Elektrotehnički fakultet

Biografija - Mijanović Zoran
Biografija - Mijanović Zoran

Zoran Mijanović je rođen 24.02.1959. u Ljubljani od oca Božidara i majke Marije. Osnovnu školu "Maksim Gorki" je završio u Titogradu sa diplomom "LUČA". Na takmičenju mladih tehničara Jugoslavije u Novom Sadu 1972. osvojio je prvo mjesto iz oblasti elektrotehnike.

Gimnaziju ("S.Škerović") u Titogradu je završio 1977. sa diplomom "LUČA".

Elektrotehnički fakultet, odsjek elektronike, je upisao iste godine u Titogradu i diplomirao u junu 1981. sa prosječnom ocjenom 9.62.

1981. zaposlio se u Institutu "Mihajlo Pupin" u Beogradu. U Institutu je radio na projektu dva hibridna računara za sovjetskog kupca. Rezultati ovog rada su upotrebljeni u njegovoj magistarskoj tezi "Nove tehnike generisanja funkcija" koju je odbranio na Elektrotehničkom Fakultetu u Beogradu februara 1983.

Vojni rok je služio tokom 1984. godine u Somboru.

Od decembra 1984. radio je na Titogradskom elektrotehničkom fakultetu kao asistent na predmetu "Elektronika".

Doktorsku disertaciju "Tranzistorski invertori za vektorsko upravljanje asinhronim motorom" odbranio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu u julu 1989. Odmah nakon toga je izabran u zvanje docenta na predmetu "Elektronika".

1995. je izabran u zvanje vanrednog profesora, a 2000. u zvanje redovnog profesora.

Najveći dio naučnog i stručnog rada je ostvarivao kroz izuzetno plodnu saradnju sa privredom što je rezultiralo obiljem originalnih rješenja u oblasti elektronike.

Objavio je 3 univerzitetska udžbenka i više pomoćnih udžbenika,  5 radova u domaćim naučnim časopisima, 10 radova u stranim časopisima, 15 radova na međunarodnim konferencijama i preko 30 radova na domaćim naučnim konferencijama. Vodio je 6 projekata koje je finansiralo Ministarstvo nauke i jedan projekat koji je finansirao WUS.

2008. dobio je nagradu Privredne komore za inovativnost.

Trenutno drži nastavu na osnovnim i postdiplomskim studijama iz Elektronike, Mikrokontrolera i Računarskih interfejsa i periferija.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.