Elektrotehnički fakultet

Biografija - Nikša Tadić
Biografija - Nikša Tadić

            Rođen je 27.03.1966. u Dečanima, Srbija.

            Osnovnu i srednju školu završio je u Titogradu. Dobitnik je diploma Luča I za osnovnu i srednju školu. Izabran je za najboljeg učenika Gimnazije “Slobodan Škerović” u Titogradu za školsku 1984/85 godinu.

            Diplomirao je 1992. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici sa prosječnom ocjenom 9.87. Postdiplomske studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici sa prosječnom ocjenom 10, a magistarski rad pod nazivom “Nove mjerne tehnike na bazi mikroprocesora” odbranio je u junu 1996. godine. Doktorat pod nazivom “Naponom kontrolisani otpornici na bazi otpornog ogledala” odbranio je u julu 2000. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Postdoktorske studije realizovao je u sklopu Lise Meitner Postdoctoral Research Position na Vienna University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Institute of Electrical Measurements and Circuit Design, od juna 2004. do juna 2005. godine.

            Od 1995. godine radi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, prvo kao saradnik, a zatim kao docent (od 2001. godine), vanredni profesor (od 2006. godine), i redovni professor (od 2011. godine). Izvodio je ili izvodi nastavu na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici (Osnovi elektronike, Projektovanje VLSI kola, Elektronski mjerni instrumenti, Projektovanje analognih integrisanih kola, Integrisani mikrosistemi, Nanotehnologije), na Studijskom programu Geodezija u Podgorici (Osnovi elektronike, Elektronika u geodeziji), i na studijskom programu Mehatronika, Mašinski fakultet, Podgorica (Tehnologija mikrosistema, Optičke i optoelektronske komponente). Šef je grupe za projektovanje integrisanih kola na Elektrotehničkom fakultetu. Bio je mentor prvog doktorata iz oblasti projektovanja integrisanih kola u Crnoj Gori, od 2008. do 2012. godine.

            Tokom 2009. i 2010. godine, kao član tima “Crna Gora u XXI vijeku – u eri kompetitivnosti” (nauka i tehnologija), u organizaciji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, bio je zadužen za perspektive razvoja visokih tehnologija u Crnoj Gori.

            Od septembra 2015. godine član je Centra izvrsnosti u bioinformatici (BIO-ICT). Zadužen je za istraživanja u oblasti pametnog navodnjavanja na bazi mjerenja vlažnosti tkiva biljke.

            Ima stalnu naučnu saradnju sa Vienna University of Technology u oblasti projektovanja analognih i optoelektronskih integrisanih kola.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.