Biotehnički fakultet

Biografija - Hrnčić Snježana
Biografija - Hrnčić Snježana

Snježana Hrnčić je rođena 1964. godine u Kalinoviku, Bosna i Hercegovina gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1986. godine. Školske 1988/89. godine je upisala postdiplomske studije na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, a magistrirala je 1995. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Doktorirala je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na temu “Biologija i uticaj životne sredine na razvoj sivog grožđanog moljca Polychrosis (Lobesia) botrana Schiff (Lepidoptera, Tortricidae).

Od maja 1987. do aprila 1988. radila je u kompaniji Plantaže Bosanska Gradiška, u oblasti zaštite bilja. Od aprila 1988. do kraja maja 1992. godine bila je zaposlena kao asistent u nastavi u oblasti entomologije na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu. U junu 1994. godine se zaposlila u Poljoprivrednom institutu, sada Biotehničkiom fakultetu. U zvanje naučnog saradnika izabrana je 2003. godine, vanrednog profesora 2008. godine i redovnog profesora 2013. godine na Univerzitetu Crne Gore. Gostujući je profesor od 2003. godine do danas na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.

Oblasti profesionalnog interesovanja su poljoprivredna entomologija i akarologija, integralna zaštita bilja od insekata i grinja. Trenutno se njena istraživanja fokusiraju na novounesene štetočine (insekte i grinje) na teritoriji Crne Gore.

Autor je ili koautor oko 100 radova u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i konferencijama. Koautor je jednog univerzitetskog udžbenika.

Kao koordinator ili član radnog tima, učestvovala je u realizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih naučnih i istraživačkih projekata u oblasti zaštite bilja kao i projekata bilateralne saradnje (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kina, Srbija, Slovenija, Italija).

Član je redakcije u  časopisima: Pesticidi i fitomedicina, Zaštita bilja, Biljni lekar i Agroznanje.

Dokumenti

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.