Istorijski institut

Biografija - Laković Ivan
Biografija - Laković Ivan

     Ivan Laković je rođen 19. 06. 1974. u Podgorici, gdje je završio Osnovnu školu i Gimnaziju. Filozofski fakultet u Beogradu je upisao 1992. godine i, nakon odsluženja vojnog roka, na njemu otpočeo studije na grupi za istoriju. Diplomski rad na temu Modernizacija konvencionalnog naoružanja vojske Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije, odbranio je 12. 10. 2000. na katedri za istoriju Jugoslavije. Na istoj katedri je magistrirao je 21. 04. 2005. na temu  Zapadna vojna pomoć Jugoslaviji 1951 – 1958 i, 27. 06. 2013, odbranio doktorsku disertaciju  Vojni odnosi Jugoslavije i SAD 1949-1961. godine.

      Oblasti njegovog interesovanja su vojno-diplomatska istorija druge polovine XX vijeka, kao i kulturno nasleđe sezonskih planinskih naselja. Istraživanja je vršio u arhivskim institucijama u Vašingtonu (National Archives and Records Administration, Library of Congress – Manuscript division, National Security Archive), Rimu (Ministero degli Affari Esteri - Archivio Storico Diplomatico) i Beogradu (Arhiv Jugoslavije, Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Vojni arhiv)

       Do sada je objavio monografiju Zapadna vojna pomoć Jugoslaviji 1951-1958, (Istorijski institut Crne Gore, Podgorica, 2006). U koautorstvu sa dr Senkom Babović-Raspopović je pripremio rukopis monografije OEBS u Crnoj Gori 1997-2009. godine, koji je prihvaćen i pripremljen za objavljivanje u izdanju Istorijskog instituta Crne Gore, a u koautorstvu sa dr Dmitrom Tasićem i tekst monografije Tito-Stalin Split and Yugoslavia’s military opening toward the West 1950-1954: In the NATO backyard, u okviru edicije “Harvard Cold War Studies Book Series” Univerziteta Harvard. Osim njih, objavio je više članaka u međunarodnim naučnim časopisima, tematskim zbornicima radova i zbornicima radova sa naučnih skupova, te učestvovao u radu niza naučnih konferencija međunarodnog i nacionalnog karaktera.

       Njegov projektni angažman se kretao od naučnih projekata (“Crna Gora i Jugoistočna Evropa u spoljnoj politici Velikih Sila u prvoj polovini XX vijeka”, “OEBS u Crnoj Gori 1997-2009. godine”, “Valorising the Montenegrin katuns through sustainable development of agriculture and tourism”) do projekata podrške razvoju naučnih kapaciteta (“TEMPUS: Quality in research”).

       Od aprila 2001. godine zaposlen je u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, gdje trenutno radi u zvanju naučnog saradnika. Član je Naučnog vijeća Instituta, Vijeća za postdiplomske studije i redakcije časopisa Istorijski zapisi.

       Oženjen je Jelenom i otac je Strahinje i Rastka.

 

TEMATSKA BIBLIOGRAFIJA

 

Vojni odnosi sa Zapadom u drugoj polovini XX vijeka

Monografije:

Laković, I., Tasić, D. (2016) Tito-Stalin Split and Yugoslavia’s Military Opening toward the West, 1950-1954: In the NATO’s Backyard, Harvard Cold War Studies Book Series, Lexington books, an imprint of The Rownman & Littlefield Publishing Group Inc.

Laković, I. (2006) Zapadna vojna pomoć Jugoslaviji 1951-1958, ISBN 86-7015-032-8, Univerzitet Crne Gore, Istorijski institut, Podgorica.

 

Članci:

Laković, I. (2015) Il mare Adriatico nei piani degli approvvigionamenti di materiale bellico alla Jugoslavia all’inizio degli anni cinquanta del XX secolo, Acta Histriae 23-2015/4, pp. 749-764, ISSN 1318-0185.

Laković, I. (2015) From London to Osimo; American attitude on Yugoslav-Italian settling the Trieste question,  in: Bucarelli, M., Monzali, L., Pupo, R. & Riccardi, L. (eds.) Italy, Yugoslavia and International Politics in The Age of Détente, P.I.E. Peter Lang s.a. Editions scientifiques internationales, International issues, Vol. 38, pp. 23-38, ISSN 2030-3688, ISBN 978-2-87574-313-8, eBook: ISBN 978-3-0352-6587-3.

Laković, I. (2014) The Fear and The Solution.Yugoslavia between the Soviet Threat and the Western Military Aid 1948-1958, in Biagini, A & Motta, G. (eds.) “Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century”, Volume II, Cambridge Scholars Publishing, pp. 487-495. ISBN (10): 1-4438-6017-4, ISBN (13): 978-1-4438-6017-8.

Laković, I (2008) Jugoslavija i projekti kolektivne bezbjednosti 1950-1960, u: Selinić. S. (urednik) Spoljna politika Jugoslavije 1950-1961. Zbornik radova, Institut za noviju istoriju Srbije, str. 275-293, ISBN 978-86-7005-058-7.

Laković, I (2008) Zapadna vojna pomoć Jugoslaviji kao uvod u stvaranje Balkanskog Pakta, u: Milošević, N. (urednik) Balkanski pakt 1953/1954. Zbornik radova, Institut za strategijska istraživanja, str. 201-212, ISBN 978-86-81121-02-3.

