), Grčka, 2001. godine iz oblasti mašinske vizije pod mentorstvom profesora Georgiosa Papadopoulos-a.

Od 1990. do 1997. godine radi kao asistent pripravnik i asistent na ETF-u Podgorica. Na Univerzitetu u Patrasu i Institutu za industrijske sisteme INVIS (Grčka) boravi do 2003. godine. U zvanja docenta, vanrednog i redovnog profesora na Univerzitetu Crne Gore biran je 2002., 2008. i 2013. godine.

Usavršavao se i istraživao na velikom broju inostranih univerziteta i instituticija. Nosilac je stipendija EU, kao i vlada Grčke, Slovačke i Slovenije.  Autor/koautor je više od 350 publikacija u međunarodnim časopisima i zbornicima konferencija.  Kao predavač po pozivu gostovao je na velikom broju internacionalnih skupova.  Učestovao  je kao koordinator ili član timova u preko 30 projekata iz različiti šema: TEMPUS/ERASMUS+, FP6, FP7, H2020, WUS, World Bank, NATO, IPA, bilateralni,  nacionalni i kompanijski.

Nominovan je za eksperta EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu), EURAMET (Evropsko udruženje  mjernih instituta) i nekoliko vladinih institucija u Evropi i Zapadnom Balkanu. Član je Odbora za prirodne i tehničke nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), Think Tank tima Crne Gore, Odbora za doktorske studije Univerziteta Crne Gore, kao i predstavnik  Crne Gore u H2020-ICT odboru.  Član je nacionalnog HERE tima (stručnjaka za reformu visokog obrazovanja) te Rukovodilac prvog internacionalnog programa na engleskom jeziku "Održivi razvoj". 

Predsjednik je Crnogorske asocijacije za nove tehnologije (MANT) i član Borda direktora Evropske asocijacije za mikroelektroniku EuroMicro. 

Predsjednik je i osnivač MECO konferencije i ko-osnivač  CPSIoT workshopa, naučnih dogadjaja koji su uvršteni u najreferentnije baze iz oblasti kompjuterskih nauka. Bio je prvi direktor i jedan od osnivača Foruma crnogorskih univerzitetskih nastavnika i istraživača (FUPI). Član je naučnih odbora u više od 50 međunarodnih i i domaćih  naučnih skupova, te urednik ili recenzent u nekoliko SCI /SCIE časopisa. Tokom svoje karijere imao je čast da njegove naučne aktivnosti posjete i podrže tri nobelovca.  

2007. godine predlaže primjenu LED-LED senzorske tehnike u medicinskim mjerenjima, koja je internacionalno prihvaćena kao orginalno naučno rješenje. 

U sklopu vizionarskih projekata osnovao je Centar za primijenjenu elektroniku, Centar  za biomedicinsko inženjerstvo (BioEMIS), NATO centar  za simulaciju katastrofa (GEPSUS), Laboratoriju za medicinsku elektroniku (MEDEL), Dokotrske studije na engleskom jeziku "Održivi razvoj", te kreator nekoliko novih  kurseva, programa i nastavnih modula.

Odigrao je prepoznatljivu ulogu u demokratskim procesima u Crnoj Gori, kao i u promociji nauke i obrazovanja na Zapadnom Balkanu.

Govori engleski, grčki i ruski jezik.

Više o Radovanu Stojanoviću

 http://www.apeg.ac.me/rstojanovic.htm  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Radovan_Stojanovi%C4%87Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.