Elektrotehnički fakultet

Biografija - Lazović Luka
Biografija - Lazović Luka

Lazović Luka je rođen 7.10.1987. godine u Nikšiću. Osnovu školu i Gimnaziju je završio u Nikšiću. Nosilac je diplome Luča. Elektrotehnički fakultet u Podgorici završio je 2010. godine, odbranom diplomskog rada „Optimizacija potrošnje snage u integrisanim Charge pump kolima“. Magistarsku tezu pod nazivom „Analiza performansi adaptivnih algoritama za sintezu dijagrama zračenja planarnih antenskih nizova“ odbranio je 18.06.2015. godine. Doktorske studije na odsjeku za Mikrotalasnu tehniku upisao je 2015 godine.

Radni angažman započeo je u firmi „Ening“ DOO Nikšić 2010. godine. U ovoj firmi je obavio pripravnički staž. Bio je angažovan na poslovima inženjeringa i projektovanja automatske regulacije termo-tehničkih sistema kao i BMS (Building Monitoring System) sistema. U Elektroprivredi Crne Gore radi od 2012. godine u Funkcionalnoj Cjelini Distribucija. Angažovan je na projektu unapređenja sistema mjerenja u distributivnom sistemu.

Kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, Luka je angažovan 2014. godine na većem broju predmeta iz oblasti opšte elektrotehnike i to: Osnovi elektrotehnike 2, Osnove elektromagnetike, Prostiranje i zračenje elektromegnetnih talasa, Mikrotalasne antene, Nelinearna električna kola i Električne instalacije i osvjetljenje. Oblasti naučnog interesovanja su: Pametni antenski sistemi, algoritmi za sintezu dijagrama zračenja, antene za 5G sisteme i prostiranje i zračenje elektromagnetnih talasa.

Autor je više radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima kao i na međunarodnim i domaćim konferencijama.  Recenzent je više radova u prestižnim časopisima AEU i COMPEL. Takođe je recenzent više radova za konferencije IT i ETRAN. Član je profesionalnog udruženja IEEE sekcija za Mikrotalasnu tehniku i Antene i prostiranje.

Luka je angažovan na prvom Centru izvrsnosti u Crnoj Gori (BIO-ICT). Član je tima Laboratorije akreditovane za mjerenje elektromagnetnih emisija. Angažovan je na bilateralnom projektu „5G-RECTenna“ u saradnji sa Institutom za fiziku u Beogradu.

Govori engleski jezik.