 

Vojska i vojna politika Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije

Članci:

Laković, I. (2001) Neki aspekti modernizacije konvencionalnog streljačkog naoružanja vojske Kraljevine SHS i Kraljevine Jugosavije, Istorijski zapisi III-IV, str. 195-212, YU ISSN 0021-2652

 

Vojska i vojna politika FNR i SFR Jugoslavije

Članci:

Laković, I. (2014) JRV u programu vojne pomoći SAD Jugoslaviji 1951-1958, u: Терзић, М. (urednik) 100 godina vojnog vazduhoplovstva Srbije, Generalštab vojske Srbije, Komanda vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, str. 229-254, ISBN 978-86-335-0402-7.

Laković, I. (2013) Prilog proučavanju jugoslovenske vojne politike 1958-1961. godine, Istorijski zapisi 3-4/2013, str 227-238, YU ISSN 0021-2652.

Лаковић, И. (2013) ЮГОСЛАВСКИЕ ОЦЕНКИ И ОЖИДАНИЯ НАПАДЕНИЯ СССР 1948-1955,  у: Распоповић , Р. (уредник) „Россия и Балканы в течение последних 300 лет“, Универзитет Црне Горе Историјски институт, Институт Российской истории РАН, Институт Славяноведения РАН, Подгорица-Москва, стр. 373-388, ISBN 978-86-7015-063-8

Laković, I. (2005) Vojna pomoć SAD Jugoslaviji u naoružanju artiljerijskih i oklopno-mehanizovanih jedinica 1951-1958, Vojnoistorijski glasnik I-II, str. 98-116, YU ISSN-0042-8442.

Laković, I. (2005), Operativna problematika rada na zapadnoj vojnoj pomoći 1951-1958, Istorijski zapisi I-IV, str. 109-142, YU ISSN 0021-2652

 

Josip Broz Tito

Članci:

Laković, I. (2011) Viđenje Tita u američkim dokumentima 1951-1958, u: Mitrović, M. & Milošević, M. (urednici) Tito – viđenja i tumačenja, Institut za noviju istoriju Srbije, Arhiv Jugoslavije, str. 237-248, ISBN 978-86-7005-097-6.

 

Djelovanje međunarodnih organizacija na području Jugoistočne Evrope

krajem XX i početkom XXI vijeka

Monografije:

Laković, I., Babović-Raspopović, S. (2011), OEBS u Crnoj Gori 1997-2009, Univerzitet Crne Gore, Istorijski institut, Podgorica, Crna Gora (završen, predat, recenziran, prihvaćen za objavljivanje i pripremljen za štampu)

 

Ostala naučna i stručna djelatnost

Prikazi, hronike, osvrti:

Laković, I. (2010) Izvještaj sa međunarodnog naučnog skupa „Crna Gora i SAD 1905-1918“, održanog u Podgorici 24.06.2010 u organizaciji Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore, Istorijski zapisi 1/2010, str. 285-287, YU ISSN 0021-2652.

Laković, I. (2010) Prikaz zbornika dokumenata u uredništvu Slavka Burzanovića: Ministarstvo vojno. Zbornik dokumenata 1879-1916, CID, Podgorica 2010, Vojnoistorijski glasnik 1/2010, str. 201-205, YU ISSN-0042-8442.

Laković, I. (2006) Prikaz zbornika dokumenata u uredništvu Milana Terzića (predsjednik uređivačkog odbora) „Balkanski Pakt 1953-1954. Zbornik dokumenata“, Vojnoistorijski institut, Beograd, 2005, Istorijski zapisi, 1-4/2006, str. 443-446, YU ISSN-0042-8442.

 

Ostale publikacije:

Laković, I. (2009) Čudesne planine, Podgorica: Gligorije Dijak, ISBN:978-9940-22-010-5

Laković, I. (2009) The Magnificent Mountains, Podgorica: Gligorije Dijak ISBN:978-9940-22-011-2

 

Projekti:

Društveno-ekonomska istorija, kulturna baština, sadašnjost i budućnost planinskih pašnjaka i privremenih naselja u Crnoj Gori i Sloveniji (2016-2017), bilateralni projekat Ministarstva nauke Crne Gore i Republike Slovenije – rukovodilac projekta

Valorization of Montenegrin katuns through development of sustainable agriculture and tourism – KATUN (2015-2017), međunarodni projekat – INVO-HERIC No. 01-648 - rukovodilac radnog paketa.

Crna Gora i Jugoistočna Evropa u spoljnoj politici Velikh Sila u prvoj polovini XX vijeka, Ministarstvo Nauke RCG, nacionalni projekat - saradnik u istraživanju

TEMPUS  - Quality in research, međunarodni projekat JP-517097-201 - saradnik na projektu

Organizacione i administrativne aktivnosti:

Naučni skup „Crna Gora i SAD 1905-1918“, održanog u Podgorici 24.06.2010, u organizaciji Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore – sekretar skupa

Glas Crnogorca (1910), Jubilarno fototipsko izdanje povodom stogodišnjice proglašenja Crne Gore za Kraljevinu, Raspopović, R. (ed.), izdavač: Univerzitet Crne Gore, Istorijski institut, Podgorica, ISSN 0000-0000, COBISS.CG-ID 15805456. – član Uređivačkog odbora

Istorijski zapisi – član redakcije časopisa

Radna grupa za pisanje Elaborata o opravdanosti, akreditaciju i realizaciju programa postdiplomskih studija u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gorečlan Radne grupe.

Vijeće postdiplomskih studija u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore – član Vijeća.

Odjeljenje za opštu Istoriju Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore – rukovodilac odjeljenja.

Naučno vijeće Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore – član vijeća.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.